İletişim Araştırmaları Deneme Sınavı Sorusu #72075

Aşağıdaki içerik analizi tanımlarından hangisi Berelson'un yaptığı tanımdır?


Metnin içerisinde var olan belirli özellikleri tanımlamak ve bunlardan sonuç çıkarmak için sistematik ve nesnel olarak uygulanan bir araştırma yöntemidir.
Metinden geçerli bir sonuç çıkarmak için sistematik olarak gerçekleştirilen bir araştırma yöntemidir.
İçerik analizi iletişimin içerdiklerini nesnel, sistematik ve nitel bir biçimde açıkça ortaya koyabilmek ve detaylı bir biçimde açıklayabilmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir.
Televizyon, radyo, gazete, dergi, sinema gibi araçlar tarafından üretilen yazılı, sözlü ya da görsel mesajların sistematik bir biçimde analiz edilmesi yani taşıdığı mesajları anlamak için bilimsel yöntemle çözümlenmesi ve bu mesajların anlamlandırılması y
Sözel, yazılı ve diğer materyallerin içerdiği mesajı; anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran bilimsel bir yaklaşımdır.

Yanıt Açıklaması: Berelson’un 1952 yılında çıkardığı kitap günümüzde araştırma dünyasında hâlâ güncelliğini korumaktadır. Berelson’un bu kitapta yaptığı tanım günümüzde de geçelidir ve araştırma literatüründe yerini korumaktadır. Berelson’a göre İçerik analizi iletişimin içerdiklerini nesnel, sistematik ve nitel (sayısal olmayan) bir biçimde açıkça ortaya koyabilmek ve detaylı bir biçimde açıklayabilmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Berelson, tanımı ile birlikte tanımda kullandığı ifadeleri de ayrıntıları ile açıklamıştır. Bu açıklamaları incelediğimizde; Nesnel teriminin bir araştırmada, farklı yöntemler kullanıldığında bile aynı sonuca ulaşılması gerektiği anlamına geldiğini, Sistematik teriminin iki anlamı olduğunu belirtmiştir. Birinci anlamı, ilgili içeriği parça parça analiz etmek yerine tümünü çözümlemektir. !kinci anlamı ise araştırma için bilgi toplama ve bu bilgilerle problem durumu oluşturma biçiminin diğer yöntemlerle aynı olması gerektiğidir. Diğer bir deyişle bilimsel araştırmada kullanılan yöntemlerle paralellik göstermesi gerekliliğidir. Farklı bir biçimde bilgi toplamamak gerekir. Berelson içerik analizinin, aynı zamanda, Nitel olduğunu belirtmiştir. Nitellik, içerik analizinin, belki de, en can alıcı noktasıdır. Bunun anlamı içerikteki görünen ya da görülmeyen ifadelerin sayılarla ölçülüp ölçülemeyeceğidir. Gerçekte nitellik sayılarla ifade edilemez ancak araştırmalarda çoğu zaman sayıların kullanıldığı da görülür (Berelson, 1952).
Yorumlar
  • 0 Yorum