Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1051663

Devlet kavramıyla ilgili aşağıda yer alan bilgilerin hangisi doğrudur?


Devletin ortaya çıkışını açıklamaya yönelik en çok kabul gören kuram Toplum Sözleşmesi Kuramıdır. 

Bilim insanları devletin nasıl tanımlanacağı konusunda ortak bir konsensüse varmışlardır. 

Tarihsel süreç içinde devletlerin içinde bulundukları ekonomik koşullar ile devletlerin işlevleri yakından ilişkili değildir. 

Toplum Sözleşmesi Kuramının önde gelen temsilcilerinden biri Adam Smith'tir. 

Modern devletin kökeni ilkçağlara dayanmaktadır. 


Yanıt Açıklaması:

Modern devletin kökeni Batı Avrupa’da feodalitenin yıkılışı ile başlayan uluslaşma sürecine dayanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum