Hukukun Temel Kavramları Deneme Sınavı Sorusu #1348648

Görülmekte olan bir davada, taraflardan biri, mahkeme tarafından olaya uygulanan kanun hükmünün eşitliğe aykırı olduğu idiasında bulunur. Tarafın iddiasını inceleyen mahkeme, tarafın iddiasında haklı olduğunu düşünür. Bu eşitlik ilkesine aykırı olduğu düşünülen kanun hükmü ile ilgili olarak ne yapılmalıdır? 


Yargılama sırasında ihmâl edilmelidir.

Soyut norm denetimi yapılmalıdır.

Somut norm denetimi yapılmalıdır.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Eşitlik ilkesine aykırılık iddiası, Anayasa'ya aykırılık iddiası anlamına gelir. Zira Eşitlik ilkesi, Anayasa'nın genel esaslarından biridir. Olayda somut norm denetimi uygulanmalıdır. Somut norm denetimi, görülmekte olan (derdest) bir davada, davaya bakan mahkemenin, uygulanacak kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasını ciddî bulursa, itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurması ve Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakması suretiyle gerçekleşir. Anayasa Mahkemesi, itiraz başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren beş ay içinde, kararını vermelidir. Bu süre içinde karar verilmezse, mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır (AY m. 152). Ancak, mahkemenin nihai karar kesinleşinceye kadar Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilirse, davaya bakan mahkeme bu karara uymak zorundadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum