İletişim Araştırmaları Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma modellerinden biridir?


Nedensel karşılaştırma modeli.
Tematik algı testi modeli.
Kategorik biçimlendirme modeli.
Yönlendirilmiş imgeleme modeli.
Projektif teknik modeli.

2.Soru

Türkiye’de 1948 yılında açılan ilk özel gazetecilik okulu aşağıdakilerden hangisidir?


İstanbul Özel Gazetecilik Okulu

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu

Anadolu Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu


3.Soru

Aşağıdaki içerik analizi tanımlarından hangisi Berelson'un yaptığı tanımdır?


Metnin içerisinde var olan belirli özellikleri tanımlamak ve bunlardan sonuç çıkarmak için sistematik ve nesnel olarak uygulanan bir araştırma yöntemidir.
Metinden geçerli bir sonuç çıkarmak için sistematik olarak gerçekleştirilen bir araştırma yöntemidir.
İçerik analizi iletişimin içerdiklerini nesnel, sistematik ve nitel bir biçimde açıkça ortaya koyabilmek ve detaylı bir biçimde açıklayabilmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir.
Televizyon, radyo, gazete, dergi, sinema gibi araçlar tarafından üretilen yazılı, sözlü ya da görsel mesajların sistematik bir biçimde analiz edilmesi yani taşıdığı mesajları anlamak için bilimsel yöntemle çözümlenmesi ve bu mesajların anlamlandırılması y
Sözel, yazılı ve diğer materyallerin içerdiği mesajı; anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran bilimsel bir yaklaşımdır.

4.Soru

Nicel araştırmalarda olayların benzer koşullar altında belirli bir düzenlilik ve tutarlılık göstereceği varsayıldığından daha önce yapılan bir araştırmanın benzer bağlamlarda yeniden yapılabileceği düşünülür.

Bu açıklama aşağıdaki nicel araştırma özelliklerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?


Nicel araştırmada kesin olduğu varsayılan sonuçlara ulaşılır

Nicel araştırma yinelenebilir

Nicel araştırmada sorun net olarak tanımlanmıştır

Nicel araştırma genellemelere ulaşmayı hedefler

Nicel araştırma genellikle tümdengelimci bir yaklaşım izler


5.Soru

Barelson’a göre içerik analizi aynı zamanda ne tür araştırma grubuna girer?


Nitel
Nicel
Sayısal
Tarihi
Deneysel

6.Soru

Bir araştırma projesinde ek personele ihtiyaç duyulduğunda, eğer bu eleman önceden belli değilse verilecek maaş miktarı nasıl belirlenmelidir?


Asgari ücret uygulanmalıdır
İş görüşmesi sırasında karşıdan beklenen rakama göre belirlenmelidir.
Projeyi finanse edecek kişi tarafından belirlenmelidir.
Uygun maaş ölçeğindeki sabit bir noktanın altında olacak şekilde belirlenmelidir.
Üç farklı miktar belirleyip, aralarından iş görüşmesine gelen kişinin beklentisine en yakın miktar seçilerek belirlenmelidir.

7.Soru

İçerik analizi sürecinin “verilerin anlamlı bölümlere ayrılması olarak” tanımlanan aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Verilerin kodlanması

Temaların bulunması

Kodların organize edilmesi

Temaların organize edilmesi

Bulguların Yorumlanması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) kapsamında yapılan bir proje başvurusunun komisyon tarafından onaylanması için gerekli değildir?


Projenin özgün olması
Projenin yapılabilir olması
Projenin disiplinlerarası olması
Proje bütçesinin karşılanabilir olması
Proje süresinin uygun olması

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma bütçe unsuru değildir?


Personel ücretleri
Donanım
Seyahat harcamaları
İlan giderleri
Vergi giderleri

10.Soru

  • I. Uygun bulunan projelerin desteklenmesi
  • II. İlgili üniversitenin proje birimine proje önerisinin sunulması
  • III. Başvuruların komisyon tarafından değerlendirilmesi
Bilimsel Araştırma Projeleri'nin (BAP) desteklenmesi bağlamında yukarıda verilen adımların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


I-II-III

II-I-III

I-III-II

II-III-I

III-II-I


11.Soru

Her katılımcıya önceden hazırlanan soruların, aynı biçimde ve aynı sırada sorulduğu görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yapılandırılmamış görüşme

Özel görüşme

Yarı-yapılandırılmış görüşme

Yapılandırılmış görüşme

Resmi görüşme


12.Soru

Birden fazla araştırmacının kodlama yaptığı bir içerik analizinde güvenilirliğin sağlanması için araştırmacılar arasındaki benzerliğin minimum yüzde kaç olması gerekmektedir?


%50

%55

%60

%65

%70


13.Soru

Türkiye’de yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


TÜBİTAK Fonları

AB Fonları

BAP

Ar-Ge Desteği

Bilim ve Toplum Proje Desteği


14.Soru

Nitel araştırmada, nicel araştırmadaki güvenirlik yerine aşağıdaki hangi kavram benimsenir?


Geçerlik

Teyit edilebilirlik

Aktarılabilirlik

İnandırıcılık

Tutarlık


15.Soru

Bilimsel araştırmalarda tekrarlı sınamalarla aynı sonuca ulaşılması hangi kavramla ifade edilmektedir?


Geçerlilik
Güvenilirlik
Soyutlama
Anlaşılırlık
Bulgu

16.Soru

Günlük tutma, kişi ölçer ve grup ölçer gibi ölçüm yöntemleri hedef kitlenin hangi mecradaki davranışlarını araştırmak için kullanılır?


Televizyon
Radyo
Gazete
Dergi
İnternet

17.Soru

I. Verilerin kodlanması

II. Bulguların yorumlanması

III. Verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması

IV. Temaların bulunması

Yukarıda karışık halde verilen içerik çözümlemesinin aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?


I, II, III, IV

IV, III, I, II

III, IV, II, I

I, IV, III, II

I, III, IV, II


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma konularına örnektir?


İnternetteki belli alışveriş sitelerine hangi yaştan kaç kişi girmektedir?

Alışveriş sitelerinden en çok hangi ürünler alınmaktadır?

Açıköğretim öğrencilerinin sosyal medyayı kullanma nedenleri nelerdir?

Suriye’den göç eden kadınlar arasındaki okuma yazma oranı nedir?

Suriye’li göçmen çocuklar arasında okula gitme oranı nedir?


19.Soru

Araştırmacılar arasındaki uyum ve tutarlılık Weber’in tanımladığı güvenirlik türlerinden hangisini ifade etmektedir?


İsabet

Değişmezlik

Tekrarlanabilirlik

İnandırıcılık

Geçerlilik


20.Soru

Duygu ve stres düzeyindeki değişimleri ve heyecanı ölçmeye yarayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Galvanik Deri Tepkisi
Beyin Dalgaları Analizi
Ses tonu analizi
Göz Hareketlerini İzleme Analizi
Duygusal Tepkimeler Analizi