Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kaplama genişliği iki aracın yan yana geçişine zor
olanak sağlayan, dolayısıyla çok düşük
trafik hacmine sahip olan (günde 100 araç) yollara ne ad verilmektedir?


Tek Şeritli Yollar

Çift Şeritli Yollar

Üç Şeritli Yollar

Dört Şeritli Yollar

Bölünmüş Yollar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlara ilişkin ulaştırma birimlerince Yapılması Gereken İşve İşlemlere örnek olarak verilebilir?


Hayvan taşımasına ilişkin gerekli desteğin sağlanmas

Enerji tesislerindeki planlamaların ulaştırma birimleriyle eş güdümlü hazırlanması

Kültür varlıkları ve diğer kıymetli yükün taşınmasında gerekli desteğin sağlanması

Afet ve acil durumlarda yük ve yolcu taşımasına uygun araç planlaması yapmak

Kara trafiğine ilişkin anlık bilgilendirme sağlanması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu taşımacılık sektörünün dezavantajlarından biridir?


Fazla miktarda yük, tek seferde aktarılabilir.

Kıtalar arası büyük yükler, birbirinden uzak noktalar arasında diğer taşımacılık modlarına nazaran
daha düşük maliyetlerle taşınabilmektedir.

Belirlenen rotaya bağlı olarak güvenilirdir.

Doğal olaylar da gemilerin beklenen varış zamanlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Rekabet gücü oldukça yüksektir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu taşımacılığının olumsuz yönlerinden biridir?


Fazla miktarda yük, tek seferde aktarılabilir.

Liman, vinç gibi yüksek maliyetli tesislere ihtiyaç duyar.

Kıtalar arası büyük yükler daha düşük maliyetlerle taşınabilir.

Belirlenen rotaya bağlı olarak güvenilirdir.

Rekabet gücü oldukça yüksektir.


5.Soru

  1. Ulusal ulaştırma uyarı ve bilgilendirme sisteminin hayata geçirilmesi
  2. Sınır geçiş noktalarını da içeren ulusal, bölgesel ve yerel rota planlaması yapılması
  3. Her bir kritik ulaştırma altyapısı için destek (yedek) kapasite sunulması
  4. Bilgi Güvenliği Protokolü/Prosedürlerinin kurulması, bilgi güvenliğinin yürürlükte olan protokollerle, yedekleme sistemleri ve rutin testlerle sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri afet ve acil durumlara ilişkin dayanıklılıkla ilgili yapılabilecek adımlara örnek olarak verilebilir?


I, II

I, III

II, IV

I, III, IV

I, II, III, IV


6.Soru

Roll on Roll off (RO-RO) olarak adlandırılan taşımacılık şekli, karma taşımacılık sektörünün hangi kombinasyonunda bulunur?


Kara yolu- deniz yolu

Kara yolu – demir yolu

Kara yolu- hava yolu

Kara yolu-boru hattı

Kara yolu –  demir yolu - deniz yolu


7.Soru

Ulusal bazda afet ve acil durumda nakliye hizmetlerine ilişkin karar veren en üst merciye ne ad verilmektedir?


Valilik Afet Yönetim Merkezi

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Ulusal Nakliye Koordinasyon Ekibi

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü

Afet Koordinasyon Merkezi


8.Soru

Hat döşenmesi, pompa dağıtım birimlerinin kuruluş ve yatırım maliyetlerinin
yüksekliği ve sabotaj gibi dış etkenlere tabi olması, hangi ulaştırma yönteminin zayıf yönüdür?


İç su yolu

Demir yolu

Hava yolu

Kara yolu

Boru hattı


9.Soru

Yatırım maliyetleri açısından taşımacılık sisteminin karşılaştırılması yapıldığında rekabetin dışında kalan taşımacılık aşağıdakilerden hangisidir?


Kara yolu taşımacılığı

Deniz yolu taşımacılığı

Demir yolu taşımacılığı

Hava yolu taşımacılığı

Kombine taşımacılık


10.Soru

Nüfusun dağılımı ulaştırma talebini etkileyen hangi faktör altında yer alır?


Toplumsal faktör 

Ekonomik faktör 

Politik faktör 

Teknolojik faktör 

Altyapısal faktör 


11.Soru

Afet anında ise özellikle saha destek personelinin görevlendirilmesinin yapılması aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğundadır?


UNKE

TAMP

KEBS

AYDES

KBRN


12.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi en fazla kazanın olduğu taşımacılık sistemidir?


Hava yolları

Deniz yolları

Demir yolları

Kara yolları

Boru hattı ulaşımı


13.Soru

Kombine taşımacılık hangi taşımacılık sisteminin bir türüdür?


Boru hattı taşımacılığı

Deniz yolu taşımacılığı

Demir yolu taşımacılığı 

Karma taşımacılık

Hava yolu taşımacılığı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demiryolu altyapısını oluşturan elemanlardan biridir?


Anayol

Yanyol

Alt yol

Geçitler ve köprüler

Tali yol


15.Soru

Aşağıdaki limanlardan hangisinin demir yolu bağlantısı bulunmaktadır?


Trabzon

Zonguldak

Fethiye

Yalova

Antalya


16.Soru

Kaç km’lik mesafeden itibaren olan taşımalarda kara yolu en ekonomik taşıma sistemidir?


150

200

250

300

350


17.Soru

Nehir, göl, deniz kenarlarında yer alan istasyonlar hangileridir?


Dağıtım istasyonları 

Aktarma istasyonları 

Sınır istasyonları 

Rıhtım istasyonları 

İltisak istasyonları 


18.Soru

Uçağa yükleme boşaltma yapabilme imkanına ne ad verilmektedir?


Çekme (tow-in)

Elleçleme (handling)

İtme (push back)

Aşağı çekme (pull down)

Salmak (let out)


19.Soru

İki ya da ikiden fazla taşımacılık modunun devreye sokulmasıyla yapılan taşımacılık sistemi, aşağıdakilerden hangisidir?


Karma taşımacılık

Kombine taşımacılık

Çok modlu taşımacılık

Modlar arası taşımacılık

Boru hattı taşımacılığı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi altyapı maliyetlerinin düşük olması sebebiyle taşımacılık sistemindeki rekabetin dışında kalmıştır?


Deniz yolu

Kara yolu

Hava yolu

Demir yolu

Boru Hattı