İletişim Araştırmaları Ara 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Reklam mecrasına yönelik araştırmalar II. Mimarlık alanına yönelik araştırmalar III. Ürüne – hizmete ve müşteriye yönelik araştırmalar IV. Konservatuar alanına yönelik araştırmalar Verilenlerden hangi(leri) iletişim araştırmalarına yönelik uygulama alanlarındandır?


Yalnız I

 

I-III

 

II-IV

 

I-II-III

 

I-II-III-IV


2.Soru

Ortamdaki sıcaklık derecesi ve ışık yoğunluğunun sınav başarısı üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmayla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Sınav başarısı bağımsız değişkendir.
Ortamdaki sıcaklık derecesi ve ışık yoğunluğu bağımlı değişkenlerdir.
Ortamdaki sıcaklık derecesi bağımlı, ışık yoğunluğu bağımsız değişkendir.
Ortamdaki sıcaklık derecesi bağımsız, ışık yoğunluğu bağımlı değişkendir.
Ortamdaki sıcaklık ve ışık yoğunluğu bağımsız, sınav başarısı bağımlı değişkendir.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim araştırmalarında yararlanılan bilim dallarından biri değildir?


İstatistik
Finans
Sosyoloji
Pedagoji
Pazarlama

4.Soru

İletişim açısından kapitalist yaklaşımın benimsediği egemen kuramların felsefik temelini hangi düşünür ya da düşünürler atmıştır?


Platon ve Herakleitos
Sokrates
Protagoras
Aristoteles
Aristuppus ve Epicurus

5.Soru

Kişinin, düşünme biçimini, davranışlarını, gözlem yeteneğini ve duygularını ifade etme yöntemlerini çeşitli test materyalleri ile anlamaya çalışan ve iletişim araştırmalarında da kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?


Tek yönlü ayna
Tematik algı
Gizli tepki
Fikir yürüyüşü
Zaman makinesi

6.Soru

"Medya içerik üreticilerinin amaç ve politikalarıyla ilgili verilere ulaşmak" ifadesi içerik çözümlemesinin aşağıdaki hangi temel kullanım amacına uygundur?


Resmetme amacı

Gerçek dünya ile karşılaştırma amacı

Sahiplik politikalarını inceleme amacı

Temsil amacı

Medya etkisi araştırmalarına destek amacı


7.Soru

Sınıf farklılıklarının topluma etkisini araştıran çalışmalar iletişim araştırmalarında hangi kategori altında yer almaktadır?


İletişim teknolojilerine ilişkin araştırmalar
İletişimin temel bileşenlerine ilişkin araştırmalar
Eleştirel paradigmaya ilişkin araştırmalar
Süreç yaklaşımına ilişkin araştırmalar
Göstergebilim yaklaşımına ilişkin araştırmalar

8.Soru

I. Sınanabilir II. Tekrarlanabilir III. Genellenebilir IV. Öznel Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri pozitivizmin amaçlarındandır?


I, II ve IV
II,III ve IV
I, II, III ve IV
I, II ve III
II ve III

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam izleme araştırması ile ortaya konan faktörlerden biri değildir?


Reklamın satın almada etkili olup olmadığını

Reklamın marka imajındaki etkisini

Reklamın sevilme düzeyini

Reklam mesajının aktarılıp aktarılmadığını

Rakip firmaların reklamlarının etkisini


10.Soru

Bir ürün veya hizmetin isim araştırması sırasında yapılan beyin fırtınası ile olası isimler belirlenmeden önce hangi aşamanın tamamlanması gerekmektedir?


Bu alanda kullanılmış diğer isimlerin tespiti
Ürün veya hizmetin pazardaki ihtiyacının tanımlanması
Ürün veya hizmetin pazardaki payının güncel durum tespiti
Geçmişte bu alanda yapılan reklamların izlenmesi
Olası isimlerin kamuoyu üzerindeki etkisi

11.Soru

İngiltere'de dil ile kültür arasındaki ilişkinin ele alınmasını ardından medya analizlerinin de araştırmalara dahil edildiği geleneğe ne ad verilir?


Frankfurt okulu

Göstergebilim

Kültürel çalışmalar

Jakopson Modeli

Yetiştirme Kuramı


12.Soru

Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testlere ne ad verilir?


Veri

Değişken

Bulgu

Teori

Sınama


13.Soru

Sanayi toplumuna geçiş sonrasında iletişim araştırmalarının ideolojik bir yön almasının temel nedeni nedir?


Gazete ve dergilerin fazla okunmaması
Kiliselerin iletişim gücünü elinde tutması
Okuryazarlık oranının artması
Kitlelerin kontrol edilmesi gerekliliği
Gazete, telefon ve telgraf gibi kitle iletişim araçlarının icat edilmesi

14.Soru

Gözlemleyebildiğimiz evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek, elde edilenleri diğer verilerle mantıksal ve anlamlı biçimde ilişkilendirmek ve ulaştığımız tüm yargıları alternatif gözlem ve ilişkilendirmelerle tekrarlı sınamalara tabi tutmaya ne ad verilir 
 


Hipotez

Bilim

Kuram

Model 

Gözlem


15.Soru

Reklamın yayınlandığı süre içinde, reklamın etkinliğinin, markanın hatırlanması ve diğer değişkenler üzerindeki etkisinin ölçülmesi araştırmalarına ne denmektedir?


Reklam ilginliğinin ölçülmesi

Açıkhava reklam kanalları etkinlik araştırması

Reklam izleme araştırması

Reklam bilinirliğinin ölçülmesi

Reklama yönelik tutum araştırması


16.Soru

I. Konuyla ilgili yazılmış kaynakları taramak II. Araştırmada kullanılacak kaynakları tespit etmek III. Araştırmanın kapsamını belirlemek IV. Araştırmanın literatür sunumu bölümünü yazmak Yukarıda bir araştırmanın aşamalarından bazıları verilmiştir. Bu aşamaların yapılışlarına göre bir sıra içerisinde olması için hangi iki madde yer değiştirmelidir?


I ve II
II ve IV
III ve IV
I ve III
I ve IV

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam mecrası araştırmalarını medya açısından inceleyen araştırma dallarından değildir?


Poster araştırması
El ilanları araştırması
Televizyon reklamları araştırması
Radyo araştırması
Sinema izleyici araştırması

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk iletişim araştırmalarının 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamasının nedeni olarak söylenebilir?


Askerler ve aileleri arasında haberleşme eksikliği
Savaşlar ve barışa duyulan özlem
Yeni teknolojiler ve gelişen sanayi
Politik düşünce farklılıkları
Feodal yapının gelişmesi

19.Soru

Frankfurt okulu, kültürel çalışmalar, ekonomi-politik hangi sınıflama içerisinde kabul edilir?


Eleştirel paradigma

Etki çalışmaları

Liberal iletişim çalışmaları

Propaganda araştırmaları 

Erken dönem iletişim araştırmaları


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam izleme araştırmalarının yapılma amaçlarından biri değildir?


Reklamın satın almada etkili olup olmadığını

Reklamın marka imajındaki etkisini

Reklamın hatırlanma düzeyini

Reklam mesajının aktarılıp aktarılmadığını

Reklamın satın alma gücünü etkileyip etkilemediği