Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1059400

"Bu kaynak olmaksızın ekonomik sistem tamamen kol gücüne dayanan ve zor bir sistem haline gelebilir. Bu kaynağı sisteme dahil etmenin yolu ise eğitimdir."

Yukarıda bazı temel özelliklerinden söz edilen kavram hangisidir? 


Keynesyen ekonomi

Beşeri sermaye

Neoliberalizm

Kültürel sermaye

Sosyal sermaye


Yanıt Açıklaması:

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren tüm toplumlar sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya yönelik hedeflere sahip oldukları stratejik insan kaynakları bağlamında gözden geçirmeye başlamışlardır. Bu çerçevede sosyal sermaye kavramı ön plana çıkmaktadır. 

Sosyal sermaye kavramının öncül kavramları beşeri sermaye ve kültürel sermayedir. Beşeri sermaye bireyin sahip olduğu nitelikler ve bu niteliklerin ortaya koyduğu üretme kapasitesidir.  İnsan sermayesi olmaksızın ekonomik sistem tamamen kol gücüne dayanan ve zor bir sistem haline gelecektir. Buna göre beşeri sermaye daha nitelikli insan gücü inşa etmenin bir yoludur ve bunun yolu da eğitimden geçer. Bireyler aldıkları eğitime paralel olarak daha fazla kazanç elde ederler. 

Kültürel sermaye ise bireylerin toplumda ve içinde bulundukları sosyo-kültürel
çevrede toplumsallaşma süreçlerinde kazandıklarıyla ilişkilidir. Bu anlamıyla kültürel sermayenin edinilmesindeki temel belirleyici aile ve ailenin çevresidir.

Bu bilgiler ışığında soru kökünde tanımlanan kavramın beşeri sermaye kavramı olduğu anlaşılabilir. Doğru cevap B seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum