Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493131

I. Morfolojik
II. Fizyolojik
III. Serolojik
IV. Kimyasal analiz
V. Genetik analiz
Bakterilerin sınıflandırılmasında yukarıda numaralandırılmış özelliklerinden seçeneklerden hangileri fenotipik sınıflandırma kapsamında değerlendirilir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Bakterilerin sınıflandırılması fenotipik, kemotaksonomik ve genotipik sınıflandırma tarzında olmaktadır. Fenotipik sınıflandırma bakterinin morfolojik, fizyolojik, kültürel, biyokimyasal, serolojik vs. özelliklerini; kemotaksonomik sınıflandırma bakterilerin kimyasal yapılarının analizini; genotipik sınıflandırma ise bakterinin genetik yapısının analizini temel alan sınıflandırmadır. Dolayısıyla I, II ve III numaralı seçenekler fenotipik sınıflandırma kapsamındadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum