İletişim Bilgisi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kültürler arası iletişim sonucunda elde edilen faydalardan hangi seçenekte doğru olarak verilmemiştir?


Dil becerilerinin gelişmesi

Ticaretin artması

Çatışmanın azalması

Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim

Daha sağlıklı toplumlar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eril toplumun özelliklerinden birisi değildir?


Para ve nesneler önemlidir

Toplumdaki egemen değer maddiyat ve ilerlemedir.

Kadının hassas olduğu ve ilişkileri koruduğu düşünülür.

Zayıf durumda olana sempati beslenir.

Okulda başarısız olmak bir felakettir


3.Soru

..., basılı medyanın, gazetelerin ve dergilerin, Modern Avrupa’nın kurulmasında son derece etkili olduğunu söylemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi söylemiştir?


Harold Innis

Jurgen Habermas

Marshall McLuhan

Bruce Westley

Mal McLean


4.Soru

Otobüs durakları, tren istasyonları, büyük otellerin lobileri gibi bir toplumda birbirini tanımayan insanların yer aldığı mekânlarda olan alan aşağıdakilerden hangisidir?


Özel Alan

Kişisel Alan

Kamusal Alan

Sosyal Alan 

Psikolojik Alan


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eril Kültür özellikleri arasında yer alır?


Sorunlar görüşme ve uzlaşma ile çözülür.

Dürüstlük ve iddialı olmak üzerinde durulur.

Arkadaşlık öğretmen tarafından takdir edilir.

Öğrencinin başarı durumunun ortalama olması yeterlidir.

Eşitlik, dayanışma ve iş yaşamının kalitesi üzerinde durulur.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı'ndaki televizyonun işlevleri arasında yer almaz?


Enformasyon

Oyalanma

İrtibat

Güven

Eğitim


7.Soru

I. Heterojendir II. Anonimdir III. Birbirinden ayrıdır. IV. Aralarında sıkı bağlar bulunur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri kitle iletişimine maruz kalan kitlenin temel özelliklerindendir?


I ve III

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


8.Soru

Çevrim içi iletişimin temel özelliklerinden hangisi çevrim içi ortamda ses, hareketli ya da durağan görüntü ve metin türü farklı ortamlarla mesajların iletilebilmesi anlamına gelmektedir?


Paket-değişim

Çoklu ortam

Etkileşim

Eş zamanlılık

Bağlantılı metin


9.Soru

  • Daha sağlıklı topluluklar
  • Ticaretin artması
  • Çatışmanın azalması
  • Hoşgörü yoluyla kişisel gelişim

Aşağıdakilerden hangisini kapsar?


Kültürler arası iletişimin özellikleri

Diğer Bireylerle Olan İlişkiler

Kültürler arası farklılıklar

Kültürler arası iletişimin yararları

Trompenaars yaklaşımı


10.Soru

SIDE modelinin içeriği nedir?


Bireyler arası etkileşimin etkililiğini ve etkililiğinin derecesinin ölçülmesi, iletişim sürecinde yer alan ipuçlarının sayısı yerine, mesajların zaman ve oran bakımından değerlendirilmesine dayanır.

Bireyler arasında kişisel iletişim kurmak yerine bireylerin daha çok işyerlerinde, işle ilgili konularda iletişim kurmaları amacıyla kullanılmalıdır.

Bireyler arası etkileşimin ölçülmesiyle ilgilidir.

Bireyler, gerçek kimlikleri yanında grup içinde kendilerine yeni bir kimlik oluştururlar.

İletişim ortamlarına dayalı olarak gerçekleştirilen etkileşim sürecinde, bir bireyin diğerlerini gerçek birey olarak algılama süreci olarak tanımlanmaktadır.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güç mesafesi düşük kültürlerin özelliklerinden biridir?


Gücü elinde bulunduran iyi ve haklıdır.

Yetenek, statü, güç ve zenginlik bir arada olmalıdır.

Güçlü olan önceliklere sahiptir.

Güç, resmi pozisyona, deneyime ve yeteneğe bağlıdır.

Siyasal sistem üst yönetim değiştirilerek değiştirilir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede’nin diğer bireylerle olan ilişkilerde incelemek için kullandığı nötr-duygusal olma boyutunun bir özelliğidir?


Bireyin duygularını açıkça ifade etmesi beklenir.

Bireyin duygularını dışa vurumu doğal kabul edilir.

Bireyin duygularını her zaman kontrol altında tutması gereklidir.

Duygular olayların önüne geçer.

İnsanlar konuların önüne geçer.


13.Soru

I. Kültürler farklı, birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır.
II. Kültür ve iletişim arasında bir ilişki olmalıdır.
III. Farklı kültürlerle ticari faaliyetler artış göstermelidir.

Yukarıdakilerden hangileri kültürler arası iletişimin var olabilmesi için gerekli olan özelliklerdendir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


14.Soru

Bilgisayar ortamının, iletişim kuran bireylere ilişkin sosyal ipuçlarını barındırmadığı için, bireyler arasında bireysel olmayan bir iletişim yarattığını dile getiren’ bakış açısı hangi dönemde ortaya çıkmıştır?


1980’lerden önce

1987

1990

1995

2000'ler


15.Soru

"Günümüzde kültür; toplumla, ulusal, uluslararası ve ulus aşırı ekonomiyle ve politikayla bağlantılı olduğu için her zamankinden daha çok önem kazanmıştır." diyen aşağıdakilerden hangisidir?


Sanches

Sorrells

Socrates

Mooij

kartarı


16.Soru

Eş zamansız iletişim nedir?


Yüz yüze iletişimdir.

Kaynak ve alıcı aynı yer ve zamanda bir arada olan iletişim türüdür.

İletişim sürecindeki bireylerin aynı yer ve aynı zamanda bir arada olmasını gerektirmeyen iletişim türüdür.

Grup iletişimidir.

Sosyal iletişimdir.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Wiki ya da Web günlüğü türü çevrim içi iletişim ortamları aracılığıyla web içeriği oluştururken ya da mevcut olanlara yorum yazarken uyulması gereken kurallardan birisidir?


Çok ayrıntılı kişisel bilgilerimizi vermemeliyiz

Emin olmadığımız kişilere fotoğraf ya da video gibi görüntüleri göndermemeliyiz

Sohbet sırasında yüz yüze sohbet ediyormuş gibi etik kurallarına uymalıyız

Karşımızdakilerin sorduğumuz soruya cevap vermesini beklemeden yeni bir soru ya da görüş yazmamalıyız.

HEPSİ BÜYÜK HARFLERDEN oluşan yazılar yazmamalıyız


18.Soru

"Örgütlerdeki halkla ilişkiler etkinliğinden bahsederken iç ve dış etkinlikler olarak bir sınıflama yapılabilir." Aşağıdakilerden hangisi iç etkinlikler arasındadır?


Dedikodu

Politik konuşmalar

Lobi yapma

İletişim teknolojilerinin kullanım

Ticari konuşmalar 


19.Soru

İletişim ortamlarına dayalı olarak gerçekleştirilen etkileşim sürecinde, bir bireyin diğerlerini gerçek birey olarak algılama sürecine ne ad verilir?


Ortam zenginliği

Sosyal bulunurluk

İzlenim oluşturma 

Sosyal bilgi işleme

Sosyal bağ


20.Soru

“Bireyin diğer bireylerle olan ilişkisi, duygusal durumu, kültürel altyapısı ve gerçekleştirilen eyleme göre daralıp genişleyen, görünmez bir baloncuktan ibaret olan alan” kültürler arası farklılıklar bağlamında hangi kavramla tanımlanır?


Samimiyet

Sıcaklık

Mesafe

Aralık

Empati