Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi opersayon servisi, acil durum hizmet grupları arasında yer alan sağlık hizmet grubunun ulusal düzeyde ana çözüm ortağıdır?


Sağlık Bakanlığı 

Genel Kurmay Başkanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı


2.Soru

Acil durum planı hangi koşul altında yenilenebilir?


işten çıkarmalar olduğunda

ekonomik krizde

iş yerinde anlaşmazlık çıktığında

işçiler çalışmayı bıraktığında

belirlenmiş acil durumları etkileyecek ve yeni acil durumlar oluşturacak etkenlerin oluşması


3.Soru

Potansiyel olarak zarar verme olasılığı olan olay veya duruma ................. adı verilmektedir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Afet

Acil durum

Tehlike

Risk

Analiz


4.Soru

Yangın için acil durum müdahale yönteminde yapılması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?


Eğer vücudumuzda yanık varsa hemen soğuk suya tutulmalıdır.

Kıyafetiniz alev almışsa, koşmadan yere yatarak yuvarlanılmalıdır.

Ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır.

İtfaiye gelinceye kadar bilinçli bir şekilde yangın söndürülmeye çalışılmalıdır.

En yakında bulunan yangın ihbar düğmesine basılmalıdır.


5.Soru

Potansiyel bir tehlikenin belirlenebilmesi için yapılması gerekli çalışmalara ilişkin doğru bilgi aşağıdakilerden hangisidir?


Tehlikenin oluş süresi bilinmesiyle uğraşmaya gerek yoktur

Geçmişte meydana gelen afetler hakkında bilgi gerekli değildir

Afetlerin türüne göre hangi sıklıkta meydana geldiklerinin belirlenmesi

Tehlike anında hemen bulunulan yer terkedilmeli

Tehlike belirleyecek kişiler en yakınımızdaki kişilerdir


6.Soru

I. Gıda zehirlenmesi

II. Yangın ve patlamalar

III. Tehlikeli madde ve gazların salınımı

IV. Sabotaj

V. Depremler, seller ve kötü hava koşulları

Yukarıdakilerden hangileri işyerinde karşılaşılabilecek acil durum türleridir?


II, III ve V

II, III, IV ve V

I, II, III ve V

I, II, III, IV ve V

I, III ve V


7.Soru

Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planı hangi kurum tarafından hazırlanmaktadır? 


İl Sağlık Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İl Emniyet Müdürlüğü

AFAD 


8.Soru

İnsan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hâle getiren ana faktörlerin hangisinde bireysel önlem alınamamaktadır?


Orman yangınları

Çarpık kentleşme

Bilgisizlik

Yoksulluk

Çevre tahribatı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul afet ve acil durum yönetim kurulu gruplarından biri değildir?


Araştırma ve geliştirme grubu

Planlama ve hazırlık grubu

Risk yönetim grubu

Müdahale grubu

Kaynak temini ve lojistik grubu


10.Soru

İşyeri tehlike sınıflandırmasına göre "tehlikeli" bir işyeri acil durum planını en geç kaç yılda bir yenilemelidir?


1

2

3

4

5


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Afet ve Acil Durum Planlarının Değerlendirilmesinde kullanılan ölçekte yer alan sorulardan biri değildir?


Aktivasyon; koordinasyon ve olay komuta mekanizmalarını açıklıyor mu? 

Ulusal acil müdahale planı için yeterli maddi kaynak ayrılmış mı?

Mevcut kaynaklara dayanarak mı hazırlanmış? 

Her revizyondan sonra ilgili partnerlere dağıtımı yapılmış mı?

Düzenli olarak tatbikatlar ve simulasyonlar ile test ediliyor mu?


12.Soru

“Ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk ... saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamak”. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)'ın tanımında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


24

36

48

60

72


13.Soru

  1. Acil Müdahale Planı
  2. Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi
  3. Hastane Olay Yönetim Sistemi
  4. Hastane Afet Triyaj Alanı

Yukarıdaki bölümlerden hangileri HAP hazırlama Kılavuzunun birinci bölümüne aittir?


I-II-III

II-III-IV

I-III-IV

I-II

III-IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık afet planlarının çekirdeğini oluşturmaktadır? 


Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP)

Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS)

Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS)

İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları (İL-SAP)

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)  


15.Soru

Aşağıdaki kurumlardan hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında destek çözüm ortakları arasında yer almaktadır?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı


16.Soru

İL-SAP temel olarak aldığı üçüncü ana başlık “Planın İşleyişi” dir. Bu bölümde planın hazırlama sürecinden itibaren nasıl yürütüleceği ve çalışılacağı konuları ele 
toplam kaç alt başlıktan oluşmaktadır? 2

4

5

7

8


17.Soru

Tehlikenin oluş sıklığı 3. derece: "bazen" düzeyinde ise, tehlikenin bir sene içinde gerçekleşme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?


%100

%10 ile %100 arasında 

%1 ile %10 arasında

%50 ie %100 arasında

%1'den az


18.Soru

"Kayıp olasılığı" olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Tehlike

Acil durum

Afet

Zarar

Risk


19.Soru

Risk analizinde okuldaki insanların %25- %50'sinin tehlikeden etkilenebileceği belirtilirse, tehlikenin etki derecesi nasıl ifade edilir?


Şiddetli

Felaket

Önemsiz

Kritik

Sınırlı


20.Soru

  1. İlde tedavi hizmetleri dışında yürütülen ve yürütülecek olan diğer sağlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde düzenlenmesi
  2. İlde yer alan özel hastaneler, üniversite hastaneleri, özel ambulans hizmetleri gibi tüm sağlık bileşenlerinin de hazırlanmasını sağlamak
  3. Afetler esnasında tüm sağlık bileşenlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlamak

Yukarıdakilerden hangileri yerel düzey sağlık afet ve acil durum planları kapsamındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III