Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Organizasyon şeması ve görev tanımları HAP kapsamında hangi içerik başlığı altında yer alır? 


Acil Müdahale Planı 

Hastane Olay Yönetim Sistemi 

Hastane Afet Triyaj Alanı

Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi

Olay Bildirimi ve Acil Müdahale Planının Aktivasyonu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İl Kurtarma ve Yardım Komiteleri tarafından oluşturulan gruplar arasında yer almaz?


Eğitim ve tatbikat grubu

Haberleşme hizmetleri grubu

İlk yardım ve sağlık hizmetleri grubu

Tarım hizmetleri grubu

Güvenlik hizmetleri grubu


3.Soru

Acil durum planı yılda kaç kez yenilenmelidir?


1

2

3

4

5


4.Soru

.................; bir işin ilgili tüm kişiler tarafından aynı şekilde yapılmasını sağlayan, afet veya acil durumda kimin, neyi, nerede, ne zaman ve nasıl yapması gerektiğini tarif eden bilgileri içerir ve planın ekler kısmında yer alır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Müdahale Kapasitesini Geliştirme

Fiziksel Korunma

Risk Değerlendirme

Standart Operasyon Prosedürü

Risk Planlaması


5.Soru

İş yerlerinin, çalışanların ve idari yapının tamamen veya geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacıyla tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sabotör

Sabotaj

İhmal

Afet

Tahliye


6.Soru

Yataklı tedavi hizmeti sunmayan sağlık tesisleri aşağıdakilerden hangisine göre acil durum ve afet planlaması yapmakla yükümlüdür? 


HAP yönetmeliği 

İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

HAP hazırlama kılavuzu 

İç işleri Bakanlığı genel yönetmeliği 


7.Soru

Acil durum planı raporu içeriğinde aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yer almaz? Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı, İlk kurtarılacaklar Acil durumlar için belirlenmiş “güvenli yer almaz?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP hazırlama kılavuzunda birinci bölümde yer almaktadır?


HAP eğitimleri ve tatbikatları

Hastane olay seviyelerinin tanımı

Acil müdahale planı

Genel ilke ve esaslar

Lojistik ve malzemeler


9.Soru

Sağlık afet  ve acil durum planlarında objektif kriterlere göre bir hiyerarşi mevcut olması gerekliliği aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 


Hazırlanan yapıya uygunluk

Güncellenme 

Tatbik edilme 

Ekip çalışması 

Bir üst planın parçası olma 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okullarda afet ve acil durum yönetim planlamasının afet öncesi amaçlarından biridir?


İlk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanmasını sağlamak

Hızlı ve etkili müdahaleyi gerçekleştirerek kayıpların en düşük düzeyde tutulması

Afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi

Olabilecek zincirleme etkiler veya ikincil afetlerin önlenmesini sağlamak

Eğitim ve tatbikatlarla kazanılmış davranışları uygulayarak arama kurtarma


11.Soru

Aşağıdaki yargılardan hangisi veya hangileri işyerinde karşılaşılacak acil durum çeşitleri arasında yer alır?

  1. Gıda zehirlenmesi
  2. Yangın ve patlamalar
  3. Meslek hastalıkları
  4. Sabotaj


I, II ve III

II ve III

I ve IV

I, II ve IV

II, III ve IV


12.Soru

Acil durum planlamasının amacı nedir?


Çalışanları risklere karşı hazırlıklı tutmak ve can ve mal kaybını en aza indirmektir.

Çalışanları risklere karşı hazırlıklı tutmak mal kaybını en aza indirmektir.

Çalışanları risklere karşı hazırlıklı tutmak ve can kaybını en aza indirmektir.

Çalışanları risklere karşı hazırlıklı tutmak.

Çalışanları risklere karşı bilinçlendirmek.


13.Soru

I. Okul ve çevresindeki tehlikelerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi,
II. Okul mevcudu (nüfusu), yapı, altyapı ve insan faaliyetleri envanterinin çıkarılması,
III. Fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel zarar görebilirliklerin (etkilenme oranlarının) belirlenmesi,
IV. Tehlikelerin yol açabileceği zincirleme veya ilave tehlike ve risklerin belirlenmesi,

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri zarar azaltma çalışmalarındandır?


I ve III

Yalnız II

II ve IV

I, II ve III

Hepsi


14.Soru

  1. Hastane Olay Seviyelerinin Tanımı
  2. Olay Bildirim Akış Şeması
  3. Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonu İçin Mekanizmalar
  4. Acil Renk Kodlama Sistemi

Yukarıda verilen alt başlıklar HAP hazırlama kılavuzunun ikinci bölümün hangi başlığına aittir?


Acil Müdahale Planı

Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi

Olay Bildirimi ve Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonu

Acil Servis ve Hastane İçi Hasta Trafik Akışı

Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunda Bilgi Yönetimi


15.Soru

Sivil savunma kanunu hangi tarihte ilk olarak çıkarılmıştır?


1958

1959

1960

1961

1962


16.Soru

Aşağıdaki HAP temel faaliyet ve uygulama alanlarından hangisinde rehabilitasyon ve yeniden yapılanmaya geçiş gerçekleşmektedir?


Afet sonrası

Afet halinde

Afet risklerini önleme

Afete müdahaleye hazırlık

Afet zarar azaltma


17.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi acil durum tatbikat raporunda yer almaz?


Hava durumu

Hedef ve değerlendirme

Tatbikat şekli

Tatbikat senaryosu

Tatbikatın maliyeti


18.Soru

Zarar azaltma çalışmalarının ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?


Zarar görebilirliklerin belirlenmesi

O¨nceliklerin belirlenmesi

Tehlikelerin belirlenmesi

Mevcut imkan ve kaynakların belirlenmesi

Eksikliklerin giderilmesi


19.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) ile yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk kaç saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır?


12

24

48

72

96


20.Soru

Yeni arama kurtarma ekipmanlarının ulaşılabilir hale gelmesiyle afet planında yapılacak değişiklikler, planlar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisiyle ilgilidir?


Pratiklik

Anlaşılırlık

Ulaşılabilirlik

Güncellik

Hiçbiri