Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet yönetimi döngüsüne göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Hazırlıktan sonra iyileştirme gelir.

İyileştirmeden sonra müdahale gelir.

Hazırlıktan sonra müdahale gelir.

Müdahaleden sonra zarar azaltma gelir.

Zarar azaltmadan sonra iyileştirme gelir.


2.Soru

Afetlerin neden olduğu kayıp ve zararların nasıl giderilebileceği ve afetten etkilenen bölgenin afetlere eskisinden daha dirençli hâle nasıl getirileceğini düzenleyen planlama çalışmalarına ne ad verilir?


Risk belirlemesi

Zayıf yönlerin belirlenmesi

Zarar azaltma ve hazırlık

İyileştirme

Müdahale


3.Soru

Toplulukların ekonomik olarak yaşamlarını nasıl düzenledikleri, geçimlerini sağlama imkânları ile kapasitelerinin nasıl olduğu gibi faktörleri içeren zarar görebilirlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitsel zarar görebilirlik

Sosyal zarar görebilirlik

Ekonomik zarar görebilirlik

Fiziksel zarar görebilirlik

Psikolojik zarar görebilirlik


4.Soru

Aşğaıdaki planlardan hangisi ile Milli Eğitim Bakanlığına afetler öncesi her okulun “Afet ve Acil Durum Planlarını” yapmasını sağlamak, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına afetler öncesi her üniversitenin ve bağlı birimlerinin “Afet ve Acil Durum Planlarını” yapmasını sağlamak amaçlanmaktadır?


Acil Durum ve Afet Zarar Yönetimi Planı

Acil Durum Planı

Afet Yönetimi Planı

Türkiye Afet Müdahale Planı

Acil Eylem Planı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yasal olarak hazırlanması gereken acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planlardan biri değildir?


Bina Afet Planı 

Her Ölçekteki İşletmelerin Afet ve Acil Durum Planları 

Okul Afet ve Acil Durum Planı 

Hastane Afet ve Acil Durum Planı 

Yerel Düzey Olay Türü Planları 


6.Soru

Acil durum planlama süreci, hangi aşama ile başlar?

 


Planı hazırlayacak bir grubun kurulması ve bir koordinatörün atanması

 

Bir acil haberleşme ve ulaşım sistemi geliştirilmesi,

 

Planın eğitim ve tatbikatlarla denenmesi ve gelişti­rilmesi,

 

Birçok kurum ve kuruluş tarafından hazırlanması gereken kuruluşların planları ile uyumun sağlanması

 

Mevcut resmi ve özel kuruluşlar arasında veya bölümler arasında görev, yetki ve sorumlulukların açıklıkla belirlenmesi


7.Soru

Resmi olarak sel tehlike haritalarını hazırlama görevi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılmaktadır?


Enerji Bakanlığı

İl Denetleme Müdürlüğü

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Milli Eğitim İl Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


8.Soru

Toplumların nüfus yoğunluğu, yaş ve cinsiyet oranları, bilgi ve eğitim düzeyi gibi nüfus ve eğitimle ilgili faktörleri içeren zarar görebilirlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik zarar görebilirlik

Eğitsel zarar görebilirlik

Psikolojik zarar görebilirlik

Sosyal zarar görebilirlik

Fiziksel zarar görebilirlik


9.Soru

I. 4623 sayılı “Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun” Türkiye’de deprem tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve deprem zararlarının azaltılması konusunda, merkezi ve yerel düzeylerde yapılanmanın nasıl olması gerektiğini, yerleşme ve yapılaşmaların nasıl denetleneceğini belirleyen ilk yasal düzenlemedir. II. Daha sonraki yıllarda meydana gelen sel, deprem ve heyelan gibi afetlerde 4623 sayılı kanunun yeterli olduğu görülmüştür. III. 1958 yılında 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 1959 yılında 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çıkarılmıştır.  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

I. ve III.

I. II. ve III.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi haberleşme hizmet grubunun ana çözüm ortağıdır?


İçişleri Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Genelkurmay Başkanlığı


11.Soru

Büyükşehir belediyelerine, il düzeyinde yapılan planlara uygun olarak “doğal afetlerle ilgili planlamaları” ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapma görevi veren kann aşağıdakilerden hangisidir?


9/4/1963 gün ve 11377 sayılı Resmi Gazete’de Afetlerde Acil Yardım Teşkilatı ve Programlarının Hazırlanma Esaslarını Belirleyen Kanun

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca çıkarılan kanun

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu


12.Soru

Türkiye nüfusunun yüzde kaçı deprem riskiyle karşı karşıyadır?


55

66

71

79

85


13.Soru

I. İkaz ve alarm sistemlerini işler halde tutmak

II. Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlamak

III. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin her türlü bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak

IV. Afet alanındaki faal iletişim tesislerini belirlemek

Yukarıdakilerden hangileri Haberleşme Hizmet Grubunun görev sorumlulukları arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


14.Soru

Türkiye’de resmi olarak deprem tehlike haritalarının hazırlanma aşağıdakilerden hangisinin görevidir?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


15.Soru

TAMP kapsamında afetler öncesi her okulun “Afet ve Acil Durum Planlarını” yapmasını sağlamak görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?


Milli Eğitim Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı

Valilikler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet öncesi yapılması gereken durumlardan biridir?


Olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük seviyede tutulması

Mevcut imkân ve kaynakların belirlenmesi

Afetzede kişilerin su, yiyecek, giyecek, ısınma, barınma, psikolojik destek gibi hayati ihtiyaçlarının en kısa süre içerisinde ve en uygun yöntemlerle karşılanması

Standart operasyon prosedürlerinin uygulanması

İlk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanması


17.Soru

Tehlike analizinde tsunami olma olasılığı olan bölgeler nereleridir?


Eğimli, bol yağış alan ve uygun jeolojik özelliklere sahip bölgelerde

Diri fayların bulunduğu yerlerde

Dere yataklarının olduğu yerlerde

Altyapısı yetersiz şehirlerde

Denize kıyısı olan yerlerde


18.Soru

Planlama ekibi oluştur/ Tehlike ve riskleri belirle analiz et ve değerlendir/…………………/İmkân ve kaynakları belirle/ Eksikleri gider, ihtiyaçları temin et ve s.  Yukarıdaki sıralanmış Acil durum ve afet yönetimi planlaması sürecinde yapılması gereken çalışmaların özetinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Risk azaltma strateji planları ile uygulama planlarını hazırla

Bütün alt planları hazırla

Senaryolar oluştur ve öncelikleri belirle

Kritik görevler ve bunların sorumlularını belirle

Teorik ve pratik eğitimlerle görevlileri ve çalışanları eğit


19.Soru

  1. Can kaybı olasılığı
  2. Mal kaybı olasılığı
  3. Ekonomik kayıp olasılığı
  4. Sosyal kayıp olasılığı

Yukarıdakilerden hangileri risk tanımı içerisinde yer alan ögelerdendir?


I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


20.Soru

4623 sayılı “Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun” hangi tarihte 5763 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir?


22 Temmuz 1944

22 Temmuz 1945

22 Temmuz 1946

22 Temmuz 1947

22 Temmuz 1948