Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye’de deprem tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve deprem zararlarının azaltılması konusunda, merkezi ve yerel düzeylerde yapılanmanın nasıl olması gerektiğini, yerleşme ve yapılaşmaların nasıl denetleneceğini belirleyen ilk yasal düzenleme hangisidir?


Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun

Sivil Savunma Kanunu 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 

Afetlerde Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Kanunu

Afetlere İlişkin Acil Yardım Kanunu


2.Soru

Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı tehlikelerin muhtemel yaygınlık ve şiddet derecelerini ortaya koymak için belirli kriterlere göre hazırlanmış haritalara ne denir?


Tehlike riski haritası 

Afet haritası 

Önlem haritası 

Risk haritası 

Tehlike haritası


3.Soru

İyileştirme faaliyetleri hangi çalışmalardan sonra başlar?


tatbikat

arama kurtarma

planlama

zarar azaltma

bilinçlendirme


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tehlike analizinin yapılma amaçlarından birisi değildir


Potansiyel tehlikelerin konumunun öğrenilmesi 

Potansiyel tehlikelerin büyüklüğünün belirlenmesi 

Potansiyel tehlikelerin süresinin belirlenmesi

Potansiyel tehlikelerin etkileyebileceği alanların belirlenmesi

Potansiyel tehlikelerin bir toplumun, bir yapının veya hizmetin görebileceği hasar veya zararın olası ölçüsünün belirlemenmesi


5.Soru

 19808 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama
Esaslarına Dair Yönetmelik” kaç yılında yayınlanmıştır?


1968

1978

1988

1993

1998


6.Soru

.......................... bir plan elde etmek için bir kez yapılan bir çalışma olmayıp gerçek olaylardan elde edilen dersler, eğitim ve tatbikatlar sırasında görülen eksiklikler dikkate alınarak; sürekli güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi gereken belgelerdir.

Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Süreç planlaması

Zaman planlaması

İyileştirme planlaması

Müdahale planlaması

Afet planlaması


7.Soru

Afet veya acil durumların neden olduğu fiziksel, eğitsel, yönetsel, psikolojik, sosyal ve çevresel kayıp ve zararların hangi imkân ve kaynaklar kullanılarak nasıl giderilebileceği ile afetin fırsata dönüştürülerek afetten etkilenen bölgenin ve çevresinin nasıl daha güvenli ve emniyetli bir hâle getirilebileceği ve afetlere eskisinden daha dirençli hâle nasıl getirileceğini düzenleyen planlama türüne ne ad verilir?


Afet planlaması

Hazırlık planlaması

Zarar azaltma planlaması

İyileştirme planlaması

Müdahale planlaması


8.Soru

I-Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

II-Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları

III-Ulusal Düzey Olay Türü Planları

IV-İl Afet Müdahale Planı

Yukarıda yer alanlardan hangisi/hangileri yasal olarak hazırlanmak zorunda olan planlar arasında yer alır?


I ve II

II ve III

I-II ve III

II-III ve IV

I-II-III ve IV


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet planlarında dikkate alınması gereken ana özellikler arasında yer almaz?


planlar her zaman ideale yakın olmalı

tehlike ve risk analizi yapılmış olmalı

bilimsel kriterlere uygun bir şekilde yapılmış afet senaryoları baz alınmalı

yeni deneyimlere göre revize edilmeli

yönetim karmaşası ortadan kaldırılmalı


10.Soru

Tehlikeye Maruz Değerlerin saptanması için yapılan çalışmalar aşağıdakilerin hangisinde gösterilmemiştir?


Nüfus, tüm yapı ve alt yapılar, tarımsal kapasitesi

Nüfus, tüm yapı ve alt yapılar, tarımsal stokları

Ekonomik ve sosyal değerler

Çevre ile ilgili envanterin toplanması

Yapıların denetlenmesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet planının sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz?


Plan, gerçekçi ve kabul edilebilir olmalıdır.

Plan, Afet senaryoları temel alınarak hazırlanmalıdır.

Planlarda koordinasyon esasları belirlenmiş olmalıdır.

Her afet sonrası planlar revize edilmelidir. 

Plan bilimsel bir dille yazılmış olmalıdır.


12.Soru

İyi bir afet planının sadece işe yarayacak bilgilerden oluşması ve gereksiz ve ansiklopedik bilgileri içermemesi planın hangi özelliği ile ilgilidir?


Pratiklik

Anlaşılırlık

Ulaşılabilirlik

Güncellik

Teknolojiklilik


13.Soru

“Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği”nin yayınlanmasıyla yürürlükten kaldırılan yönetmelik hangisidir?


Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği

Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Hakkında Yönetmelik 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi döngüsünde yer almaz?


Hazırlık

Acil Durum  Planı

Müdahale

İyileştirme

Zarar azaltma


15.Soru

Afet planlaması afetin hangi aşamalarını kapsamaktadır?


Önleme ve risk azaltma aşamalarını

Önleme ve hazırlık aşamalarını

Hazırlık ve müdahale aşamalarını

Müdahale ve iyileştirme aşamalarını 

Hepsini


16.Soru

I.  Acil durum ve afet yönetimi planları ile ilgili yapılan çalışmalar çok disiplinli ve çok aktörlü çalışmalardır

II. Afet ve acil durumlarla mücadelenin ilk aşaması hazırlık evresinin en önemli basamağı olan planlama aşamasıdır

III. Afetten hemen sonra başlayıp afetin yol açtığı zararlara bağlı olarak 1-2 ay içinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler iyileştirme faaliyetleridir

IV. Afet yönetiminde, afete müdahaleden sonra gelen dönem iyileştirme dönemidir ve hayatın bir an önce normale döndürülmesini kapsar

Acil durum ve afet yönetimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve III

II ve III

I, II ve III

I, II ve IV


17.Soru

Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları hazırlanırken neler dikkate alınmalıdır?


Uluslararası Standartlar

Temel Planlama İlkeleri

Afet Yönetimi İlkeleri

Mevzuat

Hepsi


18.Soru

Türkiye'de deprem haritaları hazırlama görevini resmi olarak hangi kurum üstlenmektedir?


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İç İşleri Bakanlığı

Başbakanlık

Milli Savunma Bakanlığı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlike haritalarının temin edileceği kurumlar arasında yer almamaktadır?


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 


20.Soru

Ülkemiz her ölçekte afet yönetiminin mevcut durum analizinin yapılarak, sorunların belirleneceği ve bu sorunların çözülebilmesi için genel politika ve stratejilerin üretildiği metin aşağıdakilerden hangisidir?


Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları

Ulusal Olay Türü Planları

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi

Türkiye Afet İyileştirme Planı

Türkiye Afet Müdahale Planı