Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki afet aşamalarından hangisi doğal, teknolojik ve insan kaynaklı tehlikelerle çevresel bozulmaların afet sonucunu doğurmasını önlemek veya etkilerini azaltmak amacıyla, afet öncesinde sırasında ve sonrasında alınması gereken yapısal veya yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümü olarak tanımlanır?


Önleme 

Zarar azaltma 

İyileştirme 

Hazırlık 

Müdahele 


2.Soru

Heyelan, sel, çığ düşmesi ve erozyon gibi doğa kaynaklı afetler hangi zarar görebilirlik faktörü altında incelenmektedir?


Yoksulluk ve az gelişmişlik

Ormanların ve çevrenin tahribi

Hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme

Hızlı nüfus artışı

Savaşlar ve sivil kargaşalar


3.Soru

Bir tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan toplulukları veya insan eliyle oluşturulmuş hangi  sistemler üzerinde meydana getirebileceği hasar ve zararların tümünü kolaylıkla ölçülebilir veya sayısal hale getirilebilir duruma getirmek mümkün değildir? 


Fiziksel 

Sosyal 

Ekonomik 

Hepsi 

Hiçbiri 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hale getiren ana faktörlerden biri değildir?


Yoksulluk ve az gelişmişlik

Hızlı nüfus artışı

Savaşlar ve sivil kargaşalar

Toplumun biligi düzeyinde artış olması

Ormanların ve çevrenin tahribi


5.Soru

I- Risk azaltma

II- Hazırlık

III- İyileştirme

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri afet planlaması kapsamında yapılması gereken çalışmalar arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I-II ve III


6.Soru

Acil durum ve afet yönetimi planlaması süreci, ne zaman ve nasıl başlar?


AFAD ekiplerinin bölgeye gelerek inceleme yapmasıyla

Bir kurum veya yerleşme birimindeki en üst düzey kamu yöneticisinin kararıyla

Oluşturulacak olan komisyonun kararıyla

Bakanlar kurulu kararıyla

Olağanüstü hal ilan edilmesiyle


7.Soru

I. Tehlkelerin insanlara, çevreye ve altyapıya zarar verme potansiyeli vardır.

II. Tehlikeler yalnızca doğa veya teknoloji kaynaklı olay ve olgulardır.

III. Tehlikelerin; büyüklük, oluş sıklığı, tekrarlanma süresi, etki alanı ve olma olasılığı gibi fiziksel karakterlerini belirlemek imkansızdır.

Tehlike ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


8.Soru

I. Ölçülebilir özelliktedir.

II. Sayısal hale getirilebilir.

III. Toplumların nüfus yoğunluğu, yaş ve cinsiyet oranları gibi faktörleri içerir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da sosyal zarar görebilirliğe ait özelliklerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Haberleşme Hizmet Grubunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?


Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlamak

Geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek

İkaz ve alarm sistemlerini işler halde tutmak

Afet yönetiminde çalışan tüm kurum ve kuruluşların görevlerini belirlemek

Afet ve acil durum hizmetlerine ilişkin haberleşmeye öncelik tanımak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre AFAD’a verilen görevler arasında yer almaz?


Ülke düzeyinde uygulanacak Afet ve Acil Durum Müdahale

İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak “doğal afetlerle ilgili  planlamaları” ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak

Risk Yönetimi ve Zarar Azaltma Planlarını yapmak veya yaptırmak

Afet ve acil durum risk azaltma müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler
ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak

Afet ve acil durum risk azaltma müdahale ve iyileştirme il planlarını,uygulamak ve uygulatmak


11.Soru

Yasal olarak hazırlanması zorunlu olan planlar  ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Belediye Afet ve Acil Yardım Planı bu planlar içerisinde yer alır.

İl Afet Müdahale Planı bu planlar içerisinde yer alır.

Aile Afet Planı bu planlar içerisinde yer almaz.

Yasal olarak hazırlanmak zorunda olan bu planların zaman zaman tatbikatlarla test edilmesi gerekli değildir.

Sınıf Afet Planı bu planlar içerisinde yer almaz.


12.Soru

  1. Hem koordinatör hem de 10 hizmet grubunun ana çözüm ortağıdır.
  2. Tüm sistemin çalışmasında en üst kararları alma mercidir.
  3. Operasyonu yürütme sorumluluğunu taşır.

AFAD ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I-III

II-III

I-II-III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin afet yönetimindeki üst politikaların belirleneceği stratejik bir plan olarak hazırlanmaktadır?


TARAP

TASİP

TAYSB

AFAD

TAMP


14.Soru

4623 sayılı “Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun ne zaman yürürlüğe girmiştir?


20 Temmuz 1940

22 Temmuz  1958

12 Eylül 1968

8 Mayıs  1980

8 Mayıs 1988


15.Soru

  1. Açıkta kalan görevleri belirlemek
  2. Mevcut kaynakları tespit etmek
  3. İhtiyaç analizi yapmak
  4. Kurumsal/bireysel refleks yaratmak
  5. İş adımlarını netleştirmek

Yukarıdakilerden hangileri planlamanın hedefleri arasında yer almaktadır?


II-III

I-IV

III-IV-V

I-II-III-V

I-II-III-IV-V


16.Soru

Müdahale planlarının hazırlanmasında planların dayandığı unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası Standartlar 

Temel Planlama İlkeleri

Afet Yönetimi İlkeleri 

Mevzuat

Hepsi


17.Soru

Yersarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirler hakkındaki kanun hangi tarihte yayınlanarak yürürlüğe girmiştir?


1942

1944

1946

1948

1949


18.Soru

Tehlikenin fiziksel karakterleri aşağıdakilerden hangisidir?


Büyüklüğü

Oluş sıklığı 

Tekrarlanma süresi 

Etki alanı 

Hepsi 


19.Soru

Tehlikenin olma olasılığı olan noktalarda hesaplanan değerlerin topoğrafik haritalar üzerine aktarılması ve aynı değere sahip noktaların birleştirilmesi ile hazırlanan belge, aşağıdakilerden hangisidir? 


Tehlike haritası

Risk haritası

Risk analizi

Tehlike analizi 

Afet raporu


20.Soru

Zarar azaltma evresi hangi evredeki faaliyetlerle birlikte başlar?


iyileştirme

önleme

müdahale

hazırlık

ilk yardım