İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #554753

Seçeneklerden hangisi 1950’lerde ortaya konan iletişim kuramlarından değildir?

 


Jakobson Modeli

 

Genel İletişim Modeli

 

İletişime Sosyolojik Bakış Modeli

 

Medyatik Yayılma ve Kontrol

 

Bilişsel Uyum Kuramı


Yanıt Açıklaması:

Festinger’in 1957 tarihli Bilişsel Uyum Kuramı, bireylerin tutumları, inançları, değerleri ve çevre arasında tutarlılık aradığını ve herhangi bir tutarsızlık olduğunda bunu azaltmaya yönelik bilişsel bir çabaya gireceğini savunmaktadır. Westley ve McLean’ın Riley ve Riley‘in 1959 tarihli İletişime Sosyolojik Bakış Modeli, iletişimin toplumsal ve kurumsal bir eylem oluğunu ve izleyicilerin toplumdan soyut atomize bireyler olarak sınıflandırılamayacağını savunmaktadır. Gerbner’in (1956) Genel İletişim Modeli, kitle iletişim sürecini, algı ve seçim boyutlarını dikkate alarak açıklamayı amaçlamaktadır. Innis’in 1950’li yılların başında ortaya attığı Medyatik Yayılma ve Kontrol tezi, genel anlamda eleştirel medya yaklaşımının gelişmesinde öncü olmuştur. Jakobson Modeli (1960) dilin işlevlerini çözümlemek amacıyla dilbilimci Jakobson tarafından geliştirilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum