İletişim Araştırmaları Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca ne ad verilir?


Soyutlama

Teori

Veri

Bulgu

Değişken


2.Soru

  1. Araştırmacıların bireysel olarak güçlü ve zayıf yanları
  2. Finansal olanaklar
  3. Fiziksel olanaklar
  4. Gözlem kitlesinin niteliği
  5. Araştırılan olgunun niteliği

Yukarıdaki faktörlerden hangisinin/hangilerinin yöntem tasarımında etkili olduğu söylenebilir?


I ve II

II, III ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V

I, II, III ve V


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bilimsel araştırmanın “kavramsallaştırma” amacına yönelik örnek bir sorudur?


Gökyüzünden yağan bu şey nedir?

Yağmur nasıl yağar?

Suyun döngüsü nasıl açıklanabilir?

Yarın yağmur yağacak mı?

Yapay şimşek oluşturabilir miyiz?


4.Soru

İletişim araştırmalarının tarihini değerlendirirken temel alınabilecek ölçütlerden biri, aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası ticaretin başlaması
1. Dünya Savaşı
Ulusal politikaların değişimi
İletişim teknolojilerinin evrimi
Toplumsal refah da yaşanan sıkıntılar

5.Soru

Bir araştırmada literatür, belirli bir konu ile ilgili geçmişte yapılmış çalışmalara verilen genel addır. Literatür kelimesinin yerine aynı anlamdaki hangi kavram kullanılabilir?


Bulgu

Yazın

Amaç

Yöntem

Problem


6.Soru

Bir araştırmada Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada kolay erişim olduğu için Üniversitenin yüz yüze programlarına devam eden öğrencilerden veri toplanmıştır. Bu araştırmanın veri topladığı kitle gözönüne alındığında bir sınırlılığa sahiptir. Bu sınırlılık aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?


Yöntem tasarımından

Kapsamında

İçeriğinden

Zamanlamasından

Hedefinden


7.Soru

Bilimsel bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca ulaşılması niteliğine ne ad verilir?


Sınanabilirlik

Geçerlilik

Güvenilirlik

Genellenebilirlik

Ölçülebilirlik


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ön-Test Araştırmasının faydalarından değildir?


Satın alma eğiliminin ne derece değiştirilebileceği etkisini belirleme
Ürünün kullanımdaki etkilerinin analizi
Ürün ya da reklam bütçesini tekrar gözden geçirme
Gerekiyorsa ürünün ya da materyalin revize edilmesi
Ürünün ya da materyalin yayın öncesinde hedef kitle üzerinde yarattığı etkinin görülebilmesi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Odak Grup çalışmalarının amaçlarından biri değildir?


Bir ürün kategorisine ilişkin tüketici algılarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak

Yeni ürünün satış rakamlarını öğrenmek

Yeni ürün fikirleri hakkında izlenimler elde etmek

Eski ürünler ile ilgili yeni fikirler üretmek

Hazırlanacak reklamlar için yaratıcı fikir ve malzemeler geliştirmek


10.Soru

Bir araştırmacının araştırmasında "bu çalışıyor mu?" diye sorması durumunda araştırma yapısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Keşfedici araştırma
Açıklayıcı araştırma
Tanımlayıcı araştırma
Sınayıcı araştırma
Betimleyici araştırma

11.Soru

Reklam kampanyalarıyla ilgili olarak, "Reklam ne söylüyor" sorusu hangi tür bilinirliği ölçmektedir?


 Akla ilk gelenin reklam bilinirliği

Reklam/kampanya göndericisinin bilinirliği

Reklam/kampanyanın mesajının sunumu

Reklam/kampanyanın mesajının bilinirliği

Hedef kitlenin bilinirliği


12.Soru

I. evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek

II. elde edilenleri diğer verilerle mantıksal ve anlamlı biçimde ilişkilendirmek

III. duyulardan bağımsız çalışmak

IV.  ulaşılan yargıları alternatif gözlem ve ilişkilendirmelerle tekrarlı sınamalara tabi tutmak

V. örüntü oluşturacak şekilde bir kavramsal sistem oluşturmak

Yukarıdakilerin hangileri bilimin tanımda yer alır


I, III ve V

II, III, IV ve V

I, II, ve IV

III, IV ve V

I, IV ve V


13.Soru

Olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği neden sonuç ilişkilerinin niteliğine yönelik tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara ulaşmaya ne denir?


Değerlendirme
Örnekleme
Genelleme
Tümdengelim
Tümevarım

14.Soru

Bilimsel bir araştırmanın desenlenmesinde en önemli belirleyici aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırma amaçlarına uygunluk

Kaynak çeşitliliği

Evrene genelleme

Tümevarım

Tümdengelim


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin müşteri sadakati araştırmalarında öğrenmek istediği temel bilgilerden biri değildir? 


Farklı müşteri gruplarının sadakatini etkileyen etmenleri belirleme 
Müşterinin zihnindeki başarılı marka imajını ortaya koyabilme 
Müşterilerin zihninde hangi noktalarda rakip firmadan farklılaşıldığını belirleme 
Müşterilerin rakiplere göre bu markaya ne kadar sadık olduğunu ortaya koyabilme 
Olası rakipleri belirleme 

16.Soru

Teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadelerine ne denir?


Örneklem
Gözlem
Kavramsal tanım
Olgu
Hipotez

17.Soru

Aşağıdaki hangi sıralama küçükten büyüğe düşünüldüğünde doğrudur?


Bilgi-veri-bulgu

Bilgi-bulgu-veri

Bulgu-veri-bilgi

Veri-bulgu-bilgi

Bulgu-bilgi-veri


18.Soru

Neden sonuç ilişkisi kurulan ve karşılıklı etkileşim durum ve düzeyleri incelenen olgulara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Değişken

Veri

Hipotez

Gözlem

Bilgi


19.Soru

Suyun iki hidrojen ve bir oksijen molekülünün birleşimi sonucunda ortaya çıkan sıvı bir madde olduğunu bulan bir araştırmacı bilimsel araştırmadaki hangi amaca hizmet etmiştir?


Sınama
Keşfetme
Açıklama
Kontrol
Kavramsallaştırma

20.Soru

Literatür kavramının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?


Sınırlılık
Kapsam
Yazın
Özet
Yöntem