Kurumsal İletişim Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Stratejik iletişim yönetiminin süreçlerde liderleri, yöneticileri ve çalışanları hesap verebilir bir iletişim için bir araya getirmesi beklenir. Aşağıdakilerden hangisi bu  süreçlerden biri değildir?


Veri toplama

Analiz etme

Plan oluşturma

 Yürütme

Toplantı


2.Soru

Kuruluşun her bir çalışanının, özellikle de lider ve yöneticinin, örgüt dışındaki kişiler üzerinde yarattığı imaja verilen isim hangi seçenekte yer almaktadır?


İstenen imaj

Ayna imajı

Transfer imaj

Mevcut imaj

Şemsiye imaj


3.Soru

Avukatlık büroları, küçük danışmanlık şirketleri ve sivil toplum teşkilatlarında görülebilecek olan kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Halk Kültürü

Görev Kültürü

Güç Kültürü

Kişi Kültürü

Rol Kültürü


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun kurum stratejisi geliştirme nedenlerinden birisi değildir? 


Kurumun yeniden yapılanması 

Görev profilinin, ürünün ya da hizmetin değişmesi 

Yönetimin değişmesi 

Farklı kurumların birleşmesi 

Kurumun küçülmeye gitmesi 


5.Soru

Paydaşların beklentilerinin neler olduğu hangi strateji yönetim düzeyinde ele alınır?


Kurumsal düzey strateji

Şirket/İşletme birimi strateji

Makro düzey strateji

Fonksiyonel/İşlevsel strateji

Operasyonel strateji


6.Soru

I. Sosyal sorumluluk ilkelerinin, işletme adına yapılan faaliyetleri yönlendirme derecesi,

II. İşletmenin sosyal duyarlılık süreçlerini kullanma derecesi,

III. İşletmenin toplumsal ilişkilerini yönetmek için tasarlanan politikalar ve programların varlığı ve doğası ve işletmenin faaliyetleri, programları ve politikalarının sosyal etkileri (Örnek, gözlenebilir sonuçlar).

Yukarıda verilen unsurlar aşağıdaki kurumsal sosyal sorumluluk modellerinden hangisidir?


Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli

Frederick’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli

Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli

Wartick ve Cochran Sosyal Sorumluluk Modeli

Wood’un Sosyal Performans Modeli


7.Soru

Stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü, stratejik düzey aşağıdakilerden hangisidir?


Makro düzey

Fonksiyonel düzey

Operasyonel strateji 

Kurumsal düzey 

İşletme birimi strateji


8.Soru

Bir kişinin, ülkenin, kurumun ya da benzeri herhangi bir şeyin başkalarının zihninde oluşturduğu genel görünüş ve izlenimlerin toplamı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam

Marka

Pazar

İmaj

Çevre


9.Soru

Bir kurumun uzun dönemde stratejik olarak planlanmış amaçlarına ulaşabilmesi, arzu edilen imaja sahip olabilmesi için kendini ve kurum felsefesini çalışanlarına, müşterilerin, ortaklarına ve halka tanıtmak için kullandığı tüm metotların toplamı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Kurum kültürü

Kurum kimliği

Kurum karnesi

Kurumsal reklam

Kurumsal strateji


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurumsal kimliğin temel unsurlarından "İşletme Kimliği" ile ilgili bir kavramdır? Üretim

Reklam

Görsel kimlik

Halkla ilişkiler

Davranış kimliği


11.Soru

"Haberin, bir editörün yorum ve bakış açısından geçerek hedef kitleye ulaşması" tanımı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaktadır?


Hashtag

Profesyonel mesleki ağlar

Eşik bekçiliği 

Mention

Profesyonel Mesleki Ağlar


12.Soru

Bir organizasyonun başarısının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?


Büyüklük

Maliyet

Süre

Kalite

Bilinirlik


13.Soru

Postmodern dünya düzeninde yaşanan krizler ve bunların neden olduğu tartışmalara
yeni çözüm önerileri üreten güncel  yönetim teorisine ne ad verilmiştir?


Yönetişim

İletişim

Modernizm

Post modernizm

Modern yönetim


14.Soru

Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan ve onu türdeşlerinden ayıran özelliklerin bütününe ne ad verilir ?


Model

Kimlik

Rol

İmaj

Kültür


15.Soru

"Eğer hayatınızı ................., başkalarının kendi hayatları için yaptıkları ................. içinde kendinizi bulursunuz"Jim Rohn'a ait yukarıdaki bu cümleyi aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


planlamazsanız / planların

yaşamazsanız / yatırımların

planlamazsanız / yatırımların

planlarsanız / planların

planlarsanız / yatırımların


16.Soru

Avukatlık büroları, küçük danışmanlık şirketleri ve sivil toplum teşkilatlarında görülebilen kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Rol Kültürü

Görev Kültürü

Kişi Kültürü

Güç Kültürü

İş Kültürü


17.Soru

Credo olarak adlandırılan ve sosyal sorumluluğun ilk örneklerinden olan bildiri kaç yılında yayınlanmıştır?


1943

1953

1963

1973

1983


18.Soru

"Daha çok informel gruplarda ve eşit statüde olanlar arasında kurulan demokratik
bir iletişim modelidir. Grupta belirgin bir lider yoktur. Bireylerin herhangi biri iletişimi başlatabilir."

Yukarıda belirtilen açıklama hangi kurumsal iletişim ağ modelinin özellikleridir?


Merkezi Model

Dairesel Model

Zincir Modeli

Serbest Model

Y Modeli


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "kurum imajı" tanımıdır?


Hedef kitlenin işletmeye yönelik algı oluşturmasıdır.

Kurumun kimliğini ortaya koyma ve çalışanların davranışlarına biçim kazandırmaktır.

Kurum çalışanlarının tutum, beklenti, inanç ve bireyler arası faaliyetlerin nasıl yürütülmesi gerektiğini gösteren normlar toplamıdır.

Çalışanların ortak bir paydada buluşmasını sağlayan “bir olma” duygusudur.

Kuruma uyum gösterme sürecidir.


20.Soru

Süreci İçerisindeki Kurumsal İletişim Modelleri Stratejik planın uygulandığı stratejik yönetim süreci içerisinde kurumsal iletişimin rolü literatürde üç farklı şekilde modellendirilmiştir . Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


Grunig’ in Misyon Modeli

Steyn’in (Eğitimsel) Modeli

Repper’in Strateji Modeli

Moss ‘un Operasyon Modeli

Warnaby’in  Planlama Modeli