Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi değildir?


Senaryonun gerçekçi olması

Senaryoda oluşabilecek tüm olası durumların göz önüne alınarak bunlara senaryo içerisinde yer verilmesi

Katılımcılara hep aynı biçimlerde dönütler verilmesi

Katılımcıların karar verme sürecinde ihtiyaç duyduğu verilerin sunulması

Gerekirse uygun görsellerin kullanılması


2.Soru

Uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir havacılık, kolaylık, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliğine ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan ilâna ne ad verilir?


FEMA 

KBRN

AFAD

NOTAM

IDRL


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siber güvenliğin sağlanmasında önemli olan fonksiyonlardan biri değildir?


Tanımlama

Koruma

Tespit etme

Müdahale

Değişim


4.Soru

......................,  üç aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlara denir. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Masa başı tatbikatı

Alıştırma ve egzersiz

Oryantasyon / yönlendirme semineri

İşlevsel tatbikat

Gerçek boyutta tatbikat


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yolculara uçuşları hakkında bilgi veren sistemdir?


Kalkış Kontrol Sistemi

Uçuş Bilgileri Görüntüleme Sistemi

Havalanı Bilgi Sistemi

Yolcu Hizmetleri

Havaalanı Seyrüsefer Sistemi


6.Soru

Olması muhtemel acil durumlar gerçekleşmeden önce, olay sırasında uygulanacak hareket tarzının davranışlarımıza yansıtılmasını sağlamaya yönelik pratik kazanmak amacıyla yapılan faaliyete ne ad verilir?


Tatbikat

Uygulama

Senaryo

Seminer

Planlama


7.Soru

Aşağıdaki yollardan hangisi bölünmemiş yollar olup kaplama genişlikleri en az 5,50 m olan yollardır?


Tek Şeritli Yollar

Çift Şeritli Yollar

Üç Şeritli Yollar

Dört Şeritli Yollar

Bölünmüş Yollar


8.Soru

Ülkemizde ulaştırma alanında meydana gelen ciddi kazalarla ilgili araştırma ve incelemeler kim tarafından yürütülmektedir?


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu

İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü


9.Soru

İnsanları, kaynakları, yetenek ve bilgiyi, afetlerden etkilenmiş afetzedelere yardım etmek için etkin bir şekilde mobilize edebilen süreçler ve sistemlerden oluşan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Lojistik

Ulaştırma

Afet yönetimi

Afet ve acil durum lojistiği

Afet yardım faaliyetleri


10.Soru

....................devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanması.

Yukarıda eksik bırakılan yere şağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Kritik altyapı

Teknolojik tehlike

Milli Güvenlik

Bilgi savaşı

Baskı


11.Soru

I. Gemide ağır maddi hasar meydana gelmesi
II. Geminin çatışmaya uğraması
III. Geminin karaya oturması

Hangisi ya da hangileri deniz kazası sayılan olaylardandır?


I, II, III

II, III

I, II

Yalnız II

Yalnız I


12.Soru

I. Ulaştırma türlerinin mevcut durumu ve kapasiteleri

II. Lojistik merkezlerin/depoların ulaşım imkânları

III. Afet bölgesi ihtiyaçlarının İl, komşu destek illerden veya bölgeden karşılanıp karşılanamayacağı

Hangisi ya da hangileri afet anında yapılan ön değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken hususlardandır?


I, II, III

II, III

I, II

Yalnız II

Yalnız I


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hava aracı yer kazaları arasında yer alır?


Uçuş esnasında tıbbi sebeplerle ciddi ve emniyetsiz durumlar yaratan fizyolojik durumlar.

Başka hasar olmadığı takdirde FOD nedeni ile motor değiştirilmesi.

Hava aracına kuş çarpması (kaza ile neticelenmeyen).

Hava aracından paraşütle sportif atlamalar esnasında oluşan kazalar yahut olaylar.

Uçuşta motor durması veya durdurulması.


14.Soru

Yolcu ve uçuş koordinasyonlarının gerçekleştirilmesi ve işletme maliyetlerini optimize edilmesi amacıyla kullanılan sistemlerin tasarımı, temini, montajı ve birbirleri ile uyumlu çalışabilmesi sağlayan sistem hangisidir?


Havaalanı Seyrüsefer Sistemi 

Kalkış Kontrol Sistemi 

Uçuş Bilgileri Görüntüleme Sistemi

Havalanı Bilgi Sistemi

Otomatik Tanımlama Sistemi


15.Soru

I. Uçak kazası

II. Yıldırım

III. Hortum

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Çök-Kapan-Tutun davranışının uygulandığı durumlara örnek olarak verilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sektörel SOME'lerden (Siber Olaylara Müdahale Ekipleri) birisi değildir?


Eğitim

Bankacılık ve Finans

Kritik Kamu Hizmetleri

Enerji

Elektronik Haberleşme


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırma birimlerince yapılması gereken iş ve işlemlerden biridir?


Afet ve acil durumlarda yük ve yolcu taşımasına uygun araç planlaması yapmak

Kaynak planlamasına ilişkin diğer kurumlarda var olan araçların planlanması

Kültür varlıkları ve diğer kıymetli yükün taşınmasında gerekli desteğin sağlanması

Kara trafiğine ilişkin anlık bilgilendirme sağlanması

Uluslararası yardımların gelişinde kullanılan araçlar ve personeline uygulanacak gümrük işlemlerinde kolaylık sağlanması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yardım faaliyetleri arasında yer almaz?


Afet bölgesinin tahliyesi

Afetzedelerin sağlık merkezine transferi

Afet bölgesi hasar tespiti

Arama kurtarma ekibinin dağıtımı

İlk yardım ve yiyecek gibi malzemelerin destinasyon noktalarına dağılımı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlarda ulaştırma yönetimi süresince kısa vadede yapılması gerekenlerden değildir?


Teknik altyapının nüfus yoğunluğu ve gelişimi göz önünde bulundurularak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Otopark politikalarının ve planlamalarının stratejik düzeyde Ulaşım planı ile uyumlu ve birlikte yapılması gerekmektedir.

Afet anında ulaşım ağları çok önemli olduğundan tespit edilen acil ulaşım yollarının belli aralıklarla güncellenmesi gerekmektedir.

Belirlenen stratejik öneme sahip yerlerin acil ulaşım yollarına bağlanması ve belirlenen yolların devamlı şekilde hizmete açık olması gerekir.

Acil ulaşım yollarının geçtiği noktalarda yol ve kavşak çalışmalarına göre alternatif yollar belirlenmelidir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaza veya olay araştırma ve inceleme raporunda yer alan bölümlerden biridir?


Giriş

Kaza veya olaya ilişkin bilgiler

Tanık beyanatları

Hasar tespiti

Hukuki sorumluluk tespiti