İletişim Bilgisi Deneme Sınavı Sorusu #1340306

I. Heterojendir II. Anonimdir III. Birbirinden ayrıdır. IV. Aralarında sıkı bağlar bulunur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri kitle iletişimine maruz kalan kitlenin temel özelliklerindendir?


I ve III

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Kitle iletişimine maruz kalan kitlenin temel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Heterojen,

- Anonim,

- Birbirinden ayrı,

- Aralarında sıkı bağlar olmayan.

Heterojen yapı, toplumun geniş, çeşitli sınıf ve tabakalarından gelen insanlar tarafından oluşmaktadır. Kitle iletişimine maruz kalan insanlar birbirlerini tanımadıkları için anonimdirler; aynı biçimde kitle iletişiminde iletiyi gönderen kaynak da kitleyi tanımamaktadır. İletinin alıcıları da fiziksel olarak birbirinden uzaktır vw fiziksel bir mekanı paylaşmazlar. Kitleyi oluşturan bireyler toplumsal bir kurum aracılığıyla birbirlerine bağlı değillerdir. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum