Topluma Hizmet Eğitimi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri arasında toplumsal kurumların, bütünleşme, istikrar, denge uzlaşı gibi nitelikleri öne çıkaran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 


İşlevselci

Çatışmacı

Etkileşimsel

Modern

Postmodern


2.Soru

Toplumsal gereksinmelerin belirlendiği, öğrencilerin ders içeriğine ilişkin bilişlerinin eylem temelli yansıtıldığı, yurttaşlık sorumluluklarının arttığı ve örgütlü hizmet etkinliklerinin gerçekleştirildiği kredili ve deneysel bir eğitimdir. Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Topluma hizmet eğitimi

Danışmanlık eğitimi

Staj eğitimi

Sosyal sorumluluk eğitimi

Gönüllülük eğitimi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi modern devlet anlayışının ortaya çıkmasını sağlayan gelişmelerden biri değildir? 


Fransız İhtilali 

İstanbul Fethi 

Sanayi Devrimi 

Yerel Derebeylerin Zayıflaması 

Kent Soyluların Güçlenmesi 


4.Soru

Devlet kavramıyla ilgili aşağıda yer alan bilgilerin hangisi doğrudur?


Devletin ortaya çıkışını açıklamaya yönelik en çok kabul gören kuram Toplum Sözleşmesi Kuramıdır. 

Bilim insanları devletin nasıl tanımlanacağı konusunda ortak bir konsensüse varmışlardır. 

Tarihsel süreç içinde devletlerin içinde bulundukları ekonomik koşullar ile devletlerin işlevleri yakından ilişkili değildir. 

Toplum Sözleşmesi Kuramının önde gelen temsilcilerinden biri Adam Smith'tir. 

Modern devletin kökeni ilkçağlara dayanmaktadır. 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitiminin bireysel kazanımlara yönelik yararlar arasında gösterilebilir?


Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde tamamlayıcı ve geliştirici deneyimler sunar.

Topluma hizmet eğitimi toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerde olumlu benlik algısının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet deneyimi ile öğrencilerde yurttaşlık sorumlulukları gelişir.

Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde “din” kelimesinin kökü olan “religio”dan gelmektedir. Latince’de “religio” kelimesi ise “religare” ve “religere” kökünden gelmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde “religere” kökünün tam karşılığı verilmiştir?


İnsanların din yoluyla Tanrı’ya ve birbirlerine bağlanmalarını ifade eder.

Bir işi mükerreren ve dikkatlice yapmaları ve dolayısıyla sürekli yapılan ibâdet ve ayinler anlatılmak istenmektedir.

Bir işin, mükerreren ve dikkatlice yapılmasını ifade eder.

İtaat altına alma, köleleştirme, inanma, borçlu olmayı ifade eder.

Kanun, hüküm ve yargı gibi anlamları ifade eder.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet uygulamalarının gerçekleşmesindeki standartlardan biri değildir?


Toplumdaki aynı kesimlerden bireysel ve örgütlü katılımının sağlanması ile heterojen bir yapının oluşturulması.

Toplumun gereksinmelerinin belli bir amaç doğrultusunda planlanan ve seçilen etkinliklerle daha iyi gerçekleştirilebilmesine yönelik toplumla ve toplumsal örgütlerle işbirliği yapılması.

Eğitim örgütleri ile toplum arasında daha işlevsel bir ilişki kurularak çözüm ve gelecek temelli işbirliği yapılması ve eğitim örgütü ve toplum arasındaki mesafenin azaltılması.

Toplumdaki bireylerin sorun ve gereksinmelerini ortak bir akılla daha etkili biçimde belirlemeye yönelik fırsatlar yaratılması.

Eğitim sürecinde öğrenciler ve toplumsal paydaşlar öğrenme ortağı olarak kabul edilir. Hizmet etkinliğinden doğan etkileşimle öğrencilerin ve paydaşların karşılıklı öğrenmesi ve ortak kazanımlara sahip olması.


8.Soru

Engelli bireylere karşı eşitsizliklerin farkına varılması ve bunların giderilmesine yönelik deneyimlerin zenginleşmesi topluma hizmet eğitiminin hangi toplumsal kazanıma yönelik faydasına örnek olabilir?


Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde tamamlayıcı ve geliştirici deneyimler sunar.

Topluma hizmet eğitimi toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır.

Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.

Topluma hizmet eğitimi etkinlikleri öğrencilerde demokratik tutum ve davranışların gelişmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet deneyimi ile öğrencilerde yurttaşlık sorumlulukları gelişir.


9.Soru

Bir miktar mal ve mülkün gelirinin tamamen insanların yararına tahsis edilmesi amacıyla doğrultusunda çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Vakıf

Dernek

Külliye

Belediye

Han


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevre alanında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur?


Türk Yeşilay Cemiyeti

Türk Böbrek Vakfı

Türk Kızılayı

Türkiye Diyabet Vakfı

TEMA


11.Soru

I. Bütünleştirici yaklaşım. II. Klasik Yaklaşım. III. Modern Yaklaşım. IV. Liberal ve Toplumcu Yaklaşım. V. Güncel ve Postmodern Yaklaşım.

Yukarıdakilerden hangileri, sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımlardandır?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


12.Soru

Ekonominin canlanması, tüketimin tekrar artması ve büyümenin başlaması için devletin ekonomiye bir seri müdahalesini içeren görüşleriyle bilinen ekonomist kimdir?


Adam Smith

Keynes

David Ricordo

Weber

Briggs


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitiminin toplumsal kazanımlara yönelik yararlarından biri değildir?


Öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde tamamlayıcı ve geliştirici deneyimler sunar.

Toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır.

Öğrencilerin yurttaşlık sorumlulukları gelişir.

Öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.

Öğrencilerde otokratik tutum ve davranışların gelişmesine yönelik fırsatlar sunar.


14.Soru

İnsanın dünya hayatını sahiplenmesinde ve huzur arayışı içerisine girmesinde dinin hangi işlevi ön plana çıkmaktadır? 


Sosyalleştirme

İdeoloji kazandırma

Anlamlandırma

Bütünleştirme

Organizasyon


15.Soru

I. Göçebelik dönemi. II. Avcı-toplayıcı dönem. III. Endüstriyel gelişim evresi. IV. Süper sanayi toplumu. V. Bütünleşme evresi.

Yukarıdakilerden hangileri, makro bir bakış açısıyla incelendiğinde insanlık tarihinin sosyo-ekonomik bakımdan geçirdiği aşamalardandır?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


16.Soru

 1. Kamusal eğitim hizmeti içinde dezavantajlı grup olarak tanımlanabilecek yoksul ve engelli
  öğrencilerin gelişime yönelik projeler sosyal sermayenin geliştirilmesine katkı sunar.
 2. Topluma hizmet eğitimi kapsamında gerçekleştirilen projelerin toplumsal yarar güden amaçları
  öğrencilerin sosyal farkındalığını geliştirir.
 3. Yoksulluk ve diğer nedenlerle kamusal hizmetlerden yeterince veya hiç yararlanamayan
  kesimlere yönelik gerçekleştirilecek projeler sosyal sermayenin niteliğini arttırır.
 4. Öğrencilere aktarılan bilgi ve beceri, edinilen bilgi ve beceriyle bütünleşir, proje etkinlikleriyle
  uygulaya dönüşür ve ilişki ağlarıyla paylaşılır ve değerlendirilir.                                                  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik topluma sunulan fırsatlardandır? 


I ve III 

I ve II 

II ve IV 

III ve IV 

II ve IV 


17.Soru

I. Toplumsal yapıda güç, bilgi ve bilginin üretimiyle ilişkilidir.
II. Bu anlamıyla eğitim sadece bilginin üretimi ve kazanılmasının ötesinde gücü kazanma ve meşrulaştırmaya yönelik politik bir anlam taşır.
III. Okul ve öğretmen toplumla, toplumsal sorunlarla ilgilidir ve öğrencilere sorun çözme yöntemini temel alarak toplumsal sorunlara yönelik bir bilinç kazandırır.
IV. Öğrencilerin sorgulamadan depoladıkları bilgilerin kazanıldığı eğitim Freire tarafından “bankacı eğitim” olarak adlandırılır.
Yukarıdakilerden hangileri eleştirel eğitim kuramının özelliklerindendir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

Hepsi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının sosyo-ekonomik etkinlikleri arasında gösterilir?


Kitle iletişim ve bilişim araçları yardımıyla halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi

Sağlık çalışanları ile halkın yaygın ve hizmet içi eğitim etkinlikleriyle eğitilmesi

Kitle iletişim araçları yardımıyla halkın ekonomik gelişme, tutumluluk ve sosyal dayanışma konularında bilinçlendirilmesi

Çevrenin korunması, düzenlenmesi ve geliştirilmesi ilişkin kamuoyu oluşturulması

Eğitim politikalarının oluşturulmasında baskı grubu oluşturulması


19.Soru

Seçeneklerden hangisi neo-liberalizmin sosyal devletin işlev ve rollerindeki etkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?


Silahlanma

Özelleştirme

Rekabetçi ekonomi

Soğuk savaş

Demokratikleşme


20.Soru

Hangisi sosyal sermayenin yaratılmasında toplumun belirleyici olduğunu savunur?


James Coleman

Robert D. Putnam

Thomas Hobbes

Jean Jacques Rousseau

John Locke