Topluma Hizmet Eğitimi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye'de şartlı sağlık yardımı öncelikli olarak aşağıdaki hangi hedef kitleye yönelik gerçekleştirilmektedir?


0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrolüne götürme şartı ile nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere

Nüfusun en yoksul % 6’lık kesiminde yer alan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle sağlık olanaklarından yararlanamayan ailelere

Maddi imkansızlık yaşayan tüm yoksul ailelere

En az iki çocuğu bulunan ve nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere

Maddi imkansızlıklar nedeniyle sağlık olanaklarından yararlanamayan hamile kadınlara 


2.Soru

I. Üniversiteler. II. Dernekler. III. Vakıflar. IV. Sendikalar. V. Mesleki kuruluşlar.

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları türlerindendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


3.Soru

Deneyimlerin eğitici bir nitelik taşımasına yönelik Dewey ‘in devamlılık ve etkileşim ilkeleri dışında yedi ölçüt ortaya konmuştur. “Deneyimi yaşayan bireyler gözlem yoluyla bilgi toplarlar, topladıkları bilgiyi işlerler, işledikleri bilgiyi yansıtırlar ve etkinliğe dönüştürürler.” fikrini savunan ölçüt hangisidir?


Sorgulama

Somut ve soyut bilgi

Yansıtıcı düşünme ve etkinlik

Yurttaşlık

Demokrasi


4.Soru

"Bu kaynak olmaksızın ekonomik sistem tamamen kol gücüne dayanan ve zor bir sistem haline gelebilir. Bu kaynağı sisteme dahil etmenin yolu ise eğitimdir."

Yukarıda bazı temel özelliklerinden söz edilen kavram hangisidir? 


Keynesyen ekonomi

Beşeri sermaye

Neoliberalizm

Kültürel sermaye

Sosyal sermaye


5.Soru

I. Zihniyet ve ideoloji kazandırma işlevi. II. Anlamlandırma işlevi. III. Bütünleştirme işlevi. IV. İzolizasyon işlevi. V. Çıkarsama işlevi.

İnancın toplumsal işlevleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


6.Soru

Sivil toplum kuruluşlarının siyasal işlevlerinin etkilerine yönelik verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Birer baskı öğesi olarak sivil toplum kuruluşlarının kamuoyu oluşturarak yargıyı etkilemeye çalıştıkları bir gerçektir.

Sivil toplum kuruluşları yasamayı lobicilik yaparak grubun genel çıkarlarına uygun yasa önerisine katkı vererek etkileyebilirler.

Lobicilik, propaganda, tehdit, para yardımı, grev, boykot, gösteri gibi yol ve yöntemlerle siyasal parti ve kamuoyu üzerinde etkili olmaya çalışırlar.

Yürütme organı ile ilişkileri karşılıklı etkileşimsel bir nitelik gösterir.

Doğrudan etkileme ise sivil toplum kuruluşlarının siyasal karar organlarının bizzat kendilerini değil de kamuoyunu bilgilendirme yoluna yöneliktir.


7.Soru

"İnsanların içinde bulundukları doğa döneminde barış ve özgürlük içinde olmalarına karşın,
zarar verenlere müdahale edecek bir tarafın olmadığı ve bu gereksinmeyle bir toplumsal sözleşme
sonucunda devlet ortaya çıkar" aşağıdakilerden hangisi devletin ortaya çıkış nedenini bu şekilde ele alır? 


Thomas Hobbes

John Locke

Jean Jacques Rousseau

Adam Smith

David Ricordo


8.Soru

Max Weber devleti nasıl tanımlamıştır?


Devlet bir hükümet aracılığıyla yönetilen örgütlenmiş politik topluluktur.

Merkezi bir hükümet ile belli bir toprak parçası üzerinde meşru güç kullanma yetkisini tekelinde tutan zorunlu politik örgüttür.

Devlet kamu hukuku açısından milletin hukuki kişilik kazanmış şeklidir.

İnsanların bir düşünce ürünü ve/veya sembolleri, hukuksal normları, toplumu, vatan olarak tanımlanan bir toprak parçası, iktidarı barındıran bir olgu, kurum, örgüt, soyut bir kavram ya da bir araçtır.

Toplumsal yaşamı, ilişkileri, eğitim, ekonomi, hukuk ve diğer tüm toplumsal kurumları, toplumsal kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen en büyük kurumdur.


9.Soru

I. Kişi ve/veya hane halklarına devlet tarafından sunulan temel hizmetlere ilişkin farkındalık kazandırmak. II. Ülkelerin eğitim sistemlerinde okul terk oranlarının azaltılmasını sağlamak. III. Yaşam koşullarının iyileştirilmesinde başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerini kullanma alışkanlıkları geliştirmek. IV. Temel sosyal sermaye olarak tanımlanan çocukların gelişimine erken yaşlarda katkı sağlamak. V. Çocukların her türlü ekonomik ve sosyal sorunlara karşın eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak.

Yukarıdakilerden hangileri, sosyal yardımların belli şartlara bağlanmasının temel amaçlarındandır?


I, II, III

II, III, IV

I, III, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Le Garange’ın deneyimlerin eğitici bir nitelik taşımasına yönelik belirlediği ölçütlerden değildir?


Etkileşim

Yansıtıcı düşünme

Sorgulama

Büyük bir topluluk

Demokrasi


11.Soru

“Sivil toplum kuruluşları kamu yararına çalışan fakat kamu otoritesi dışında örgütlenmeler olarak betimlenir. Sivil toplum kuruluşları hükümet dışı veya devlet dışı örgütler anlamına gelmekte ve bu nitelikleriyle bir anlamda kamu organizasyonları dışında yasal örgütlenmeler olarak bilinmektedir. Sivil toplum kuruluşları merkezi ve yerel yönetimlerin denetimlerinin dışında ihtiyari kuruluşlardır.”
Yukarıda tanımı verilen sivil toplum kuruluşlarının genel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet ve hükümetten bağımsızlık

Demoktatik kurulum ve işleyiş

Gönüllülüğe dayalı örgütlenme ve çalışma biçimi

Yerel, ulusal ve uluslararası dayanışma güç birliği

Ekonomik karlılık güdülmemesi


12.Soru

Türkçe ’de hangi kavram hayırlı işler yapanlar, iyi hizmetlerde bulunanlar anlamına gelmektedir?


Hayra Hizmet

Hademe- Hayrat

Vakıf

Hayır İşi

Kamu Hizmeti


13.Soru

Hangisi topluma hizmet eğitiminin bireysel yararlarından biridir?


Topluma hizmet eğitimi etkinlikleri öğrencilerde demokratik tutum ve davranışların gelişmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet deneyimi ile öğrencilerde yurttaşlık sorumlulukları gelişir.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin öz yeterlik algılarının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet eğitimi toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır.

Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.


14.Soru

Çağdaş birçok din bilimci ve sosyal bilimci dinden evrensel bir olgu olarak bahsederler. Din ile ilgili yapılan bu yorumlardan;“Din, toplumda öyle evrensel, devamlı ve her şeye nüfuz eden bir olgudur ki eğer onu hakkıyla anlayamazsak toplumu da doğru kavrayamayız” yorumu kime aittir?


P.L.Berger

K.Davis

E.Durkheim

E.Norbeck

İ.Haldun


15.Soru

Sivil toplum kuruluşlarının işlevlerinden hangisi iktidar amaçlı ülke kent yönetimin oluşumu, sürdürülüşü ve devredilişine ilişkin etkinlikler ve mücadele sürecidir?


Siyasal İşlevler

Ekonomik İşlevler

Bireysel İşlevler

Kültürel İşlevler

Toplumsal İşlevler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Deneyimsel Eğitim Ulusal Topluluğunun, topluma hizmet eğitiminin gerçekleşmesine yönelik standartlarından biri değildir? 


Toplumsal örgütlerle işbirliği yapılması

Öğrenciler tarafından topluma hizmet etkinliğine ilişkin gözlem ve deneyimlerin çözümlenmesi ve yansıtılması

Eğitim süreci kapsamında öğrencilerin ve paydaşların karşılıklı öğrenmesi ve ortak kazanımlara sahip olması

Toplumdaki farklı kesimlerin bireysel ve örgütlü katılımının sağlanması

Öğrencilerin yapılandırılmış, sorgulayan ve çözüm üreten bir bakış açısı kazanması


17.Soru

Bir toplumdaki en büyük örgüt/kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Okul

Ordu

Devlet

Siyaset

Aile


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan ve Roma uygarlıkları felsefesinden esinlenen yaklaşımdır?


Klasik

Modern

Post modern

Bireyci

Toplumcu


19.Soru

Hobbes’in toplumsal sözleşme kuramında tanımladığı devletin özelliği seçeneklerden hangisidir?


Özgürlükçü oluşu

Paylaşımcı oluşu

Otoriter oluşu

Demokratik oluşu

Hukuka bağlı oluşu


20.Soru

Topluma hizmet bir terim olarak ilk kez “hizmet öğrenimi” adı altında kaç yılında kullanılmıştır?


1971

1960

1967

1956

1976