İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #1104290

Verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca ne ad verilir?


Soyutlama

Teori

Veri

Bulgu

Değişken


Yanıt Açıklaması:

Veriler, ulaşılmak istenen bulgunun girdisini oluştururlar. Bölümün başındaki enflasyon hesaplaması örneğini hatırlayın. Enflasyon hesaplaması için alternatif ürün gruplarındaki kategorilere ilişkin elde edilen tüm veriler, başta öngörülen biçimde oranlanarak bütüne yansıtılır ve nihai enflasyon oranı “bulunur”. Bu nihai oran “bulgu”dur. Veya ikincil verilerden yararlanan bir araştırmacının son 20 yıldaki enflasyon oranları ve yatırım harcamaları verilerine ikincil kaynaklardan ulaştığını ve iki değişkenin ilişkisel yapısını çözümlediğini düşünün. Ortaya konan ilişkisel yapı da “bulgu”dur. Bulgu; verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuçtur. Veriler ham halleriyle bulgu olma niteliğine kavuşamazlar. Veriler amaca göre işlenerek (analiz edilerek) daha üst soyutlama seviyesine ulaşırlar ve “bulgu” haline gelirler. Aksi koşulda tek başına domatesin veya kiranın veya otomobilin fiyatlarını ve fiyatların değişim değerlerini veya her yıl yatırımlara ayrılan toplam meblağı belirlemiş (gözlemlemiş) olmak anlam ifade etmez. Parça parça elde edilen gözlem verileri anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde ortaya konduğu koşulda bulgulara ulaşılmış olur.   

Yorumlar
  • 0 Yorum