Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #699975

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet uygulamalarının gerçekleşmesindeki standartlardan biri değildir?


Toplumdaki aynı kesimlerden bireysel ve örgütlü katılımının sağlanması ile heterojen bir yapının oluşturulması.

Toplumun gereksinmelerinin belli bir amaç doğrultusunda planlanan ve seçilen etkinliklerle daha iyi gerçekleştirilebilmesine yönelik toplumla ve toplumsal örgütlerle işbirliği yapılması.

Eğitim örgütleri ile toplum arasında daha işlevsel bir ilişki kurularak çözüm ve gelecek temelli işbirliği yapılması ve eğitim örgütü ve toplum arasındaki mesafenin azaltılması.

Toplumdaki bireylerin sorun ve gereksinmelerini ortak bir akılla daha etkili biçimde belirlemeye yönelik fırsatlar yaratılması.

Eğitim sürecinde öğrenciler ve toplumsal paydaşlar öğrenme ortağı olarak kabul edilir. Hizmet etkinliğinden doğan etkileşimle öğrencilerin ve paydaşların karşılıklı öğrenmesi ve ortak kazanımlara sahip olması.


Yanıt Açıklaması:

Topluma hizmet eğitiminin yukarıda ifade edilen üç bileşeni uygulamada bazı standartları gerektirir. Topluma hizmet eğitimin gerçekleşmesine yönelik standartlardan bazıları şu biçimde özetlenebilir (Deneyimsel Eğitim Ulusal Topluluğu, 1993):
- Toplumun gereksinmelerinin belli bir amaç doğrultusunda planlanan ve seçilen etkinliklerle daha iyi gerçekleştirilebilmesine yönelik toplumla ve toplumsal örgütlerle işbirliği yapılması.
- Eğitim sürecinde öğrenciler ve toplumsal paydaşlar öğrenme ortağı olarak kabul edilir. - - Hizmet etkinliğinden doğan etkileşimle öğrencilerin ve paydaşların karşılıklı öğrenmesi ve ortak kazanımlara sahip olması.
- Eğitim örgütleri ile toplum arasında daha işlevsel bir ilişki kurularak çözüm ve gelecek temelli işbirliği yapılması ve eğitim örgütü ve toplum arasındaki mesafenin azaltılması.
- Topluma hizmet etkinliğinin amaçlarının ve süreçlerinin belirlenmesi, etkinlik aşamalarının planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde öğrencilerin yapılandırılmış, sorgulayan ve çözüm üreten bir bakış açısı kazanması.
- Toplumdaki bireylerin sorun ve gereksinmelerini ortak bir akılla daha etkili biçimde belirlemeye yönelik fırsatlar yaratılması.
- Toplumdaki farklı kesimlerin bireysel ve örgütlü katılımının sağlanması.
- Topluma hizmet eğitimi üniversitelerin, öğretim elemanlarının, öğrencilerin, toplumdaki bireylerin ve sivil toplum örgütlerinin birlikte ve eşit olarak karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği yapmaları ilkesi üzerine kurulur.

Yorumlar
  • 0 Yorum