Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Afet anının genel durumunu afet olmadan önce öngörebilmek
  2. Hasar ve kayıp tahmini yapmak
  3. Afet anında oluşabilecek her türlü ihtiyacı önceden öngörebilmek
  4. Afet anında oluşabilecek her türlü olumsuzluğu önceden öngörebilmek

Yukarıdakilerden hangileri afet senaryosunun hazırlanma amaçları arasında sayılabilir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

1. derece deprem tehlikesi altında olan bölgelerin yer ivmesi ne olmalıdır?


0-0.10 g arası

0.10-0.20 g arası

0.20-0.30 arası

0.30-0.40 g arası

0.40 g ve üstü


3.Soru

"Afet senaryosu, acil durum ve afet yönetimi ile ilgili hazırlanmak zorunda olan planlar için önemli bir başvuru belgesidir." Aşağıdakilerden hangisi bunu sağlayan sebeplerden biri değildir?


Afet senaryosu hazırlanırken tehlikenin ne tür ve büyüklükte olabileceği göz önünde bulundurulur.

Afet senaryosu hazırlanırken nerelerin ne şekilde etkileneceği göz önünde bulundurulur.

Afet senaryosu hazırlanırken meydana getirebileceği can ve mal kayıpları göz önünde bulundurulur.

Afet senaryosu hazırlanırken yerel yönetimlerin itibarı göz önünde bulundurulur.

Afet senaryosu hazırlanırken afet sonrası fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik problemler göz önünde bulundurulur.


4.Soru

.................... birçok bilinmeyeni olan, önemli ölçüde tecrübi ve teorik bilgi ve yöntemlerin kullanılmasını gerektiren, yorum ve deneyime ihtiyaç duyan ve farklı meslek disiplinlerinden insanların bir araya gelerek yapması gereken çalışmalardır. Cümlede boşluk kısmına gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Risk analizi

Tehlike analizi

Afet senaryosu

Afet tehlikesi

Afet yönetimi


5.Soru

Bir toplumun, bir yapının veya hizmetin, tehlike oluştuğunda görebileceği hasar veya zararın olası ölçüsünün belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?


Tehlike analizi

Zarar görebilirlik analizi

Risk analizi

Kayıp analizi

Hasar analizi


6.Soru

Afetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamlar devlete, mahalli idarelere, vakıflara, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; yetmemesi halinde de diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina vemüştemilatı ile bahçe ve arsa gibi araziyi geçici olarak işgale yetkilidir. Bu yetkinin kullanma süresi afetin sona ermesinden itibaren kaç gündür?


5

10

15

20

30 


7.Soru

Riskin matematiksel genel tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 


Risk: tehlike X varlıklar X zarar görebilirlik

Risk: tehlike X az gelişmişlik X zarar görebilirlik

Risk: savaşlar X bilgisizlik X hızlı nüfus artışı

Risk: eğitim eksikliği X sivil kargaşa X yoksulluk

Risk: çevre tahribi X sanayileşme X nüfus artışı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi sistemi aşamalarının risk yönetimi evresinde yapılan çalışmalardan biridir?


Enkaz yönetimi

Arama kurtarma

Kalıcı konutların inşaası

Yeniden yapılanma

Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları


9.Soru

Birleşmiş Milletler, 1990-1999 yılları arasını ne yılı olarak ilan etmiştir?


Uluslararası göç ve mülteciler on yılı

Uluslararası afet zararlarının azaltılması on yılı

Uluslararası doğa koruma ve kurtarma on yılı

Uluslararası yoksullukla mücadele on yılı

Uluslararası hastalıklarla mücadele on yılı


10.Soru

I.Fiziksel zarar görebilirlik

II.Sosyal zarar görebilirlik

III. Ekonomik zarar görebilirlik

IV. Eğitimsel zarar görebilirlik

Hangisinin zarar görebilme kavramı içerisinde yer aldığı söylenebilir?


I. II.

II. III. 

I.III.IV

I.II. III.

II.III.IV.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetin özelliklerinden değildir?


Doğal ya da teknoloji kaynaklı olabilir.

Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğurur.

Afet, olayın doğurduğu sonuç değildir, olayın kendisidir, 

Afet, normal hayatı durdurur veya kesintiye uğratır.

Tehlikeye maruz kalanların baş etme kapasitesi yetersizdir.


12.Soru

  1. En azından bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığının olması
  2. Tehlikenin tehdidine maruz kalabilecek bir veya birden fazla varlığın olması
  3. Tehlikeye maruz varlıkların zarar görebilir olması

Bir yer için riskten bahsedebilmemiz için yukarıdaki unsurlardan hangilerinin varlığı şarttır?


3 unsurdan herhangi biri

I, II, III

I, II

Yalnız I

Yalnız II


13.Soru

I. Genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta olmalı

II. Küçük çapta etkili olmalı

III. Toplumun normal hayat ve faaliyetlerini durdurmalı

IV. İvedilik gerektiren durum ve hâller olmalı

Herhangi bir durum ya da hâlin "acil durum" olarak nitelendirilebilmesi için yukarıdakilerden hangileri olmalıdır?


II, III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

III ve IV

I, II ve IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikatlar için hazırlanan senaryolar kapsamında değildir?


Olay türü seçimi

Senaryo parametrelerinin belirlenmesi

Ana ve ayrıntılı olayların yazılması 

Farklı olası olayların enjekte edilmesi

Detaylandırılmış olaylar için görevlilerin belirlenmesi


15.Soru

Hangisi İnsan topluluklarını ve yerleşim birimlerini za­rar görebilir hale getiren ana faktörlerden değildir?


Yoksulluk ve az gelişmişlik

Hızlı nüfus artışı

Ormanların ve çevrenin tahribi

Doğal afetler

Savaşlar ve sivil kargaşalar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, tatbikatlar için hazırlanan senaryo başlıkların dışında kalır?


Olası müdahalelerin listelenmesi

Mesajların hazırlanması

Olası müdahalelerin listelenmemesi

Farklı olası olayların enjekte edilmesi

Ana ve ayrıntılı olayların yazılması


17.Soru

I. Hedef kitle

II. Amaç

III. Ölçek

IV. Tehlikenin boyutu

V. Tehlikenin türü

Yukarıdakilerden hangilerine göre senaryo hazırlıklarında ve içeriğinde farklılıklar görülür?


I,III,IV

I,II,V

II,III,IV

II,III,V

I,II,IV,V


18.Soru

Ölçülmesi güç, hatta imkânsız olan zarar görebilirlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal zarar görebilirlik

Fiziksel zarar görebilirlik

Ekonomik zarar görebilirlik

Politik zarar görebilirlik

Çevresel zarar görebilirlik


19.Soru

Acil durum veya afet senaryoları kaça ayrılır?


2

3

4

5

6


20.Soru

Birçok acil durum çeşidi vardır. Önemli olan bulunduğunuz işyeri, hastane, okul, kamu kurum ve kuruluşu veya herhangi bir alan için olası yani olma ihtimali olan bir acil durum için .......... hazırlanmasıdır. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?


senaryo

yiyecek

giyecek

bütçe

liste