Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Acil bir durumda kimi ve nasıl haberdar edeceğini öğrenir

II. Yardım için eğitimli değilse kazazedelelerin yanında kalarak yardımcı olur

III. Çalışma esnasında karşılaşabilecek acil durumlara zihinsel seviyede hazırlanır

IV. Kimyasal bir sızıntı durumunda, kendisini ve diğer çalışanlşarı nasıl koruyacağı hakkında bilgi edinir

Yukarıdakilerden hangileri bir işyerinde çalışanların acil durumlarda ve öncesinde yapması gerekenler arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP çerçevesinde beş temel fonksiyonun (pozisyon) arasında yer almaz?


Planlama Şefi

Operasyon Şefi

Finans Şefi

Lojistik Şefi

Güvenlik Şefi


3.Soru

Afet yönetiminde hangi sektörün hazırlıklı olması üst düzeyde olmalıdır?


Eğitim

Ticaret

Sağlık

Teknoloji

Kültür


4.Soru

Hastanede çalışan bir personelin hastane içinde intihar girişimine tanık olan mesai arkadaşları olayın üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen günlük yaşantıya geri dönmede ve işle ilgili sorumluluklarını yerine getirmede güçlük yaşamaktadır. Bu durumu fark eden baş hekimin aşağıdaki müdahalelerden hangisini yapması daha uygun olur? 


Ekipman talebi

Travma ekibi talebi

Hastanenin olaya müdahil olması

Basit malzeme talebi

Acil Müdahale Planı’nın Etkinleştirilmesi


5.Soru

HAP afete müdahale kapsamında orta çaplı etkiye sahip olay hangi seviye olarak değerlendirilir? 


Seviye 1 

Seviye 2 

Seviye 3 

Seviye 4 

Seviye 5 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP hazırlanırken afet ve acil durumda hastanenin işleyişi ile ilgili olarak "Acil Servis ve Hastane İçi Hasta Trafik Akışı" başlığı altında dikkate alınması gereken alt başlıklardan değildir?


Hastanenin Acil Servis Birimi

Ambulanslar, Taşıma ve Diğer Nakil Araçları

Hastaların Kişisel Eşyalarının Yönetimi

Görev Yelekleri ve Personel Kimlik Kartları

Tedavi Kapasitesinin Artırılması


7.Soru

Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen yanıt okul afet ve acil durum yönetimi planlama esaslarını oluşturmaz?


Öncelikli sorunlar ve ihtiyaçlar nelerdir?

İmkân, fırsat ve kaynaklar nelerdir?

Amaca ulaşmak için gerekli insan gücü, malzeme kaynakları ve organizasyonu nasıl yapılmalıdır?

Hangi durumlarda yeni düzenlemeler yapılacaktır?

Afet ne zaman gerçekleşecek?


8.Soru

I. Yürürlükteki yapı yönetmeliklerinin uygulanması veya bunlara uygunluk

II. Afetlere karşı dirençli tasarım

III. Gerekli görülmesi durumunda güçlendirme yapılması

IV. Acil çıkış işaretlerinin konması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fiziksel korunma için dikkat edilmesi gerekenler unsurlardandır?


Yalnız I

I ve II

I ve IV

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP Hazırlama Kılavuzu’nda hastanenin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili organizasyon şemasında yer alan temel fonksiyonlardan değildir? 


Yönetim 

Operasyon 

Planlama 

Lojistik 

Form ve kayıt 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimindeki hazırlık çalışmalarının son aşamasıdır?


Planlama çalışmalarının tanıtılması

Görevlilerin eğitimi ve bilgilendirilmesi

Eksiklerin tespit edilmesi ve giderilmesi

Diğer planlarla işbirliği ve koordinasyon

Tatbikat


11.Soru

Kaç sayılı kanun İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur?


6335

6334

6333

6332

6331


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP hazırlama klavuzunun olaya özel planlar bölüm başlığının kapsamında yer alan ana başlıklardan biri değildir?


Hastane İçi Yangın

Hastanenin İş Sürekliliğinde Kesinti

Hastanedeki Geçici Morg Alanı

Kimyasal Olaylarda Hastane Yönetimi

Hastanede Tahliye Gerektiren Durumlar 


13.Soru

Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


İlçe Milli Eğitim Müdürü

Okul Aile Birliği Başkanı

Görevli öğretmenler

Müdür Yardımcısı

Okul müdürü


14.Soru

İL-SAP kapsam ve içeriğinde yer alan ana başlıklardan birisi değildir?


Ön başlıklar

Giriş

İlin mevcut durumu

Giriş

Planın İşleyişi


15.Soru

I. Yakındaki güvenlik güçlerinin adres bilgileri

II. İşyerine en yakın hastane bilgileri

III. İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler

IV. Acil durumlar için belirlenmiş “güvenli yer”

V. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

Yukarıdakilerden hangileri, acil durum plan raporunda bulunmalıdır?


I, II, III ve IV

II, III, IV ve V

I, III, IV ve V

I, IV ve V

II, III ve IV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  karar vericilerin riski algılamaları ve  zarar azaltıcı uygulamaya başlamasını zorlaştıran nedenlerden biri olabilir?


Kaynakların ve kapasitenin sınırlı olması

Politikaların değişkenlik göstermesi

Risk analizinin çok masraflı olması

Riskin ortaya çıkarılmasının toplumda huzursuzluk yaratması

Risk çalışmalarının gizli bir şekilde yürütülme çabası


17.Soru

Afet ve acil durumda hastanenin müdahale yönetimi ve organizasyonu  müdahale aşamaları, olay yönetim sistemi, yönetim ekibi, yönetim merkezi, yönetim araçları– ile ilgili işleyiş, standart ve kuralları kapsayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


Olay yönetim ekibi 

Acil müdahale planı 

Olay yönetim merkezi 

Olaya özel planlar 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği 


18.Soru

I. Zarar azaltma

II. Hazırlık

III. Müdahale

IV. İyileştirme

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri afet yönetim döngüsünde yer alan safhalardandır?


I ve III

II ve IV

Yalnız III

I, II ve IV

Hepsi


19.Soru

I. Ekonomik zarar görebilirlik

II. Sosyal zarar görebilirlik

III. Fiziksel zarar görebilirlik

IV. Çevresel zarar görebilirlik

Yukarıdakilerden hangileri zarar görebilirlik çeşitlerindendir?


I-II

III-IV

I-II-III

I-III-IV

II-III-IV


20.Soru

"Hasarlı ve yıkılmış sağlık hizmet binalarının onarılması ve yeniden inşasındaki sorumlu birimler, sağlık hizmetlerinin rutine dönmesi yönündeki temel çalışmalar" İL-SAP'ta hangi başlık altında yer alır?  


İlin mevcut durumu 

İl risk değerlendirmesi 

Planın işleyişi 

Rehabilitasyon ve yeniden yapılandırma 

Zarar azaltma ve hazırlık çalışmaları ve planlama