İletişim Araştırmaları Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizlerinde nitel verileri sayısallaştırmanın nedenlerinden biridir?


Araştırmayı sayılarla zenginleştirmek

Başka araştırmacıların çalışmalarını kolaylaştırmak

Yanlılığı azaltmak ve yorumları adilleştirmek

Araştırmanın inanılırlığını arttırmak

Nitel verilerin tek başına yetersiz kalmasını önlemek


2.Soru

Bilimsel araştırmalarda veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?


Metafizik

Teori

Hipotez

Deney

Gözlem


3.Soru

Açıköğretim Sistemi öğrencilerine sunulan malzemelerin iletişim tonuna ilişkin bir araştırma yaptığımızı düşünelim. Sistem yönetiminin bize verdiği 4 programdaki öğrencilerden ilk iki programdakileri kontrol diğerlerini deney grubu olarak belirlediğimizi farz edelim. 

Bu durumda ne tür bir örnekleme yöntemi belirlemiş oluruz?


Yansız

Sistematik

Kümesel

Tabakalı

Amaçlı


4.Soru

Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulan destek programı aşağıdakilerden hangisidir?


Proje Pazarları Destekleme Programı

TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı

Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı


5.Soru

Araştırmalara fon sağlayan kurumlara başvurularda aşağıdakilerden hangisi  kesinlikle doğrudur?


Başvuruda bulunacak kişi ve kurum açısından sınırlamalar bulunabilir.

Başvuru süreci sıkı kurallara bağlı değildir.

Fonlama yılın her döneminde mutlaka yapılır.

Sağlanacak fon miktarının üst sınırı bulunmamaktadır.

Aynı anda birden fazla fonlama yaparlar. 


6.Soru

Bilimsel bilginin hangi niteliği onun sınanabilmesini sağlamaktadır?


Bilimsel bilginin gözlenebilir olgularla ilgili olması
Bilimsel olgulardaki değişimlerin ölçümlenmesi
Bilimsel bilginin birikimli olması
Aynı yöntem tasarımıyla gözlemlerin tekrarlanabilir olması
Bilimsel bilginin evrensel olması

7.Soru

Tüketiciye bir ürünü kullanıp memnun kaldığı bir zamanı hatırlamaları istenen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Tematik algı testi

Tek yönlü ayna tekniği

Fikir yürüyüşü tekniği

Zaman makinesi tekniği

Yönlendirilmiş imgeleme tekniği


8.Soru

Bir araştırmacı, yaptığı araştırmanın sınırlarını net olarak belirlemeden aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?


Uygun literatür taraması

Bulguları yorumlama

Soyutlama yapabilme

Zaman ve emek kaybı

Doğru şekilde gözlem yapma ve veri toplama


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin dayandığı görüşlerin kökeninde 1917 Sovyet Devrimi’nin Avrupa’da bir türlü yayılamamasının yarattığı hayal kırıklığı, faşizmin yükselmesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında batı kapitalizminin elde ettiği başarı ve yeni koşulların yarattığı ideolojik değişimler vardır?


Frankfurt Okulu

Birmingham Okulu

Chicago Okulu

Viyana Okulu

Cambridge Okulu


10.Soru

Orta büyüklükteki bir dikiş atölyesi sahibi, teknoloji ve yenilik kapasitesini arttırarak daha rekabetçi olmak ve katma değeri yüksek ürün geliştirebilmek istemektedir. Bu durumda bu işletme sahibinin hangi destek programına başvurması gerekmektedir?


Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı
Proje Pazarları Destekleme Programı
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

11.Soru

Araştırmacının bizzat kendi gözlemleri sonucu elde edilen verilere ne ad verilir?


Değişken

Birincil veri

İkincil veri

Evren

Örneklem


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik çözümlemesinin kullanım amaçlarından biri değildir? 


Sahiplik politikalarını inceleme 
Resmetme 
Nedensellik 
Temsil etme 
Gerçek dünya ile karşılaştırma 

13.Soru

Bilimsel araştırmalarda; nüfusun genel özelliklerini yansıtan, nüfusun bütününü temsil niteliği taşıyan, yeterli büyüklükteki seçilmiş nüfus parçasına ne ad verilir?


Evren

Kapsam

Genel

Örneklem

Olgu


14.Soru

Olgular arası ilişkilerin doğruluğu aşağıdakilerden hangi yaklaşımla “sınanır”?


Tümevarım

Tekil gözlem

Sınırlılık

Eleştirel yapı

Tümdengelim


15.Soru

Ön-test araştırmalarında niteliksel yöntemlerden en çok tercih edileni aşağıdakilerden hangisidir?


gözlem

görüşme

fokus grup

anket

günlük


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarından biri değildir?


Anketler

Performans testleri

Ölçekler

Denetim listeleri

Görüşmeler


17.Soru

I. Araştırmacı yanlılığının engellenmesi II. Araştırmacı yönlendirmesinin engellenmesi III. Teyit edici yaklaşımların engellenmesi IV. Sosyal kabul edilirlik kaygısının engellenmesi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri gözlem teknik, araç ve süreçlerinin tasarımında gereklidir?


II, III ve IV
I, II ve III
I, III ve IV
III ve IV
I, II, III ve IV

18.Soru

Sorun, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar araştırmanın hangi bölümünde yer alır?


Giriş

Alanyazın taraması

Yöntem

Bulgular ve yorum

Sonuç ve öneriler


19.Soru

Kariyerlerine yeni başlayan bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik eden program aşağıdakilerden hangisidir?


Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Hızlı Destek Programı
Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı

20.Soru

Araştırmacının araştırılacak konuyu doğal ortamında incelemesi, araştırmaya katılan bireylerin bakış açısından konuyu yorumlama çabası içinde olmasını ifade eden araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Nitel Araştırma

Nicel Araştırma

Bilimsel Araştırma

Yöneylem Araştırması

Tarihsel Araştırma