Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1051807

Tarih boyunca devletin rollerine ilişkin yapısal dönüşümler gerçekleşmektedir. Liberalizm sonrası bu dönüşümün üç temel aşaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?


Liberalizm - Refah devleti - Keynesyen ekonomi

Post modernizm - Refah devleti - Sosyalizm

Liberalizm - Keynesyen ekonomi - Refah devleti

Post modernizm - Keynesyen ekonomi - Refah devleti 

Sosyalizm - Liberalizm - Refah devleti 


Yanıt Açıklaması:

Tarihsel süreç içinde devletlerin içinde bulandıkları ekonomik koşullar modern devletlerin işlevlerini de etkilemiştir. On dokuzuncu yüzyılın İkinci yarısında İngiltere’de başlayan endüstri devrimiyle birlikte ekonomik model olarak liberalizm egemen olmuştur. Sonrasında 1929 dünya ekonomik buhranı ile birlikte işsizlik başta olmak üzere birçok ekonomik ve sosyal sorun ortaya çıkmıştır. Keynes, ekonominin canlanması, tüketimin tekrar artması ve büyümenin başlaması için devletin ekonomiye bir seri müdahalesini içeren görüşleriyle sonuçları itibariyle devletin sosyal rollerini yeniden tanımlayan yeni bir yaklaşımı ileri sürmüştür. Keynesyen ekonomide devletin artan işlevlerine rağmen özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında toplumsal yapıda ortaya çıkan sorunlar, yurttaşlar arasında artan eşitsizlikler, toplumsal refahın dağıtılmasında ortaya çıkan adaletsizlikler ve bireylerin asgari yaşam koşullarına sahip olmalarına yönelik fırsat eşitsizlikleri devletin rollerine ilişkin yapısal bir dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Bu süreç sonrasında ise yurttaşların ekonomik ve sosyal refahının sağlanması ve korunmasında devletin anahtar bir rol üstlendiği rehaf devleti modelleri benimsenmeye başlamıştır. Bu tarihsel süreç doprultusunda doğru sıralama C şıkkında yer almaktadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum