İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #553708

Sorun, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar araştırmanın hangi bölümünde yer alır?


Giriş

Alanyazın taraması

Yöntem

Bulgular ve yorum

Sonuç ve öneriler


Yanıt Açıklaması:

Giriş bölümünde araştırmada ele alınan sorun olabildiğince açık ve ikna edici şekilde tanımlanır. Bunu yaparken sorunu genelden özele doğru daraltarak tanımlamak ve gittikçe odaklamak gerekmektedir. Amaç alt başlığında araştırmanın temel amacı ve alt amaçları belirtilir. Önem alt başlığında araştırmanın pratik değeri ortaya konulur ve elde edilecek sonuçların kimler için yararlı olacağının öngörüsü yapılır. Burada konunun kuramsal önemi değil, çalışmanın işlevsel değeri ön plana çıkarılmalıdır. Varsayımlar,-araştırmacının test etmeye gerek görmeden doğru kabul ettiği önermelere dayanır. Ancak varsayımların tartışmalı görüşler içermemesi, sağlam bir temele dayanması ve gerektiğinde kanıtlarının ortaya konulabilir olması beklenir. Sınırlılıklar, araştırmacının kendi çalışmasını özellikle hangi açılardan sınırlı gördüğünü belirtir. Tanımlar, araştırmada iletişimi aksatabileceği düşünülen kavramlara dönük açıklamaları içerir. Bunlar araştırmada sık geçen, teknik anlam içeren, özel kullanım belirten, tercih gösteren ve işevuruk biçimde kullanılan kavramları kapsar. Bu bakımdan doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum