Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fagositlerin mikroorganizmalar ile katı dokular içinde karşılaştıklarında onlara bağlanmalarına ne ad verilir?


Zeta potansiyeli

Pinositöz

Yüzey fagositozu

Opsonizasyon

Kemotaksis


2.Soru

Plazmadaki fibrinojeni pıhtılaştıran invazyon faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Sitolizin

Lesitinaz

Koagulaz

Kollajenaz

Fibrinolizin


3.Soru

Temeli antijenlerin biyolojik aktivitelerinin spesifik antikorlar tarafından nötralize edilmesine dayanan, iki aşamada uygulanan testlere ne ad verilir?


Proteksiyon testleri

Yavaş tüp HA testi

Çabuk lam HA testi

Nötralizasyon testi

Tüp aglütinasyon testi


4.Soru

Bakterilerin konakçı hücrelere girerek dokulara yayılmasına ne ad verilir?


Bulaşma

Adezyon

İnvazyon

Patojenite

İntoksikasyon


5.Soru

Klostridium türleri tarafından sentezlenen ve hücrenin plazma membranında bulunan lestini parçalayan invazyon faktörü hangisidir?


Fosfolipaz

Hyaluronidaz

Streptokinaz

Deoksiribonukleaz

Sitolizin


6.Soru

Birçok patojen bakterinin üremesi için en uygun ortam olan nötr ortamın pH değeri kaçtır?


pH 0.0 - 5.5

pH 5.5 - 6.0

pH 7.0 - 7.4

pH 9.0 – 10.0

pH 8.0 - 11.5


7.Soru

Mide asitliği ağız yoluyla giren mikroorganizmaların barsağa ulaşmasını önleyen önemli bir engeldir. Bu süreçte pH seviyesinin mikrobisidal etkisiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


pH 2-3 arası yüksek, pH 2 altı tamdır

pH 3-4 arası yüksek, pH 3 altı tamdır

pH 4-5 arası yüksek, pH 5 altı tamdır

pH 5-6 arası yüksek, pH 5 altı tamdır

pH 6-7 arası yüksek, pH 6 altı tamdır


8.Soru

Deney hayvanı, hücre kültürü veya embriyolu yumurta gibi canlı ortama ne ad verilir?


İn vitro

İn vivo

Spesifite

Sensitivite

Patojenik mikroorganizma


9.Soru

I. Morfolojik
II. Fizyolojik
III. Serolojik
IV. Kimyasal analiz
V. Genetik analiz
Bakterilerin sınıflandırılmasında yukarıda numaralandırılmış özelliklerinden seçeneklerden hangileri fenotipik sınıflandırma kapsamında değerlendirilir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V


10.Soru

Katı besiyerinde düğme tarzında veya sahanda yumurta görünümlü kolonilerin oluşturduğu koloni tipi aşağıdakilerden hangisidir?


S-tipi koloni

L-tipi koloni

M-tipi koloni

R-tipi koloni

S-tipinden R-tipine dönen koloni


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fagositoz yaparak ve nonspesifik bağışıklıkta önemli rol oynayan hücrelerdendir?


Eozinofil

Makrofaj

Lenfosit

Bazofil

NK hücreleri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lenfosit seri hücresi değildir?


Nötrofil
T lenfosit
B lenfosit
Plazma hücresi
NK hücre

13.Soru

Aşağıdaki hangisi patojenlerin deriye yerleşmesine engel oluşturmaz?


Deri kuruluğu

Derinin mikroflorası

Yağ asitleri

Mukus tabakası

Deri salgıları


14.Soru

Tavuklarda yumurta henüz ovaryumda iken, anne serumundan yumurta sarısına kolaylıkla antikor geçişi olur. Bu nedenle sarı daha sıvı fazda iken, annenin serumuna eşit düzeyde aşağıdakilerden hangisine sahip olur?


IgA

IgM

IgD

IgE

IgG


15.Soru

PCRtekniği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Başlangiçtaki DNA miktarının fazlalığı, PCR tekniği ile elde edilen DNA miktarının daha fazla olmasını garantiler.

II.Teknikte gerekli olan işaretli Prob DNA ile DNA zincirinin kopyaları PCR tekniği ile kolayca elde edilir.

III.Teknik için gerekli aşamalar: 95 0C’de 15 saniye-1 dakika denatürasyon, 55 0C 15 saniye-2 dakika hibridizasyon, 72 0C 15 saniye-3 dakika DNA sentezi şeklide gerçekleşir.

IV.PCR neticesinde sadece DNA zinciri çoğaltılabilir, direkt RNA zinciri çoğaltılamaz.

V.PCR tekniği ile elde edilen DNA çift ipliklidir.


I,III,V    

II,IV,VI 

III,IV,V 

Yalnız V

Yalnız III


16.Soru

Zon fenomenine göre, bir antijen-antikor reaksiyonunun "equivalan zon"da olması için aşağıdaki koşullardan hangisi sağlanmalıdır?


Antijen miktarının antikor miktarından oldukça fazla olması

Antikor miktarının antijen miktarından oldukça fazla olması

Antikor miktarının antijen miktarına aşağı yukarı eşit olması

Antikor-Antijen reaksiyonundan sonra arta kalan az miktarda antijen ya da antikor olması

Antikor-Antijen reaksiyonundan sonra ortamda bol miktarda antikor kalması


17.Soru

Şark çıbanı geçiren genç bir kadının tekrar etken Leishmania topica ile enfekte olmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Genetik ve hormonal faktör

Hormonal ve yaş faktörü

Yaş faktörü ve doğal direnç

Antikor, kompleman ve hormonal faktörler

Etkenin virulansı ve patojenitesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri mikroorganizmal adhezyon faktörlerindendir?

I.pilus

II.silium

III.flajella

IV.kapsül

V.s-layer

VI.ekzotoksin

VII.endotoksin


I,III,V 

II,IV,VI

I,IV,V

I,VI     

V,VII


19.Soru

Bakterinin kemotaksonomik sınıflandırılmasında aşağıdaki hangi özellik kullanılır?


Bakterinin morfolojik özellikleri

Bakterinin fizyolojik özellikleri

Bakterinin biyokimyasal özellikleri

Bakterinin  kimyasal yapılarının özellikleri

Bakterinin serolojik özellikleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mantar materyallerini laboratuvarda muayene etme yöntemlerinden biri değildir?


Kültüre alma

Direkt mikroskopi

Hayvan denemeleri

Moleküler teknikler

Enzim immunoassay