Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet ve acil durumda operasyonun daha hızlı ve etkili sürdürebilmesi için gerekli olan hazırlıkların önceden tamamlanması hangi süreçtir?


Planlama

İyileştirme

Müdahale

Koordinasyon

Eşgüdüm


2.Soru

Afet ve acil durum yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Afet yönetimi döngüsü 5 aşamadan oluşur

Her aşamada yapılan faaliyetler bir sonraki aşamayı etkiler

En önemli aşamalar zarar azaltma ve hazırlık aşamalarıdır

Mutlaka bir plan dahilinde yürütülmesi gereken çalışmalardır

Çeşitli kurum ve disiplinlerin tek bir hedef odaklı çalışmasını gerektirir


3.Soru

Planların hazırlanmasında planların dayandığı unsurlar arasında yer almaz?


Uluslararası Standartlar

Temel Planlama İlkeleri

Mevzuat

Kurumsal hedefler

Afet Yönetimi İlkeleri


4.Soru

Tehlike analizine girecek doğal afetlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?


Tekrarlanma süresi uzun olan doğal afetler, analize dahil edilmez.

Tehlike analizine doğal afetin sadece büyüklüğü ve etki alanı eklenir.

Doğal afetler için tüm bölgelerde aynı tehlike analizi geçerlidir.

Doğal afetlerin olası tüm etkileri dikkate alınır.

Volkanik patlama olasılığı, tehlike analizinde dikkate alınan ilk doğal afettir.


5.Soru

Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde “Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir?


22 Temmuz 1944

09 Nisan 1963

12 Eylül 1968

8 Mayıs 1988

18 Aralık 2013


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin afet yönetimindeki üst politikaların belirleneceği stratejik bir plan olarak hazırlanmaktadır?


Türkiye Afet İyileştirme Planı (TASİP)

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi (TAYSB)

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP)

İl Afet Müdahale Planları


7.Soru

İyi bir afet planı hazırlarken ................, temel planlama ilkeleri, afet yönetimi ilkeleri ve mevzuat dikkate alınmalıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?


Haberleşme

Lojistik destek

Uluslararası standartlar

Risk analizi

İlk yardım


8.Soru

  1. Katılımcılık
  2. Kurumlar arası işbirliği
  3. Sahiplenme
  4. Bireysel ve toplumsal farkındalık
  5. Sistemden haberdar ve talepkâr olan yöneticiler

Yukarıdakilerden hangileri planlamayı destekleyen unsurlar arasında yer almaktadır?


I-III

II-IV

I-III-V

I-III-IV-V

I-II-III-IV-V


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir afet planının hazırlanabilmesi ve o planın kullanılabilir olması için dikkat edilmesi gereken konulardan birisi değildir?


Pratik olması 

Anlaşılır olması 

Kapsamlı olması 

Ulaşılabilir olması 

Güncel olması 


10.Soru

Standart operasyon prosedürlerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Kimin, nerede, ne zaman, neyi ne şekilde yapacağını belirlemektedir.

Ne kadar iyi tanımlanırsa operasyon o kadar iyi yürütülebilmektedir.

Standart operasyon prosedürleri afet anında belirlenmektedir.

Standart operasyon prosedürleri iyi tanımlanması için ise öncelikle iş adımları belirlenmelidir.

Hizmetin kalitesinin arttırılması için alt başlıklar belirlenerek yapılacak işlemler adım adım çalışılır.


11.Soru

aşağıdakilerden hangisi acil yardım hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan komitenin yürütmekle sorumlu olduğu hizmet gruplarından birisi değildir?


haberleşme grubu

ulaşım hizmetleri grubu

kurtarma ve yıkıntıları kaldırma hizmetleri grubu

hayvancılık hizmetleri grubu

tarım hizmetleri grubu


12.Soru

Tehlike analizi için yapılması gereken çalışma konuları hangi şıktı doğru olarak verilmiştir?


Tehlikenin kaynağı- Tehlikenin büyüklüğü-Tehlikenin oluş sıklığı 

Tehlikenin büyüklüğü-Tehlikenin oluş sıklığı- Tehlikenin önlenmesi

Tehlikenin oluş sıklığı- Tehlikenin önlenmesi- Tehlikenin sonuçları

Tehlikenin önlenmesi- Tehlikenin sonuçları- Tehlikenin büyüklüğü

Tehlikenin önlenmesi- Tehlikenin oluş sıklığı-Tehlikenin sonuçları


13.Soru

bir olayın belirli koşul ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve çevresel gibi değerlerin/varlıkların kaybının gerçekleşme olasılığına ne ad verilir?


Zarar görebilirlik

Risk

Tehlike

Hassasiyet

Kırılganlık


14.Soru

I. Yoksulluk ve az gelişmişlik

II. Hızlı nüfus artışı

III.Savaşlar ve sivil kargaşalar

IV. Hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme

V. Senaryo çalışmasının yapılıp yapılmaması

Yukarıdakilerden hangileri insan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hâle getiren ana faktörler arasında yer alır?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III ve V


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP ' ta  belirlenmiş olan Ana çözüm görevlerinden biridir? 


Hizmet grubu hazırlık ve planlama çalışmalarını yönetmek 

Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek 

Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak 

İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek 

Hepsi 


16.Soru

I. Bireysel ve toplumsal farkındalık

II. Sistemden haberdar ve talepkâr olan yöneticiler

III. Planlardan uygulamaya geçebilme

IV. Doğaçlama yönetim anlayışı

V. Sahiplenme ve Planlama Kültürü

Yukarıdakilerden hangileri afet müdahale planlama sürecini destekleyen unsurlar arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II, III ve IV

I, II, III ve V

II, III, IV ve V


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar görebilirliğe etki eden faktörler için yanlıştır?


Nüfus yoğunluğunu artmasıyla zarar görebilirliğe bağlı olarak afete uğrayacak kişi sayısı da artacaktır. 

Yoksulluk, az gelişmişlik ve gelir dağılımdaki dengesizlikler zarar görebilirliği önemli ölçüde arttırır.

Ülkemize gelen çok sayıda Suriyeli sığınmacılar zarar görebilirliğin sivil kargaşa faktöründendir.

Eğitim eksikliği zararın boyutlarını arttıran faktörlerdendir.

Zarar görebilirliği azaltarak aslında tehlikenin büyüklüğü azaltılmış olur.


18.Soru

I. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
II. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
III. Dış İşleri Bakanlığı
IV. Enerji Bakanlığı
V. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Yukarıdakilerden hangileri AFAD’ın ana çözüm ortakları arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II, IV ve V

II, III, IV ve V


19.Soru

Aşağıdaki ifadeyi doğru şekilde tamamlayınız?

Sosyal zarar görebilirliğin ölçülmesi ... .


çok kolay işlemdir

zorunlu bir işlemdir

güç, hatta imkânsızdır

her zaman yapılmalıdır

bazen yapılmalıdır


20.Soru

I. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen İzmit Körfezi ve 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen Düzce-Kaynaşlı depremleri nedeniyle çok sayıda insan yaşamını yitirmiştir. II. 18 Aralık 2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de “Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği” yayınlanarak 1988 yılında yayınlanmış olan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.  III. Türkiye’de uzun yıllar acil yardım planlarının hazırlanması, 7269 sayılı yasanın 4. maddesi gereğince hazırlanmış olan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” gereğince yapılmıştır.  Yukarıda verilen afetler, afetlerin sonuçları ve sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilen eylemlere ilişkin verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I.

Yalnız III.

I. ve II.

II. ve III.

I. II. ve III.