İletişim Araştırmaları Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim araştırmalarının ilişkiler bağlamıyla ilgili olan başlıklarından biri değildir?

 


Bireyler arası iletişim

Grup iletişimi

 

Sözsüz iletişim

 

Kitle iletişimi

 

Kültürel iletişim


2.Soru

"Bu çalışıyor mu?" tarzı soruların yol göstericiliği ile açıklanan bilimsel araştırma amacı aşağıdakilerden hangisidir?


İdealize etme

Soyutlama

Keşfetme

Kavramsallaştırma

Sınama


3.Soru

Bir araştırmada, araştırma amacına “nasıl” ulaşılacağı ve “neden” böyle yapılmasının tercih edildiğinin açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Özet

Giriş

Alanyazın Taraması

Yöntem

Sonuç


4.Soru

İnsanların sahip olmaları gereken özelliklerini sınıflandırarak, iletişimin kaynak- alıcı etkileşimine ve ikna etmeye yönelik ilkelerini ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Platon

Aristoteles

Sokrates

Descartes

Spinoza


5.Soru

Bilimsel araştırmalarda, yeterli sayı ve uygun nitelikte belirlenen bir grup bireyi gözlemleyip genellemeler yaparız. Bu durum hangi kavram çiftinin gerekliliğine işaret eder?


Bağımlı değişken – Bağımsız değişken

Hipotez – Sınama

Bağımlı değişken – Aracı değişken

Bulgu – Soyutlama

Evren – Örneklem


6.Soru

“İletişim anlam üretmedir” tezini savunan kuramcı, aşağıdakilerden hangisidir?


Nerone

 

Shannon

 

Richards

 

Kuhn

 

Comte


7.Soru

İletişim araştırmalarını değerlendirirken temel alınabilecek ölçtülerden hangisi kodlama, kod açımı, etkililik, doğruluk ve gürültü gibi konularla ilgilenmekte ve niyet ile etki arasındaki fark bulunmaya çalışılmaktadır?


İletişim teknolojilerinin evrimi

İletişimin temel bileşenleri

İdeolojik paradigmalar

Süreç 

Göstergebilim


8.Soru

Kişilerin marketlerde alışveriş davranışlarını tespit etmeye yönelik, kişiyi yapay ortama sokmadan, gözlemlendiğinin farkına varmadan uygulanan niteliksel araştırma yöntemi nedir?

 


Gizli müşteri araştırması

 

Tematik algı testi

 

Mind walk tekniği

 

Zaman makinesi tekniği

 

Tek yönlü ayna yöntemi


9.Soru

Aydınlanma felsefesi ne zaman ortaya çıkmıştır?


16. Yüzyıl

17. Yüzyıl

18. Yüzyıl

19. yüzyıl

20. Yüzyıl


10.Soru

İletişim araştırmaları genel olarak hangi yüzyılda bilimsel bir kimlik kazanmıştır?


On yedinci

On sekizinci

On dokuzuncu

Yirminci

Yirmi birinci


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöntem bölümü ile ilgili yanlış bir ifadedir?


Yöntem bölümünün araştırma amaçlarına uygun desenlenmesi bulguların geçerlilik argümanını sağlaması açısından önemlidir.

Bilimsel araştırmalarda yöntemi hem raporlama hem de desenleme açısından değerlendirmenin çalışmaya bir faydası yoktur.

Araştırma gözlem teknik ve süreçlerinin araştırma amaçlarına uygunluğu yöntem bölümünün desenlenmesi ile ilgilidir.

Yöntem bölümünde araştırmanın amacına "nasıl" ulaşılacağı ve "neden" böyle yapılmasının tercih edildiği gerekçeleriyle açıklanır.

Tümevarım ve tümdengelim yönteme kılavuzluk eden iki temel yaklaşımdır.


12.Soru

Frankfurt Okulu 1923 yılında Almanya’da aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?


Horkheimer

Weil

Adorno

Marcuse

Habermas


13.Soru

Bir olguya dair gözlenmiş ortak bir karakteristik yapı, özellik ve durumların açıklanmasına ne ad verilir?


Açımlama

Keşfetme

Yorumlama

Kavramlaştırma

Çözümleme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Araştırmada Kapsam konusuyla ilgili doğru bir ifade değildir?


Bilimsel araştırmanın kapsamı bir araştırmanın ele aldığı konunun sınırlarını belirleme işlemidir.

Kapsam belirleme işi öncelikle araştırmanın amacından gelir.

Araştırmanın kapsamı neyin/kimin, ne zaman, nasıl gözleneceği ile de ilişkilidir

Araştırma kapsamı gözlem tasarımını (yöntemi) etkilemez.

Araştırmanın amacı kapsamı belirler.


15.Soru

Seçeneklerden hangisi 1950’lerde ortaya konan iletişim kuramlarından değildir?

 


Jakobson Modeli

 

Genel İletişim Modeli

 

İletişime Sosyolojik Bakış Modeli

 

Medyatik Yayılma ve Kontrol

 

Bilişsel Uyum Kuramı


16.Soru

Bir nedene bağlı olarak durumu değişen değişkene ne ad verilir?


Bağımsız değişken

Bağımlı değişken

Moderatör değişken

Mediatör değişken

Aracı değişken


17.Soru

Bir bilimsel araştırmada elde edilen bir ………… ancak soyutlama bağlamı ve mantıksal kurgusu gerekçelendirilerek açıklandığı koşulda ………….. olma niteliğine kavuşur.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru olarak tamamlar?


Bulgu, bilgi

Bilgi, bulgu

Bağımlı değişken, bağımsız değişken

Mediatör değişken, moderatör değişken

Veri, bulgu


18.Soru

Eleştirel kuram adı verilen ve bir anlamda kapitalist sistemin eleştirisi niteliğinde olan paradigma aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturulmuştur?


Berlin Okulu

İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu

Frankfurt Okulu

Chicago Okulu

Fransız Okulu


19.Soru

İletişim araştırmalarından neden niteliksel araştırmalara ihtiyaç vardır?


Niceliksel araçlar güvenilir olmadığı için

 

Niteliksel araştırmalar daha geçerli olduğu için

 

Niteliksel araştırmalar ‘neden’ sorusuna cevap verebildiği için

 

Niteliksel araştırmalar öznel yargılar içerdiği için

 

Niteliksel araştırmalar daha kolay olduğu için


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hipotez olabilir?


Kadınlar ile erkekler arasında cezaya gösterilen tepki düzeyleri arasında fark yoktur.

İstendik davranışı yaratmanın yolu ceza olabilir.

Kadınlar ve erkekler cezaya farklı tepki gösterebilirler.

Ceza, istendik davranışı yaratmanın yollarından birisi olabilir.

İstendik davranışı elde etmek için ödül yöntemine başvurulabilir.