İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738350

  1. Orta Çağ ile Fizyokrasi arasında bir düşünce akımıdır.
  2. Ekonomi politikalarının hedefi devletin zenginleşmesini sağlamaktır.
  3. Değerli madenlerin arttırılması gerektiği düşünülmektedir.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri merkantilizm akımına ait düşüncelerdir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Merkantilizm’in kökeni merkant kelimesinden gelmekte olup Latince tüccar anlamına gelmektedir. Orta Çağ ile Fizyokrasi arasında özellikle Batı Avrupa’da yaşayan bir iktisadi düşünce akımı’dır. Bu düşünce akımına göre, devletin zenginleşmesini sağlamak ekonomi politikalarının hedefidir. Bu sebeple ülkeye kıymetli maden (altın ve gümüş) girişini arttırmak ve stok yapmak bu düşünce akımının önerileri arasındadır. Yeniçağ ile birlikte feodal sistemin ziraat ve zanaata dayanan ekonomisinin yerini genişleyen ve önem kazanan ticaret almaya başlamıştır. Merkantilist düşünce para, faiz, dış ticaret, devletin iktisadi yaşama müdahaleleri, himayeci ekonomik politika ve büyük pazarlarla ilgili olarak yeni görüşler ortaya koymuştur.

Yorumlar
  • 0 Yorum