Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1219624

Deoksinükleotitleri birbirine fosfodiester bağları ile bağlayarak DNA zincirinin 5'3' yönünde büyümesini sağlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 


Primaz

Helikaz

DNA topoizomeraz

DNA polimeraz III

DNA ligaz


Yanıt Açıklaması:

DNA replikasyonu için önce süpersarmal DNA topoizomeraz enzimi ile çentik açılarak gevşetilir. Sonra helikaz enzimi ile çift iplik ayrılır ve tek-iplikli DNA’ya tekrar çift zincir oluşturmasını önlemek için tek-iplik DNA-bağımlı proteinler bağlanır. Bir defa DNA kıvrımı açıldıktan sonra özel bir RNA polimeraz olan primaz enzimi, kalıp DNA’nın 3' ile başlayan ucundan, replikasyonunun başlangıcını temsil eden özel bir bölgeye tamamlayıcı olan primer RNA veya öncü RNA denilen kısa bir RNA zincirini 5'3' yönünde sentezler. Primaz primeri sentezlendikten sonra DNA polimeraz III adı verilen enzim uygun deoksinükleotitleri birbirine fosfodiester bağları ile bağlayarak DNA polimerizasyonuna başlar ve devam eder. Primazın sentezlediği ve sonra DNA polimeraz III’ün devam ettiği, RNA ve DNA’dan ibaret olan küçük zincir parçaları ardı ardına sentezlenir. Okazaki parçaları adı verilen bu parçalardan daha sonra DNA polimeraz I adı verilen diğer bir enzim aktivitesi ile RNA primerleri çıkarılır ve boşluklarda senteze devam edilir.  DNA ligaz adındaki bir enzim ise Okazaki parçaları arasında kalan çentikleri kapatır ve kesikli iplikteki sentez tamamlanmış olur. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum