Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki sorulardan hangisine verilecek yanıtlar afet ve acil durum planlamasının esaslarını teşkil etmez?


Öncelikli sorunlar ve ihtiyaçlar nelerdir?

İmkân, fırsat ve kaynaklar nelerdir?

Mevcut imkân ve kaynaklarla yapılabilecekler nelerdir?

Yeni düzenlemeler ne zaman yapılacaktır?

Hangi durumlarda yeni düzenlemeler yapılacaktır?


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Sağlık Bakanlığı'na acil durum ve afet hallerinde sağlık hizmetlerini planlama ve yürütme, ayrıca yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapma yetkisi veren kanun hükmünde kararnamedir?


663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

662 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

661 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

664 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

665 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarının bölümleri arasında yer almaz?


Giriş

İl hizmet grubu teşkilatı

Planın takibi, geliştirilmesi ve güncellenmesi

Hazırlık

Afet durumlarında ihtiyacın artabileceği dal merkezi


4.Soru

HAP yaklaşımına göre hastanelerde, afet ve acil durum güvenliği bakımından temel hedeflerden hangisi birinci önceliğe sahiptir? 


Fonksiyonun korunması 

İşleyişin korunması 

Yatırımın korunması 

Hayatın korunması 

Faaliyetin korunması 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sırasında yapılması gerekenlerden biri değildir?


Yaralılara yardım etmek ve durumu yönetime acilen bildirmek

Korku ve paniği önlemek

Öğrencilerin afet anında yaşadıkları olumsuzlukları anlamaya çalışmak

Tahliye planına uygun olarak öğrencileri güvenli bölgeye toplamak

Öğrencilerin güvenli şekilde ailelerine teslim edilmesini sağlamak


6.Soru

I.Çevre eğitim kurumları ile ilgili saha araştırması

II.Okul personeli ve öğrenciler için eğitim modüllerinin hazırlanması ve planlanması

III.Planlama sürecine yönelik zaman çizelgesinin oluşturulması,

IV.Velilerin/ailelerin plan hakkında bilgilendirilmesi

(AHRQ, 2009) afet ve acil durum yönetim planlamasına göre listelenmiş olan bu adımların hangileri modern afet yönetim sistemi faaliyetlerinin okul afet ve acil durum yönetimi planında eksiksiz uygulanmasını sağlayarak planı işler hale getirecektir?


II ve IV

I ve III

II,III,IV

I,II,III,IV

III ve IV


7.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Planı hangi sıklıkta güncellenir? 


3 ayda bir

6 ayda bir 

Yılda bir 

2 yılda bir 

3 yılda bir 


8.Soru

İlk yardım yönetmeliğine göre çok tehlikeli bir iş yerinde 30 kişi çalışıyor ise bu iş yerinde en az kaç ilk yardımcı bulunması zorunludur?


9

6

3

5

2


9.Soru

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre ilk yardım veya tahliye gerektirecek olay ve kazalar acil durum olarak belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi ilk yardım gerektirecek muhtemel olaylar arasında gösterilemez?


Elektrik çarpmaları

Kayma, takılma, düşme

Mobbing

Uzuv yaralanmaları/kopmaları

Yanıklar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İL-SAP'ın üçüncü ana başlık olan “Planın İşleyişi”nin  alt başlıklarından birisi değildir?


Planın Valilik İl Afet Planı İçindeki Yeri

İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı Hukuki Dayanak ve Uygulama ile İlgili Mevzuatlar

Plan Hazırlama Komisyonu

Diğer Kurumlar ile Planlama Sürecindeki Koordinasyon

Güncelleme Periyodu ve Yöntemi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AFAD tarafından hazırlanmış ve 18.08.2011 gün ve 28029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır? 


UDSEP

İL-SAP

ÇKYS

MKYS

TAMP 


12.Soru

  1. Tahliye yöntemleri
  2. Hayati öneme sahip kayıtların ve teçhizatın korunması
  3. Komşularla ve halkla iletişim
  4. Akrabalarla ve dostlarla iletişim

Yukarıdaki eylemlerden hangileri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardına göre bir işletmenin acil durum planında dikkate alması gereken unsurlardandır?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


13.Soru

Yerel düzey hizmet grubu operasyon planları kaç bölümden oluşmaktadır? 


5

6

7

8

9


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulların hazırlayacakları afet ve acil durum planlarının ana özelliklerin değildir?


Gerçekçi olmalıdır

Mevcut durumu tüm gerçekliği ile yansıtmalıdır

Karşı karşıya kalınabilecek tüm tehlike ve riskleri içermelidir

Kurgusal senaryolara göre hazırlanmalıdır

Kurumlar arası işbirliği ve yardımlaşma esaslarını içermelidir


15.Soru

  1. İş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı
  2. Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
  3. İş yerine en yakın hastane bilgileri (ismi, ha­rita gösterimi vs.)
  4. Müdahale ve tahliye yöntemleri
  5. Belirlenmiş “güvenli yer”

Yukarıda bazı başlıkları verilen rapor aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Risk değerlendirmesi raporu

Doğal afet raporu

Acil durum plan raporu

Hasta raporu

Mizan raporu


16.Soru

Sağlık Bakanlığı adına afet ve acil durum çalışmaları kim tarafından yürütülür?


İl Sağlık Müdürlüğü

HAP Hazırlama Komisyonu 

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HAP Başkanı

Hastane yöneticisi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karşı karşıya kalınabilecek her türlü afetin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla afet olayı öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması, yürütülmesi çalışmalarını kapsamaktadır?


Afet ve acil durum yönetimi

Afet planı

Acil durum planı

Deprem planı

Afette ilkyardım planı


18.Soru

Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı tehlikelerle, çevresel bozulmaların afet sonucunu doğurmasını önlemek veya etkilerini azaltmak amacıyla, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken yapısal veya yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümüne ne ad verilir?


Zarar azaltma

Afet yönetimi

Afet önleme

Acil durum yönetimi

Risk azaltma


19.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisinde okulun yapısal olmayan elemanlarından birisi zarar görmüştür?


Okulun çatısının zarar görmesi

Okulun binasının kirişlerinden birinin zarara uğraması

Okulun binasının kolonlarından birinin zarara uğraması

Okul binasının duvarlarından birinin yıkılması

Okulun mobilyalarının zarar görmesi


20.Soru

Sağlık sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Sağlık sistemi tarafından sunulan hizmetler hayati öneme sahip olduğundan, herhangi bir sektörde sunulan hizmet ile karşılaştırılamaz.

Sağlık hizmetlerine afet dönemlerinde daha çok ihtiyaç duyulur.

Sağlık sisteminin bileşenleri afet dönemlerinde rutin işlerini kesintiye uğratmadan devam ettirmek zorundadır.

Sağlık sisteminin bileşenleri, afet dönemlerinde artan talebi ve ihtiyacı karşılamak için görev ve yetkilerini başka kurumlara devredebilir.

Sağlık sisteminin iyi ve detaylı bir planlamaya ihtiyacı vardır.