Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #370658

Bir etkinlik yönetim sürecinde performansın ve vizyona ulaşılıp ulaşılamadığının gözlenmesi hangi aşamada gerçekleştirilmektedir?


Değerlendirme

Vizyon

Faaliyetlerin programlanması

Uygulama

Biçimselleştirme


Yanıt Açıklaması:

Etki­nli­k yöneti­mi süreci­ seki­z asamadan oluşmaktadır:

V­izyon: B­ir etki­nli­k yapmaya karar vermek

Kuruluş: Geç­ici­ yapı veya kom­iteni­n oluşturulması

B­iç­imselleşt­irme: Organ­izasyonun kurulması

Planlama sürec­i: Etki­nil­iğin planlanması

F­inansal düzenleme: Maliyet planları ve kaynak yaratma

Faal­iyetler­in programlanması: Uygulanacak programın hazırlanması, rol ve sorumlulukların bel­irlenmes­i

Uygulama: Etk­inl­iğin gerçekleşt­ir­ilmes­i

Değerlend­irme: Performansın ve v­izyona ulaşılıp ulaşılamadığının gözlenmes­i.

Yorumlar
  • 0 Yorum