İktisadi Düşünceler Tarihi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki hangisi monetarizm kavramını ilk kez kullanan iktisatçıdır?


Edmund S. Phelps 

Robert Lucas

Karl Brunner

Milton Friedman

Gary Becker


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesgil iktisatçılardandır?


David Romer

Milton Friedman

John F. Muth

Thomas Sargent

Robert Lucas


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Monetarizmin temel ilkeleri arasındadır?


Fiyat ve ücret katılıkları varsayımını kabul eder.

Rasyonel beklentiler hipotezini savunur.

Modern Miktar Teorisi kullanılır.

Klasik Miktar Teorisi kullanılır.

Para ve tahvil olmak üzere sadece iki varlık hesaba katar.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonominin, aynı anda hem işsizlik hem de enflasyon içinde bulunması durumunu ifade etmektedir?


Neoliberalizm

Monetarizm

Transmisyon

Enflasyon

Stagflasyon


5.Soru

Fertlerin uyumcu değil, rasyonel beklentiler içinde olduğunu ve bu nedenle iktisat politikaları karşısında hemen aktif bir tavır takınıp iktisat politikasını tamamen etkisiz hale getirebildiğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?


Rasyonel Beklentiler Teorisi

Monetarist teori

Yeni klasik iktisat teorisi

Parasalcı görüş

Yeni keynesgil iktisat


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "pareto iktisadın dışında siyaset sosyolojisi alanında da önemli bir düşünür olup, özellikle toplumsal çevri teorisi" ile ünlüdür.


Alfred Marshall

Vilfredo Poareto

Francis Ysidro Edgeworth

Léon Walras

Karl (Carl) Menger


7.Soru

Yeni Klasik Reel Konjonktür teorisinin, Yeni Klasik İktisat teorisinden temel farkı hangi seçenekte yer almaktadır?


Konjonktürel dalgalanmaları açıklama

Enflasyonun ortaya çıkışını açıklama

Devletin ekonomi üzerindeki müdahalesi

Tazminat, işsizlik maaşı gibi sosyal haklara ona bakışı

Genişletici maliye politikası


8.Soru

Keynes devletin ekonomiye müdahalesini savunurken aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olacağını ileri sürer?


Maliye politikalarının

Para politikalarının

İhracatın

İthalatın

Yatırım politikalarının


9.Soru

“Değer yalnızca nihai düzeydeki faydaya bağlıdır” diyerek emek-değer teorisine itiraz eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Karl (Carl) Menger

Léon Walras

Stanley Jevons

Jules Dupuit

F. Herman Gossen


10.Soru

Durgunlukla mücadele için devletin ya harcamalarını artırması ya da vergileri azaltması gerektiğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Milton Friedman

John Maynard Keynes

Adam Smith

David Ricardo

Robert Barro


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Miktar Teorisi ile Modern Miktar Teorisi arasındaki farklardan biri değildir?


Klasiklerde paranın dolaşımı sabit (veri) iken, Monetaristlerde sabit değildir.

Klasiklerde Milli Gelir (MG) ifadesi cari işlemlerin nominal değerini ifade eder. Monetaristlerde ise, MG ile kastedilen şey “sürekli gelir” olup servet ile ifade edilmiştir.

Klasiklerde para talebini belirleyen unsur gelir düzeyidir. Monetaristlerde ise  para talebini belirleyen unsurlar, gelir düzeyi ve faiz oranıdır.

Klasiklerde paranın dolaşımı sabit (veri) değil iken, Monetaristlerde sabittir.

Monetaristlerde paranın dolaşım hızı; sürekli gelir, faiz oranı, beklenen enflasyon oranı gibi gözlemlenebilen birkaç değişkenin istikrarlı bir fonksiyonudur.


12.Soru

Paranın dolanım hızı ve ticaret hacmi değişmeden para miktarındaki değişimin aynı oranda ve yönde fiyatlar genel düzeyini etkileyeceğini ileri süren bir kuram geliştiren iktisatçı kimdir?


Fisher

Chamberlin

Marshall

Friedman

Walras


13.Soru

Tümdengelim yönteminde aşağıdakilerden hangisinden yola çıkılarak genellemeler yapılır?


Arz

Talep

Fiyat

Fayda

Gözlem


14.Soru

Monetarizmin klasik iktisadın “paranın eksikliği” konusunu kabul etmiştir, yani nominal milli gelir düzeyinin belirlenmesinde parasal faktörlerin önemi büyüktür buna göre aşağıdakilerden hangisi Monetarismin savunduğu görüşlerden birisi değildir?


Liberal piyasa ekonomisi geçerli sistemdir.

Devlet ekonomik sisteme müdahale etmemelidir.

Enflasyon analizi ve Phillips eğrisi yeni bir akım olarak fiyat düzeylerindeki artışın ve mali disiplinin tek çözümüdür.

Serbest piyasanın gücüne, rekabete, ekonomik özgürlüklere ve özel mülkiyete güven ve inanç duymak önemlidir.

Keynesyen iktisada karşı devrim niteliğinde bir karşı çıkmayla parasal değerler ekonomide önem taşımalıdır.


15.Soru

Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi Yeni Keynesgil İktisat’ın reel ücret katılıkları konusunda geliştirdiği teorilerden biri değildir?


Asimetrik enformasyon modeli

Zımni sözleşme teorisi

İçeridekiler-dışarıdakiler teorisi

Etkin ücret teorisi

Tekelci rekabet teorisi


16.Soru

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Tarihçi Okul ekolüne bağlıdır?


Thorsteın Bunde Veblen

John Rogers Commons

Gustav Schmoller

Wesley C. Mitchell

Gunner Myrdal


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesgil İktisat'ın reel ücret katılıkları konusunda geliştirdiği teorilerden biri değildir?


Asimetrik enformasyon modeli

Rasyonel beklentiler teorisi

Zımni sözleşme modeli

İçerdekiler-dışardakiler teorisi

Etkin ücret teorisi


18.Soru

Ekonomik birimlerin herhangi bir mal, hizmet veya finansal aracın fiyatında zaman içerisinde meydana gelebilecek değişikliklerden ek kazanç elde etme arzusuna ne denir?


İşlem amacı

İhtiyat amacı

Yardım amacı

Speakülasyon amacı

Tüketim amacı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Amerikan kurumculuğunun özelliklerinden biri değildir?


Pragmatist

Eklektik

Evrimci

Eleştirel

Ütopik


20.Soru

Friedman’a göre parasal istikrar hangi temel ilke ile sağlanabilir?


Tam istihdam politikasından vazgeçilerek doğal işsizlik oranına izin verilmesiyle

Piyasaların kendi dengesini bulmasına izin verilerek düşük büyüme dönemlerinde bile piyasaya müdahalelerinin ortadan kaldırılmasıyla

Enflasyon beklentisi göz önünde tutularak sabit yatırımların arttırılması sonucunda

Piyasa içerisinde dengesizliğe yol açan kamu yardımlarının ortadan kaldırılıp tam rekabet piyasasına geçilmesi durumunda

Sabit bir kural ile siyasi otoritenin parasal otorite üzerindeki müdahalelerinin ortadan kaldırılmasıyla