Topluma Hizmet Eğitimi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 

I. Eğitim programının amacı ,bireyin bilişsel gelişimini desteklemektir. II. Eğitim programı, bireyin sorunlarına ve sorunların çözümüne yönelik yapılandırılır. III. Öğretim yöntemi gerçek durumlarda deneyim kazanma, gözlem, sınama-yanılma, deney ve yaparak yaşayarak öğrenme üzerine kuruludur. IV. Eleştirel bir bakış açısının kazanılması esastır. V. Öğretmen merkezlidir.

Pragmatist felsefeye göre eğitimin genel özellikleri, yukarıdakilerden hangilerinde doğru verilmiştir?

 


I, II

III, IV

I, III, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


2.Soru

“Hizmet eden izzet bulur” felsefesi hangi dini inancın inanç-toplum ilişkisi bağlamında ele alınabilir?


Hinduizm

Konfucyanizm

Yahudilik

Hristiyanlık

Müslümanlık


3.Soru

Dewey’e göre Deneyimin eğitici olabilmesi, en az iki koşulun yerine getirilmesi ile olanaklıdır. Hangisinde bu iki koşul doğru verilmiştir?


Devamlılık İlkesi-Etkileşim İlkesi

Devamlılık İlkesi- Sorgulama

Etkileşim İlkesi- Sorgulama

Yurttaşlık-Demokrasi

Yurttaşlık-Sorgulama


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sosyal politikalara ilişkin temel hizmetleri
yürüten kurum ve kuruluşlar arasında yer almaz?


Belediyeler

Türkiye İş Kurumu 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

GAP İdaresi Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu 


5.Soru

Arapça “ha-de-me” kökünden türemiş olan ve sözlük anlamı il e iş, görev, yardım, birinin bir işini yapma, başkasına yardım etme, anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?


Din

İnanç

İbadet

Hizmet

Hadim


6.Soru

"...... temel olarak Adam Smith ve David Ricordo’nun klasik ekonomi kuramlarına dayanır. "Laissez faire, laissez passez" ekonomi olarak da adlandırılan bu ekonomik yaklaşım devletin ekonomiye müdahale etmediği hatta ekonomik ve sosyal düzenlemeler açısından devletin rollerinin olmadığı varsayımına dayanır.

Yukarıda tanımlanan yaklaşım hangisidir?


Füturizm

Sosyalizm

Post-modernizm

Liberalizm

Modernizm


7.Soru

Topluma hizmet eğitimi, yapısı ve işleyişi açısından değerlendirildiğinde sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitiminin öğrencilere yönelik sunduğu fırsatlar arasında değerlendirilebilir?


Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal sermayenin niteliğinin artması

Toplumdaki sosyal, kültürel ve milli-manevi değerlerin korunmasına katkıda bulunması

Toplumsal yarar güden proje etkinlikleriyle yeni ilişki ağlarına katılma fırsatı yakalanabilme

Yoksulluk kesimlere yönelik gerçekleştirilecek projeler aracılığıyla sosyal sermayenin niteliğinin artması

Toplumdaki engelli bireylerin gelişime yönelik projeler ile sosyal sermayenin geliştirilmesi


8.Soru

I. Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurmak toplumsal hizmetlerden biridir.
II. Aile ve akraba ilişkilerinin İslamda önemli bir yeri vardır
III. Sosyal hayatta komşuluk ilişkilerine ihtiyaç kalmamıştır
Yargılarından hangileri akraba ve komşularla ilişkiler ve inanç arasındaki ilişkiyi anlatan doğru bir ifadedir?


I

II

III

I ve II

I ve III


9.Soru

Hangi seçenekte topluma hizmet eğitiminin toplumsal yararlarına yönelik doğru bir ifadeye yer verilmemiştir?


Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde tamamlayıcı ve geliştirici deneyimler sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilere iş deneyimi imkânı sunar.

Topluma hizmet eğitimi toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır.

Topluma hizmet deneyimi ile öğrencilerde yurttaşlık sorumlulukları gelişir.

Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.


10.Soru

İnsanların sivil toplum kuruluşlarının oluşumunu sağlayan temel güç olduğunu ve sivil toplum kuruluşlarına toplumun şekil vermesinden çok insanın şekil vermesinin daha baskın olduğu tezini öne çıkaran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


İşlevselci

Çatışmacı

Etkileşimselci

Modern

Postmodern


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Le Garange (2009) deneyimlerin eğitici bir nitelik taşımasına yönelik Dewey’in iki ilkesinin dışında, yine Dewey’in kavramsallaştırmalarına bağlı olarak ortaya koyduğu ölçütlerden biri değildir?


Sorgulama

Yansıtıcı düşünme ve etkinlik

Somut ve soyut bilgi

Devamlılık

Eğitici bir proje niteliği


12.Soru

Tarih boyunca devletin rollerine ilişkin yapısal dönüşümler gerçekleşmektedir. Liberalizm sonrası bu dönüşümün üç temel aşaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?


Liberalizm - Refah devleti - Keynesyen ekonomi

Post modernizm - Refah devleti - Sosyalizm

Liberalizm - Keynesyen ekonomi - Refah devleti

Post modernizm - Keynesyen ekonomi - Refah devleti 

Sosyalizm - Liberalizm - Refah devleti 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil topluma yönelik yaklaşımlardan değildir?


Klasik

Modern

Post modern

Bireyci

Toplumcu


14.Soru

I. Ümitsizliğe karşı bütünleştirir.
II. Motivasyon sağlar.
III. Birey ve toplum ilişkisini düzenler.
IV. İnsanın kendisini, çevresini anlamlandırmasını sağlar.
V. Toplumun olaylar karşısında tutunacağı perspektifi belirler.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dinin sosyal işlevlerindendir?


I-IV-V

I-III-IV

II-III-V

I-II-III

I-III-V


15.Soru

Hangisi sivil toplum kuruluşlarının siyasal çalışmaları açısından doğru bir ifade değildir?


Sivil toplum kuruluşlarının yalnızca devletle rekabet içerisinde olan bir nitelik taşır.

Sivil toplum kuruluşları demokratik devletin oluşturulmasında devlet erki karşısında güvence ve uyum işlevi görürler.

Sivil toplum kuruluşları siyaset okulu işlevi görürler.

Sivil toplum kuruluşlarının da siyasetin de öznesi ve nesnesi insandır.

Sivil toplum kuruluşları demokrasinin “partici” olmayan muhalif rollerini de taşırlar.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımlardan biri değildir?


Klasik yaklaşım

Modern yaklaşım

Varoluşçu yaklaşım

Liberal ve toplumcu yaklaşım

Post-modern yaklaşım


17.Soru

Hangisi, İngiltere'de Endüstri Devrimi ile birlikte egemen olan liberalizmin özelliklerinden değildir?


Devletin ekonomiye müdahalesi yoktur.

Çalışanların ücretleri en yüksek seviyede tanımlanır.

Sosyal sınıflar arasında eşitsizlik vardır.

Çalışanların yaşam koşulları en alt seviyededir.

Ekonomik ve sosyal koşullar pazar dinamikleri tarafından belirlenir.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vakıfların topluma hizmet kapsamında ele alınabilecek işlev ve görevlerine bir örnek olarak verilemez?


Hastane yapmak.

Eğitim imkânı sağlamak.

Camiler yapmak.

Sivil toplum kuruluşu olarak işlev görmek.

Devleti bütçesine ek bir yük olmak.


19.Soru

I- Kültürel
II- Bireysel
III- Takımsal
IV- Sınıfsal
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sivil toplum kuruluşlarının işlevlerindedir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

III-IV

Yalnız IV