Kurumsal İletişim Deneme Sınavı Sorusu #1128647

Stratejik iletişim yönetiminin süreçlerde liderleri, yöneticileri ve çalışanları hesap verebilir bir iletişim için bir araya getirmesi beklenir. Aşağıdakilerden hangisi bu  süreçlerden biri değildir?


Veri toplama

Analiz etme

Plan oluşturma

 Yürütme

Toplantı


Yanıt Açıklaması:

Stratejik planın geliştirilmesi ve uygulanması, organizasyonun en üst düzey yetkilisinin birinci dereceden sorumluluğundadır. Ancak kurumsal iletişim, sürecin başarıyla yürütülmesinde üst yönetimin her zaman yanında yer alır. Günümüzde organizasyonların faaliyetlerinin yürütülmesinde ekonomik çıkarlarının ve yasal zorunlulukların yanında sosyal ve etik sorumlulukları da gözetmesi, varlığını sürdürebilmesi için kaçınılmazdır. Uzun vadeli itibar yapılandırmayı amaç edinen kurumsal iletişim, paydaşları anlamak, onların sorunlarına duyarlı olmak ve onları organizasyonun işleyişinde anahtar gruplar olarak görmek durumundadır. Bu nedenle stratejik yönetim süreci içerisinde kurumsal iletişim yöneticilerine paydaşların stratejik yönetimi noktasında önemli görevler düşer. Kurumsal iletişimin organizasyonun yönetimi ve paydaşlar arasındaki köprü oluşturma rolü stratejik yönetimin etkin işleyişi için de gereklidir. Paydaşlardan stratejik bilgilerin toplanması, dış çevreden çeşitli taramalar ile sorunların öğrenilmesi, bu stratejik verilerin organizasyonun strateji belirleme sürecine dâhil edilmesi, kurum içinde stratejik yönetim kararlarının ilgililere aktarılması ve uygulama aşamasında etkileşimin süreklilik içinde olmasının sağlanması gibi temel faaliyetler kurumsal iletişim yönetiminin süreçte aktif olarak yer almasını gerektirir.

Stratejik iletişim yönetiminin;

  • Kurum stratejisiyle bütünleşmiş bir iletişim stratejisiyle hareket etmesi,
  • Kurum liderlerini stratejik yönetim süreci içerisinde rol model olarak devreye sokması,
  • Veri toplama, analiz etme, plan oluşturma, yürütme ve denetleme aşamalarında liderleri, yöneticileri ve çalışanları hesap verebilir bir iletişim için bir araya getirmesi beklenir

Toplantı. İç ve dış paydaşlarla iletişim araçları arasında yer almaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum