Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Kitle kaynak

II. Katılımcı algılama

III. Sosyal ağlar

IV. İnsansız hava araçları

V.  Altyapı hasar projeksiyonları

Yukarıdakilerden hangileri sosyal bilişim teknolojisinin enstrümanlarıdır?


I ve II

II ve III

I-II-III

IV-V

III-IV ve V


2.Soru

 1. Bilgi belirsizliği
 2. Çelişkili bilgiler
 3. Güvenilir bilgi kaynakları
 4.  Bilgi üreten ve yayan resmi ve resmi olmayan kaynakların ilişkilendirilmesi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bilgi ile ilgili olarak yaşanan bazı sorunlardandır?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


3.Soru

Aşağıda verilen terim ve kısaltma eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


Topraklama - GND

Sigorta - FUSE

Frekans - Hz/Mhz

Alternatif Şebeke Voltajı - DC 220 V

Giriş Voltajı - Input Voltage


4.Soru

“Alındıyı teyit eder misiniz? Alındıyı teyit ediyorum/edeceğim.” Çağrı kodu aşağıdakilerden hangisidir?


QRZ

QSB

QSL

QRX

QTR


5.Soru

HF Radyo dalgalarının yayılmasını sağlayan gökyüzü katmanı aşağıdakilerden hangisidir?


Mezosfer

Stratosfer

İyonosfer

Termosfer

Ekzosfer


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası afet yönetiminde ihtiyaç duyulan Alt Yapı Veri Katmanları kapsamındadır?


Askeri binalar

Stadyumlar

Gıda depoları

Elektrik dükkanları

 Doğalgaz istasyonları


7.Soru

Doğalgaz depolama tesisleri, nükleer santraller, termik santraller, hidroelektrik santraller ve petrol rafinerileri afet yönetiminde coğrafi bilgi ihtiyaçlarının gruplarından olan temel coğrafi altlık katmanlarının hangisi sınıfına örnektir?


Altyapı veri katmanları

Yerleşim veri katmanları

İhtiyaç veri katmanları

Çevresel veri katmanları

Tarihsel afet veri katmanları


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Uzaktan algılamanın , afet yönetimi kapsamında etkin kullanım örneklerinden birisi değildir?


Seller, depremler, orman yangınları ve benzeri afetlerde, etki alanını ve hasarı tespit etme,

Volkanik olayların oluş zamanını ve etki alanlarını tesbit edip boşaltılmasını sağlama,

Fırtına, sel, tsunami gibi afet olaylarında güvenli noktalara kaçış rotaları belirleme,

Afetzedeler ya da mülteciler için geçici ya da kalıcı barınma alanı için yer seçimi,

Potansiyel afetlerle ilgili en çok zarar görebi- lecek alanları öngörme,


9.Soru

Görüntünün en küçük birimine ne denilmektedir?


Spektrum

Elektromanyetik spektrum

Dalga boyu

Piksel

Frekans


10.Soru

Afet yönetimi kapsamında uzaktan algılanan verilerin kıymetlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi önemli bir yer tutar?


Sınıflandırma Analizi

Değişim Analizi

Nesne Sezme Analizi

Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) Analizleri

Kitle Kaynak Yönetimi


11.Soru

Coğrafi nesneye ait fiziki olarak var olmayan ve ölçülemeyen sözel bilgiye ne ad verilir?


Konum Bilgisi

Öznitelik Bilgisi

Topoloji Bilgisi

Kronolojik Bilgi

Kültürel Bilgi


12.Soru

Arazi ölçmeleri hangi amaçla kullanılmaktadır?


Detayların nokta, çizgi ve alan detay şeklinde ekran üzerinden sayısallaştırılması işlemidir.

Basılı haritaların cihazlarla taranıp sayısal ortama aktarılması işlemidir.

GPS alıcısı olan mobil telefon/tablet uygulamaları ile arazi üzerinden vektör veri toplama işlemidir.

Raster veriye yer referans sistemi koordinatlarının verilmesi işlemidir.

Ücretsiz raster veri kaynağı web sitelerinden bilgi edinme işlemidir.


13.Soru

 1. Çağrılar açık isimle yapılır,
 2. Birimleri temsil eden harf ve rakamlar vardır,
 3. Birimlere özgü çağrı adları bulunur.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri merkezlerin kullandığı telsizlere ait özelliklerdendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


14.Soru

COPERNICUS programı kapsamında kaç ana tematik alan vardır?


İki

Üç

Dört

Beş

Altı


15.Soru

Yer dalgaları yer yüzeyinde kaç km. kadar yayılır?


100

200

300

400

500


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi telli haberleşme sistemlerinden biridir?


Analog – VHF

Dijital / Trunk-Tetra

VSAT

ADSL

Unicast


17.Soru

Telsiz haberleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Telsiz haberleşmesi elektromanyetik dalgalar yardımıyla ses, resim vb. bilgilerin bir noktadan diğerine gönderilmesi işlemine verilen genel tanımdır.

Telsiz, kara, hava ve deniz ulaşımında kullanılmaktadır.

HF bandında çalışan bir telsiz sisteminde haberleşme mesafesi birkaç km ile sınırlıyken VHF bandında kıtalararası haberleşmeden bahsetmek mümkündür.

DMR sistemi network tabanlı olarak çalışmaktadır.

Telsiz cihazları; telsizin kendisi, besleme ünitesi, anten, anten kablosu ve mikrofon gibi bazı parçalardan oluşur.


18.Soru

 • Deprem ve tsunami,
 • Sel baskını, bölgesel deformasyon (yeryüzünde meydana gelen yer değişimi, yükselme, alçalma, çökme, şişme; örneğin obruk ya da tasman oluşumları) olayları ve yavaş gelişen heyelan olayları,
 • Endüstriyel Petrol sızıntıları çevreye ciddi şekilde zarar verebilecek kazalardandır. SAR görüntüleri ile petrol sızıntılarını ayırt etmekte iyi sonuçlar alındığı görülmüştür.

SAR teknolojinin bu tür afetlerde yaygın olarak kullanılmasının başlıca sebebi   aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Görüntülerin görsel olarak yorumlama kolaylığı,

Kullanım kolaylığı,

Değişiklik tespiti ve analizini kolaylaştırması,

Kullanım maliyetinin düşük olması,

Yüksek mekânsal çözünürlüklü renkli görüntüler elde edilmesi,


19.Soru

 1. B - Bilecik
 2. H - Hatay
 3. N - Nazilli
 4. Ş - Şarköy

Yukarıda verilen Ulusal Fonetik Alfabe Harf ve Kodlardan hangisi/hangileri doğru olarak eşleştirilmiştir? 


Yalnız II

I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzay platformudur?


Gözlemi yapan uçaklar,

Gözlemi yapan helikopterler, 

Optik algılayıcılı uydular,

Gözlemi yapan  balonlar,

Gözlemi yapan  insansız hava araçları,