Medya İlişkileri Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Halkla ilişkiler birimleri ve ajansları ise genellikle kurum üst düzey yöneticileri ile gazeteciler arasında kalırlar. Hem kendi yöneticilerini, hem basın mensuplarını incitmeden, her iki tarafın
hassasiyetlerini gözeterek ilişkiyi yönetmek zorundadırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte dikkat edilmesi ve kesinlikle yapılmaması gerekenlerdendir?


Yapılan haber için teşekkürlerini sunmak

Medya ilişkilerini uzmanına bırakmak

Açık, dürüst ve samimi röportajlar vermek

Haber için reklam kullanmamak

Gazeete ve gazeteci ayrımı yapmak


2.Soru

Sadece bir konuya odaklanmış, bir durumdan, gelişmeden, yenilikten, açıklamadan, hizmetten ya da üründen haberdar etmeye yönelik, haber niteliği taşıyan, haber dili ve formatında yazılmış, basın kuruluşundaki ilgili editöre gönderilen, genel olarak kamuoyunu ya da ilgili çevreleri bilgilendirmeye yönelik metinlere ne ad verilir?


Röportaj

Basın Toplantısı

Basın Buluşması

Basın Bilgilendirmesi

Basın Bültenleri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel etkinliklerin başlıca özelliklerinden biridir?


Ulusal ve uluslararası düzeyde olabilir

Büyük maliyetler yaratır

Kalabalık grupları çeker

Turizmin gelişimini sağlar

Büyük ölçeklidir


4.Soru

I. Sürekli ve güvenilir finansman sağlanmasına hizmet etmek

II. Medya ilgisi yaratarak farkındalığı arttırmak

III. Kurum itibarını arttırmak

IV. Hedef kitle, kurum içi personel ve kamuoyunda iyi niyet ve ilgi yaratmak

Yukardakilerden hangileri etkinliğin belli başlı hedefleri arasındadır?


I-III

II-IV

I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV


5.Soru

Halkla ilişkiler uygulayıcısının müdahale edebildiği, kurumun ücret ödeyerek yayımlattığı reklam, ilan, advertorial gibi biçimlerde olan yayın biçimine ne ad verilir?


Kontrollü yayın

Kontrolsüz yayın

Tanıtıcı reklam

Kamu spotu

Basın bildirimi


6.Soru

Etkinlik yönetimi açısından en sık organize edilen etkinlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Planlanan etkinlikler

Planlanmayan etkinlikler

Sıradan etkinlikler

Özel etkinlikler

Sanatsal etkinlikler


7.Soru

Hangisi TV röportajlarının avantajlarından olamaz?


Yaygın şekilde izlenme ve görünme,

Kitleye sesini duyulma,

Kesinti ve sansüre maruz kalma

Hedeflenen içeriği sunma,

Seçilen şeyleri etkili söyleme,


8.Soru

Stratejik iletişim planı aşamaları, başlıkları, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Mevcut durum analizi, Amaç, Hedef, Hedef Kitle, Mesaj, Strateji, Taktik, Zaman Planı, Bütçe, Değerlendirme.

Mevcut durum analizi, Amaç, Hedef, Mesaj, Strateji, Taktik, Zaman Planı, Bütçe, Değerlendirme.

Mevcut durum analizi, Amaç, Mesaj, Strateji, Taktik, Zaman Planı, Bütçe, Değerlendirme.

Mevcut durum analizi, Amaç, Hedef, Hedef Kitle, Strateji, Taktik, Zaman Planı, Bütçe, Değerlendirme.

Mevcut durum analizi, Amaç, Hedef, Mesaj, Strateji, Zaman Planı, Bütçe, Değerlendirme.


9.Soru

I. Kurum itibarını arttırmak

II. Hedef kitle, kurum içi personel ve kamuoyunda iyi niyet ve ilgi yaratmak

III. Sosyal bir deneyim vaat etmek

IV. Farklı etkinliklerle fon oluşturma

V. Turizmin gelişimini sağlamak

Yukarıda yer alan maddelerden hangileri katılımcılara, organi­zasyona, bütçe ve plan yanında medya yansımasına gereksi­ni­m duyan ve kurumsal amaçlara katkıda bulunan etki­nl­iği­n belli­ başlı hedefleri arasında yer almaktadır?­


I, II ve IV

I ve III

III ve V

II, IV ve V

I ve V


10.Soru

İlişki kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


İlişki, kendi içinde, iletişimi doğal olarak barındırmaktadır.

İlişki, daha özel bir diyaloğa dayanır.

İlişki, çıkar odaklı olmayan bir dokunuşa sahip olmalıdır.

İlişki yönetimi ve iletişim yönetimi aynı içeriğe sahiptir.

İlişki, özen gerektirir.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilişki yönetimi olarak halkla ilişkilerin işlevlerinden biridir?


Yayın materyallerinin üretimi

Kurum ile hedef kitlesi arasındaki iletişimin kurulması

İç ve dış hedef kitle ile iletişimin geliştirilmesi

Medya ilişkilerinin yönetilmesi

İletişimin düzenlenmesi


12.Soru

"Her zaman haber olmak değil, bazen haber olmamak da büyük bir başarı olabilir."

Cümlesiyle, medya ile ilişkilerle ilgili anlatılmak istenen nedir?


Her şey reklam değildir, bazen yalnızca çalışmak gerekir.

Haberlere görünmek kurumunuzu değerli bir kurum haline getirmez.

Bir kurum kendisi hakkında kötü haberlerin yayılmasını basın ilişkileri yoluyla engelleyebilir.

Haberlere çıkan kurumlar, haberlere çıkmayan kurumlar arasında belirgin bir fark yoktur.

Haberlere çıkmayan bir kurum, başka yollarla kendi başarısını elde edebilir.


13.Soru

I. Teknoloji elitlerinin kültürüdür.

II. Onlar için teknoloji dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecek temel unsurdur.

III. Bu konuda oldukça iyimser ve çalışkandırlar.

Yukarıdaki özellikler Castells’in önerdiği dört düzeyli yapının hangi aşamasıdır?


Tekno meritokratik kültür

Hacker kültürü

Sanal cemaat kültürü

Girişimci kültürü

Bilgi toplumu kültürü


14.Soru

İngilizce medium kelimesinin çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?


Kitle iletişimi

Medya

İletişim araçları

Medyum

Kitle


15.Soru

Bir görüntü, müzik ya da yazı olsun, yeni medyada bu ürünü oluşturan farklı parçaların kendi farklılıklarını yitirmeden daha büyük bir yapı içinde birleştirilip temsil edilmesi yeni medyanın hangi özelliğini ifade etmektedir?


Sayısallaştırma

Değişkenlik

Modülerlik

Kodlararasılık

Progranabilirlik


16.Soru

Etkinlikleri, planlama biçimine göre sınıflandıran kişi kimdir?


Tassiopoulos

Shingo

Goldblatt

Getz

Hallmark


17.Soru

Bir görüntü, müzik ya da yazı olsun, yeni medyada bu ürünü oluşturan farklı parçaların kendi farklılıklarını yitirmeden daha büyük bir yapı içinde birleştirilip temsil edilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?


Kodlar arasılık

Modülerlik

Otomasyon

Değişkenlik

Sayısal temsil


18.Soru

Bir etkinlik yönetim sürecinde performansın ve vizyona ulaşılıp ulaşılamadığının gözlenmesi hangi aşamada gerçekleştirilmektedir?


Değerlendirme

Vizyon

Faaliyetlerin programlanması

Uygulama

Biçimselleştirme


19.Soru

Aşağıdaki etkinliklerden hangisi kültürel kutlamalar içerinden yar almaktadır?


Ödül törenleri

Geçit törenleri

Miting

Fuarlar

Açılış töreni


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, İletişim mühendisliği yaklaşımının başlıklarından biridir?


Medya İlişkileri

Liderlik İletişimi ve Planlaması

Pazarlama İletişimi

Konu ve Gündem Yönetimi

Kriz İletişimi Yönetimi