Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #456375

I. İmaj kavramı Latince “imago” (resim) kökünden gelmektedir
II. İmaj bir ürünün, markanın, politik kişiliğin ya da ülkenin kamudaki algılanması ya da görünümü olarak tanımlanmaktadır
III. İmaj, insanların gördüğü ve algıladığı bir insan, kurum veya bir organizasyon hakkında oluşturdukları izlenimdir
IV. İmaj, bireyin zihninde bazı ögelerin etkileşimi sonucu hızlı bir şekilde oluşan bir imgedir
V. İmaj bir kerelik bir kavramdır ve bireyde birikimlerinin sonucunda oluşmaktadır
Yukarıda imaja dair verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

I, II, III

I, III, IV

III, IV, V

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

İmaj kavramı Latince “imago” (resim) kökünden olup epistemolojik açıdan insanın zihninde bir kişi, kurum, ürün, olay vb. hakkında geliştirdiği bilişsel ve psikolojik bir resmi ifade etmektedir. İmaj bir ürünün, markanın, politik kişiliğin ya da ülkenin kamudaki algılanması ya da görünümü olarak tanımlanmaktadır. İmaj, insanların gördüğü ve algıladığı bir insan, kurum veya bir organizasyon hakkında oluşturdukları izlenimdir. İmaj, bireyin zihninde bazı ögelerin etkileşimi sonucu yavaş yavaş oluşan bir imgedir. Bu sebeple herhangi bir olay, kişi ya da kurum hakkında belli imajların yaratılması ve bunların kalıcı tutumlar olarak kişilerin beyinlerinde kalmalarının sağlanması açısından çeşitli imaj geliştirme faaliyetlerine girişilmektedir. Bir bilgilendirme süreci sonunda ulaşılan imge olarak tanımlanabilen imaj, çeşitli konularda, çeşitli kanallar aracılığıyla elde edilen, bilgi ve verilerin bir arada değerlendirilerek bir izlenim kararı oluşturulmasıdır. İnsan bilgilenme sürecinin bir parçası olarak sonsuz sayıda mesajla karşı karşıyadır ve zaman içinde zihinde oluşan imajlar değerlendirilmektedir. İmaj bir kerelik olmayıp sürekli sahip olunan bir kavramdır ve bireyde birikimlerinin sonucunda oluşmaktadır. Görüldüğü üzere IV. ve V. maddeler yanlış olarak verilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum