İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Görünmeyen el” görüşü aşağıdaki hangi iktisatçıya aittir?


Adam Smith

David Ricardo

Jean Baptiste Say

John Stuart Mill

Robert Malthus


2.Soru

Potansiyel gelir ve üretim faktörlerinin bir kısmının atıl kalmasından dolayı potansiyel gelire ulaşılamıyor olmasına dikkat çeken ilk iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


S.Sismondi

A.Smith

D.Ricardo

K.Marx

K.Rodbertus


3.Soru

Sosyalizmi, herkesin işinin olduğu ve her çalışana adil bir ücretin ödendiği sistem olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Louis Blanc

Charles Fourier

Karl Rodbertus

Robert Owen

Saint Simon


4.Soru

"Komünist Manifesto" ve "Kapital” isimli eserler kime aittir? 


Georges Sorel

Eduard Bernstein

Karl Marx

Simonde de Sismondi

Saint Simon


5.Soru

Ulusal sanayide kullanılan ithal malzemeler dışında aşırı korumacı ve milliyetçi önlemler çerçevesinde, yün hatta canlı koyun gibi bazı maddelerin ihracını yasaklayan ülke hangisidir?


Hollanda.

Fransa.

Almanya.

İngiltere.

İspanya.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yunan site devletini, şehirlerini ve yönetimini ifade eden bir kavramdır?


Ütopya

Mülkiyet

Polis

Skolastizm

Tağşiş


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünlü Merkantilist düşünürlerden biridir?


Petty

Turgot

Smith

Nemours

Mercier


8.Soru

Marx a göre Üretilmiş mal ve hizmetlerin satılması sonucu kapitalistlerin toplam hâsılatı emeğe ödeyecekleri maliyetten daha büyük olarak gerçekleşmektedir. Toplam satış hâsılatı ile sosyal maliyet arasındaki bu fark Marx tarafından ne adla adlandırılmaktadır?


Artı Değer

Azalan Kâr Oranları

Yedek Sanayi Ordusu

Emek Değer Teorisi

Diyalektik


9.Soru

Finley'e göre Eski Çağ'da Greko-Romen dünyasında ticaret ve teknolojinin gelişmemesinin temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Devletin yapısı

Statü kavramı

Doğal kaynakların yetersizliği

Dinsel inançlar

Coğrafi yapı


10.Soru

Marx’ın görüşlerine kısmen katılmakla birlikte, tarihsel diyalektik materyalizm
görüşüne karşı çıkan; Marx’ın tarihi ele alış biçimi ve çıkarımlarını eksik bulan ve Marx’ın artık değer kavramının kapitalist iktisadın gerçeklikleriyle uyumlu olmadığını ve son olarak Marx’ın kapitalist sistemin çöküşü ile ilgili tezine karşı çıkan revizyonist-sosyalist aşağıdakilerden hangisidir?


Louis Blanc (1811-1882)

Karl Rodbertus (1805-1875)

Simonde de Sismondi (1773-1842)

Robert Owen (1771-1858)

Eduard Bernstein (1850-1932)


11.Soru

"Toprak sahipleri elde ettikleri rant üzerinden vergi ödemelidir." görüşü hangi iktisadi düşünceye aittir?


Merkantilizm

Fizyokrasi

Klasik Okul

Keynesyen Okul

Monetarizm


12.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi sanayi merkantilizmini uygulamıştır?


Almanya

İngiltere

İspanya

Fransa

Hollanda


13.Soru

  1. Orta Çağ ile Fizyokrasi arasında bir düşünce akımıdır.
  2. Ekonomi politikalarının hedefi devletin zenginleşmesini sağlamaktır.
  3. Değerli madenlerin arttırılması gerektiği düşünülmektedir.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri merkantilizm akımına ait düşüncelerdir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


14.Soru

Avrupa iktisadi düşüncesinde ve ulusal ekonomi politikasında 15.-18. yüzyıllar aralığında kalan dönemi kapsayan merkantilist düşüncenin dayandığı temel ilkelerden hangisi doğrudur?


Din

Altın ve gümüş sevgisi

Uluslararası pazarlar

Devletlerin açgözlülüğü

İnsanların lüks merakı


15.Soru

Analitik iktisat olgular arasındaki genel ilişkileri, neden-sonuç ilişkisine dayanarak açıklama işlemine ne denir?


İktisadi analiz

Ekonomik yorum

İktisadi kriz

Paradigma

Piyasa analizi


16.Soru

I. Rasyonel Birey 

II. Rasyonel Beklentiler

III. Doğal Düzen

IV. Piyasa Ekonomisi

Verilenlerden hangisi ya da hangileri Liberal iktisadi düşüncenin temel ilkeleri arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV


17.Soru

David Ricardo'ya göre, “Elde edilen son üründen toprağın kullanılması veya tahribine karşılık olarak arazi sahibine ödenen bedel" nedir?


Ücret.

Faiz.

Toprak bedeli.

Kar.

Rant.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Liberal iktisadi düşüncenin benimsediği temel ilkelerden biri değildir?


Özgürlükçü düşünce

Piyasa ekonomisi

Devlet müdahalesi

Rasyonel birey

Doğal düzen


19.Soru

Sosyalizmin öncüsü olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Georges Sorel

Eduard Bernstein

Joseph Proudhon

Karl Marx

Saint Simon


20.Soru

Maddi Kazancın Bilimi adlı kitabı ile Floransalı Machiavelli'den yaklaşık 18 yüzyıl önce devlet idaresine ve siyasal iktisada ilişkin eser yazan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Aristo

İbn-i Haldun

Platon

Kautilya

Guan Zi