Hücre Kimyası Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hücre yüzey glikoproteinleri olup kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan endotelyal hücreler ya da platelet hücreleri ile lökositlerin etkileşiminde önemli rol oynayan hücre-yapıştırıcı molekül hangisidir?


Kadherinler

İntegrinler

İmmünoglobin

Selektinler

Elastinler


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir emülsiyon örneğidir?


Duman

Sis

Mayonez

Yalıtım köpüğü

Saç spreyi


3.Soru

Ökaryotik hücrelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Ökaryotik hücreler, içinde genetik maddenin bulunduğu zarla çevrili bir organel olan çekirdeğe sahip hücrelerdir.

Ökaryotik organizmalar yalnızca oksijenli solunum yaparlar.

Bir bitki hücresinde plazma zarının üzerinde bakteriler gibi ama selüloz yapıda bir hücre duvarı varken hayvan hücresinde yalnızca plazma zarı vardır.

Bitki hücreleri büyük bir merkezi vakuol ve plastidlere sahipken hayvan hücresinde farklı olarak sentrozom bulunur.

Bitki ve hayvan hücresinde tipik depo karbonhidratı glikojendir.


4.Soru

Dipol-dipol etkileşim kuvvetleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Dipol-dipol etkileşimi sadece aynı tür moleküller arasında değil farklı tür moleküller arasında da bulunabilir.

Dipol-dipol etkileşimi katı/sıvı fazdaki moleküllerin birbirinden ayrılarak sırasıyla
sıvı/gaz fazına geçmelerini zorlaştırır.

Dipol momenti büyük (daha polar) olan moleküllerin erime ve kaynama noktaları
daha yüksektir.

Su (H2O) ve amonyak (NH3) molekülleri gibi aralarında dipol-dipol etkileşimi olan iki sıvı madde birbirinin içinde çözünme eğiliminde olup homojen çözelti oluştururlar.

Dipol-dipol etkileşim kuvvetlerinin gücü, bağ dipollerinin büyüklüğüne ve molekülün geometrisine  kesinlikle bağlı değildir.


5.Soru

I. İyonik bağ
II. Kovalent bağ
III. Dipol-dipol kuvvetleri
IV. Hidrojen bağı
Yukarıda verilen bağları en kuvvetliden en düşük kuvvetliye doğru sıralayınız.


I>II>III>IV

I>II>IV>III

II>I>III>IV

II>III>I>IV

II>II>I>III


6.Soru

Deoksinükleotitleri birbirine fosfodiester bağları ile bağlayarak DNA zincirinin 5'3' yönünde büyümesini sağlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 


Primaz

Helikaz

DNA topoizomeraz

DNA polimeraz III

DNA ligaz


7.Soru

Bitki ve çiçeklere tat ve koku veren lipit çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Terpen

Lipoprotein

Yağ asidi

Steroit

Fosfolipit


8.Soru

I İntegral proteğinler

II Periferal proteğinler

III Globuler proteğinler

Yukarıdaki hücre zarı bileşenlerinden hangisi yada hangileri zarın iç ve dış kısmı ile temas etmektedir?


I ve II

II ve III

I ve III

Sadece I

Sadece III


9.Soru

  1. Benzen
  2. Su
  3. Yağ
  4. Tuz

''Benzer benzeri çözer'' kuralına göre hangi eşleşme çözünme olayının gerçekleşmesi için uygundur?


I-II

I-III

I-IV

III-IV

II-III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresi için doğrudur?


Hücre duvarı bulunmaz

Merkezi vakuol bulunur

Plastid bulunmaz

Sentrozom bulunur

Tipik depo karbohidratı glikojendir


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi osmotik basıncı etkilemez?


Sıcaklık

Çözünenin mol sayısı

Çözelti hacmi

Gaz sabiti

Çözücünün safsızlığı


12.Soru

Hücre iskelet elemanlarının en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir?


Mikrofilamentler

Mikrotübüller

Tübülinler

İntermediyer filamentler

Miyosinler


13.Soru

Glikozun tek çeşit olarak tekrarlayan ünitelerinden ya da bazen iki çeşit ünitenin alternatif bağlanması ile oluşan büyük moleküllü karbohidratlara ne ad verilir?


Monosakkarit

Polisakkarit

Sakkaroz

Laktoz

Maltoz


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi apolar moleküller arasında etkin olan tek kuvvet olup, atomlarda ve moleküllerde, elektronların hareketli parçacıklar olması nedeniyle, anlık olarak atom veya molekülün bir tarafında daha yoğun olmasıyla oluşmaktadır?


London Kuvvetleri 

Dipol-Dipol Etkileşimleri

Hidrojen Bağı

Van der Waals Kuvvetleri

Kovalent Bağ


15.Soru

I. Hücre Duvarı
II.Sentrozom
III.Plastid
IV.Merkezi koful
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bitki hücresinde bulunmaktadır?


Yalnız I

Yalnız IV

I, III, IV

I, II, III

Hepsi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron uzaklaştırmak için verilmesi gereken enerjidir?


Orbital Enerjisi

Elektron Enerjisi

İyonlaşma Enerjisi

Kovalent Enerjisi

Bağ Enerjisi


17.Soru

  1. Canlı hücrede en fazla bulunan madde sudur ve hücre ağırlığının yaklaşık %70’ini kapsar.
  2. Na, K, Ca, Mg, Fe, Cl gibi inorganik iyonlar organik moleküllerin yapılarında bulunur.
  3. Hücreler yaşamak için tüm küçük ve büyük biyomoleküllerin yıkım ve yapım reaksiyonlarını kapsayan mekanizmalara sahiptir.
  4. Birer karbon bileşiği olan hemen hemen tüm organik moleküller su içinde çözünürler ve lipit zarıyla çevrili olarak hücreyi meydana getirirler.

Yukarıda verilenlerden hangileri canlı hücre için söylenebilir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


18.Soru

Aşağıdaki organellerden hangisi çift zara sahiptir?


Vakuol

Mitokondri 

Lizozom

Granüllü ER

Golgi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerinde bulunup bitki hücrelerinde bulunmaz?


Hücre duvarı

Sentrozom

Plazma zarı

Plastidler

Merkezi vakuol


20.Soru

Hangisi prokaryotik hücrelerde nükleik asitin bulunduğu hücre bölümüdür?


Sitoplazma

Çekirdek

Mitokondri

Kloroplast

Ribozom