İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #71946

Aşağıdakilerden hangisi ilk iletişim araştırmalarının 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamasının nedeni olarak söylenebilir?


Askerler ve aileleri arasında haberleşme eksikliği
Savaşlar ve barışa duyulan özlem
Yeni teknolojiler ve gelişen sanayi
Politik düşünce farklılıkları
Feodal yapının gelişmesi

Yanıt Açıklaması: İlk iletişim araştırmalarının 19. yüzyılın ikinci yarısında başlaması rastlantısal bir olay değildir. On dokuzuncu yüzyıl maddi refahın yükseldiği bir dönem olup yeni teknolojiler ve gelişen sanayi, toplumsal yaşamı yönlendiren temel etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etkiler sonucunda köylü/çiftçi toplumundan kentli/işçi toplumuna geçiş yaşanmıştır. Toffler’in (1981) birinci dalga olarak söz ettiği tarım devriminden ikinci dalga olan sanayi devrimine geçiş sürecinde insanlardaki ve yaşamdaki büyük değişim şok olarak adlandırılmaktadır. Drucker (1992) bu dönemi betimlerken 19. yüzyıldaki yenilik hareketlerinin çoğunun 1865-1914 arasındaki 50 yıllık dönemde gerçekleştiğini ve yılda neredeyse bir önemli buluş, icat, keşif ya da yeni kurum olduğunu belirtmektedir. Gazete, telefon ve telgraf gibi kitle iletişim araçları da belirtilen süreçte bulunmuş ve geliştirilmiştir. Hızlı bir değişim çağı olan 19. yüzyılda yaşanan nicel değişimler, özünde pazarın gelişmesine ve ekonomik emperyalizmin yayılmasına neden olmuştur. Kuşkusuz, malların dolaşımı ve sermayenin yeniden üretimi sürecinde teknolojinin gelişimi tek başına toplumu dönüştüren bir güç olarak kabul edilmemelidir. Sanayi toplumuna geçişle birlikte yeni iletişim araçlarının da gelişimi, toplumsal yaşamın ve bireylerin beklentilerinin değişimini beraberinde getirmiştir. Bürokrasinin artması ve ağır çalışma koşulları bu sürecin getirdiği olumsuzluklar olmuştur. Şehirlere göç hızlanmıştır. Üretim araçlarına sahip olanlar güçlendikçe ve çalışanların yaşam koşulları ağırlaştıkça sınıf çatışmaları gibi toplumsal sorunlar artmaya başlamıştır. On dokuzuncu yüzyıl sonlarında yaygınlaşan gazete ve dergiler ile yirminci yüzyıl başında gelişmeye başlayan film ve benzeri teknolojilere dayalı kitle yayıncılığı toplumsal değişimle etkileşerek iletişim araştırmalarına farklı boyutlar kazandırmıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum