İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1091230

Monetarizmin klasik iktisadın “paranın eksikliği” konusunu kabul etmiştir, yani nominal milli gelir düzeyinin belirlenmesinde parasal faktörlerin önemi büyüktür buna göre aşağıdakilerden hangisi Monetarismin savunduğu görüşlerden birisi değildir?


Liberal piyasa ekonomisi geçerli sistemdir.

Devlet ekonomik sisteme müdahale etmemelidir.

Enflasyon analizi ve Phillips eğrisi yeni bir akım olarak fiyat düzeylerindeki artışın ve mali disiplinin tek çözümüdür.

Serbest piyasanın gücüne, rekabete, ekonomik özgürlüklere ve özel mülkiyete güven ve inanç duymak önemlidir.

Keynesyen iktisada karşı devrim niteliğinde bir karşı çıkmayla parasal değerler ekonomide önem taşımalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Monetarizmin temel özelliği, klasik iktisadın “paranın etkisizliği” öngörüsünü kabul etmesi ve Keynes’in uzun dönemi ihmal etmesini ve kamu müdahalelerini içeren politikalarını eleştirmeleridir. Monetarizm, nominal milli gelir düzeyinin belirlenmesinde ve değişmesinde parasal faktörlerin önemini vurgulayan doktriner bir yaklaşımdır. Monetaristler, Chicago Okulunun ilk kuşak temsilcileri gibi liberal piyasa ekonomisini savunmuşlardır ve devletin ekonomik yaşama müdahale etmemesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Serbest piyasanın gücüne, rekabete, ekonomik özgürlüklere ve özel mülkiyete olan güven ve inanç ikinci kuşak Chicago Okulu üyeleri olan Monetaristlerce de devam ettirilmiştir. Monetarizmin zaman içinde vurgularında önemli değişiklikler olmuştur: 1950’lerde para talebi, parasal gecikmeler, para ve maliye politikalarının etkinliği ve nispi gücü; 1960’larda parasal büyüklüklerin kontrol edilebilirliği ve 1970’lerde enflasyon analizi ve Phillips Eğrisi üzerine tartışmalar önem kazanmıştır. Bu grubun içinde farklı varsayımlarla yola çıkan yeni bir grup Yeni Klasik İktisat doğmuştur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum