Hukukun Temel Kavramları Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırım hangisidir?


Geçersizlik

Mutlak butlan (Kesin hükümsüzlük)

Cebri icra

Kısmi butlan

Tek taraflı bağlamazlık (Eksiklik)


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının özelliklerinden değildir?


Ahlak kuralları sadece toplumsal davranışlarla ilgilenir.

Ahlak kurallarına uymamanın yaptırımı manevidir.

Ahlak kuralları kişilere yükümlülükler getirir.

Ahlak kurallarının nesnel ve öznel olarak iki yönü bulunmaktadır.

Ahlak kuralları hukuk kurallarına göre daha geniş bir alanı kapsar.


3.Soru

Özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözen ilk derece mahkemesi hangisidir?


Hukuk mahkemesi

Ceza mahkemesi

İdare mahkemesi

Anayasa mahkemesi

Bölge adliye mahkemesi


4.Soru

İnsanlar arasındaki doğumdan ölüme dek her tür ve düzeydeki toplumsal ilişkinin incelendiği, sözleşme, miras, evlenme, boşanma,tazminat ve benzeri işlemlerin yer aldığı Klasik İslam hukuku bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


Fıkıh

İbadat

Muamelat

Ukubat

Maslahat


5.Soru

“Göze göz dişe diş” şeklinde ifade edilebilecek kavram aşağıdakilerden hangisidi?


Kısas uygulamaları

Uzlaşma

Hakeme başvurma

Maddi nitelik

Kişisel öç


6.Soru

Bir davada ileri sürülen taleplerin maddi hukuk kurallarına göre incelenmesi sonucunda, davanın esas bakımından kabulü veya reddi şeklinde mahkemece verilen nihai karara ne ad verilir?


Ara karar

Kesin karar

Hüküm

Temyiz

İlam


7.Soru

Allah'ın haklarına karşı işlenen suçlara uygulanacak cezaya ne ad verilir?


Kısas

Ta'zir

Şer'iat

Hadd

Ukubat


8.Soru

Bir mahkemenin yargı yetkisinin sınırlarını belirleyen idarî ve coğrafi çevreye ne denir?


Yargı yolu

Yargı çevresi

Kanun yolu

Kanun çevresi

Kovıuşturma çevresi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Bölge İdare mahkemelerinin görev ve özelliklerinden biri değildir?


İdare ve vergi mahkemeleri kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak,

Bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşan ve kurul halinde çalışan toplu bir mahkemedir.

Başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge idare mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur.

Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları çözmekle görevli  mahkemeleridir.

Bir başkan ve iki üyenin katılımıyla toplanır.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin görevlerinden biridir?


İlk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak istinaf başvurularını karara bağlamak,

Yargı çevresi içerisinde bulunan ilk derece ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek,

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,

Yargı çevresindeki yetkili ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki
mahkemenin yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiği takdirde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek,

Yargı çevresindeki ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması hâlinde, o
davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkında karar
vermek,


11.Soru

İdari yargı kolunda, birden fazla idare veya vergi mahkemesi kurulduğu takdirde, bu mahkemeler arası iş bölümünü belirleyen merci kimdir? 


İçtihatları Birleştirme Kurulu

Danıştay Dava Daireleri

Uyuşmazlık Mahkemeleri

Adalet Bakanlığı

Hakimler ve Savcılar Kurulu


12.Soru

(I) Yönetmelikler

(II) Uluslararası sözleşmeler

(III) Anayasa,

(IV) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

(V) Kanunlar

Kara Avrupası hukuk sistemine göre yukarıda yer alan maddeler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hiyerarşik olarak doğru sıralanmıştır?


(III),(I), (II), (IV), (V)

(III), (II), (V), (IV), (I) 

 (V), (IV), (I), (III), (II)

(II), (III), (I), (IV), (V) 

(III), (II), (V), (I), (IV) 


13.Soru

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırıma ne ad verilir?


Vergi

Tazminat

Cebri icra

Ceza

Mutlak Butlan


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde hukuki benimseme yöntemi ile değil de Cumhuriyet yasamasının özgün ürünü olarak çıkarılan yasalarındandır?


1864 Ticaret-i Bahriye Kanunamesi

442 sayılı Köy Kanunu

1858 Kanunname-i Ticaret

1880 Usûl-i Muhakemet-i Cezaiye Kanunu (ceza yargılaması)

Usul-i Muhakematı Kanunu 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun sonuçlarından biri değildir?


Türkiye laik bir hukuk düzenine geçmiş oldu.

Medeni Kanun ve onu izleyen benimsemelerle, modern hukuki düşünce ve hukuk kültürü de benimsenmiş oldu.

Çok hukukluluktan çöküşle birlikte çok başlı hukuka evrilen yapı tasfiye edilerek hukukun birliği ve tekliği sağlanmış oldu.

Hukuku Aile Kararnamesi’yle başlayan çok eşli evliliğin yasaklanması ile tek eşli evliliğin kabulü başta olmak üzere aile düzeni ve evli kadının statüsünde kökten bir değişim gerçekleştirilmiş oldu.

Türk hukuku Angola Amerikan Hukuk sisteminin bir parçası oldu.


16.Soru

Bilgi kaynakları, hukuk hakkında bilgi veren, hukuk hakkında bilgiye ulaşılmasını sağlayan kaynaklardır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi kaynaklarından biridir?


Meclis tutanakları

Anayasa

Uluslararası sözleşmeler

Kanun

Yönetmelik


17.Soru

Görülmekte olan bir davada, taraflardan biri, mahkeme tarafından olaya uygulanan kanun hükmünün eşitliğe aykırı olduğu idiasında bulunur. Tarafın iddiasını inceleyen mahkeme, tarafın iddiasında haklı olduğunu düşünür. Bu eşitlik ilkesine aykırı olduğu düşünülen kanun hükmü ile ilgili olarak ne yapılmalıdır? 


Yargılama sırasında ihmâl edilmelidir.

Soyut norm denetimi yapılmalıdır.

Somut norm denetimi yapılmalıdır.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulmalıdır.


18.Soru

Hukukun kaynakları bakımından 1982 Anayasası'nın sahip olduğu özelliklere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Yumuşak bir anayasadır.

Tali kurucu iktidar tarafından tamamen değiştirilebilir.

Anayasa değişikliğini halk oyuna sunma yetkisi meclis başkanındadır.

Kanunlar hiyerarşisinde en üstte yer alır.

Asli kurucu iktidarlar yalnızca olağan durumlarda anayasa yapma yetkisine sahiptir.


19.Soru

"İstinaf" teriminin açıklaması, aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?


Bir mahkemenin yargı yetkisinin sınırlarını belirleyen idarî ve coğrafi çevredir.

İlk derece mahkemelerince verilen kararların bölge adliye mahkemeleri tarafından olgu ve hukuk yönünden incelenmesi (denetlenmesi) suretiyle düzeltilmesi, iyileştirilmesi veya iptal edilmesi amacına yönelik bir kanun yoludur.

Özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların (örneğin boşanma, tazminat, alacak davası vb.) çözüldüğü ve karara bağlandığı adlî yargı ilk derece mahkemeleridir.

Özel bir kanunla kurulan ve bakacakları dava ve işler belirli kişiler veya uyuşmazlık türleri ile sınırlandırılmış bulunan mahkemelerdir.

Bir davada ileri sürülen taleplerin maddi hukuk kurallarına göre incelenmesi sonucunda, davanın esas bakımından kabulü veya reddi şeklinde mahkemece verilen nihai karardır.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Asliye hukuk mahkemesinin baktığı davalardandır?


Dava konusunun değer veya miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalara bakar.

Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara
karşı açılan davalara bakar.

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara bakar.

Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalara bakar.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi
veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği diğer davalara bakar.