Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet ve acil durumlarla karşılaşınca olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale etme ve olayı en az zarar ve kayıplarla atlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Yasal düzenlemeler yapma

Koruyucu ve önleyici önlemler alma

Afet senaryolar hazırlama

Tatbikat yapma

uluslararası yardım çağrısında bulunma


2.Soru

Yerel Afet Müdahale Organizasyonu'na göre aşağıdakilerden hangisi Acil Durum Hizmet Grupları'ndan biri değildir?


Haberleşme Hizmet Grubu

Yangın Hizmet Grubu

Barınma Hizmet Grubu

Nakliye Hizmet Grubu

Enerji Hizmet Grubu


3.Soru

Tehlikenin kaynağı, büyüklüğü, oluş sıklığı, süresi ve olası etkileri ile ilgili bilgilerin toplanması ve belirlenmesine yönelik çalışmalara ne ad verilir?


Tahmin yürütme

İstatistik

Tarihsel veri

Olay tanımlaması

Tehlike analizi   


4.Soru

Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâllere ne ad verilir?


Tatbikat uygulamaları

Risk yönetimi

Kriz yönetimi

Acil durum

Afet yönetimi


5.Soru

Enkaz yönetimi aşağıda verilmiş olan afet yönetim sistemi aşamalarından hangisine dahildir?


Zarar azaltma

Hazırlık

İyileştirme

Afet anı

Müdahale


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CBS'nin avantajlarından biri değildir?


Etkin bir veri paylaşım aracı olması

Verilerin sabit olarak saklanması

Hızlı veri analizleri yapabilmesi

Kolay çözümler sunabilmesi

C¸ok yönlü görselleştirme imka^nı sunması


7.Soru

Zarar görebilirlik hangisinde tam olarak verilmiştir?


Zarar görebilirlik, insanların ve yaşam çevrelerinin uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik veya çevresel zararın ölçüsü olarak tanımlanır.

Zarar görebilirlik farklı tür ve büyüklük­teki tehlikeler karşısında, insanların ve yaşam çevrelerinin uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik veya çevresel zarar ve kayıpların ölçüsü olarak tanımlanır.

Zarar görebilirlik farklı tür ve büyüklük­teki tehlikeler karşısında, insanların ve yaşam çevrelerinin uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik veya çevresel zarar ve kayıpların ölçüsü ve tehlikelerden korunamama olarak tanımlanır.

Zarar görebilirlik farklı tür ve büyüklük­teki tehlikeler karşısında, insanların ve yaşam çevrelerinin uğrayabileceği kayıpların ölçüsü olarak tanımlanır.

Zarar görebilirlik farklı tür ve büyüklük­teki tehlikeler karşısında, insanların uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik veya çevresel zarar ve kayıpların ölçüsü olarak tanımlanır.


8.Soru

Afet yönetiminin bir döngü şeklinde gösterilmesinin en temel nedeni nedir?


Afet yönetiminin sürekli olması

Afetin bir olay değil, olayın doğurduğu sonuç olması

İnsan kaynaklı bir olay olması

Toplumdaki herkesi etkileyebilecek olması

Yerel imkanlarla üstesinden gelinememesi


9.Soru

Yapmak istediğiniz şeyin nasıl, nereden, kiminle, hangi yol ve yöntemlerle, hangi imkân ve kaynakları kullanarak yapacaklarınızın saptanmasına ne ad verilir?


Analiz

Planlama

Değerlendirme

Senaryo

Taslak


10.Soru

Aşağıdaklerden hangisi 2005 yılında Japonya’da Afetlerin Azaltılması Dünya Konferansı’nda hazırlanan Hyogo Çerçeve Eylem Planı (HÇEP)'nın stratejik hedefleri arasındadır?


Afetlere karşı duyarlılığı arttırmak için kurumların, mekanizmaların ve kapasitelerin oluşturulması ve güçlendirilmesi

Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve erken uyarının geliştirilmesi

Her seviyede güvenli ve afetlere duyarlı bir toplum oluşturulması için bilginin, yeniliklerin ve eğitimin kullanılması

Afet risklerinin temelini oluşturan risk faktörlerinin azaltılması

Her seviyede etkin bir müdahale için afetlere hazırlığın güçlendirilmesi


11.Soru

Belirli bir alan veya bölgede tehlikelerin büyüklük, tekrarlanma, olma olasılığı, belirsizlikler gibi özellikleri ile ortaya çıkarılmasına ilişkin değerlendirme çalışmaları nasıl adlandırılır?


Tehlike analizi

Tehlike bölgesi

Tehlike değerlendirmesi

Tehlike olasılığı

Tehlike tutanağı


12.Soru

Afet senaryolarında bir çok soruya kolaylıkla yanıt verebilmek için şunlardan hangileri yapılmalıdır?

  1. İnceleme bölgesinde meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri en detaylı şekilde toplamak
  2. İnceleme bölgesinde meydana gelen afet ve acil durumların meydana getirdikleri zararları en detaylı şekilde toplamak
  3. Zamana bağlı olarak yapılmış olan eylemler ile ilgili bilgileri en detaylı şekilde toplamak 


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


13.Soru

İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında yönetmeliğe göre iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken dikkate alınan hususlar arasında yer almayan seçenek hangisidir?


Risk değerlendirmesi sonuçları.

İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

İşyerinin yıllık cirosu.

Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

Sabotaj ihtimali.


14.Soru

Afet yönetim sistemi aşamalarından hangisi kronolojik olarak son sırada yer almaktadır?


Afet anı

Hazırlık

Müdahale

İyileştirme

Risk belirleme


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet senaryoları için gerekli olabilecek sosyal duruma ilişkin verilerden biri değildir?


Risk Değerlendirmesi İçin Deprem Hasar Verileri

Yol Verileri

S¸ehirlerdeki Başlıca Tesislere Ait Veriler

Altyapı Verileri

Yanıcı-Parlayıcı Madde Tesisleri


16.Soru

Afet bölgelerinde ve riskli üretim alanlarında yer alan insanların, yapıların ve sistemlerin, potansiyel kayıp tehdidi altında bulunması nasıl adlandırılır?


Acil durum

Kader

Maruziyet

Tehlikeli bölge

Yasak bölge


17.Soru

Afet senaryoları için risk analizi ne açıdan önemlidir?


Altyapı tesisleri hakkında bilgi vermesi açısından

Hasar tahmini yapmamızı sağlaması açısından

Hak sahibi çalışmaları açısından

Yardım çağrısında bulunma açısından

Park yapılacak yerlere karar vermemiz açısından


18.Soru

Afet tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalara ne ad verilir?


Afet senaryosu

Tatbikat

Planlama

Tahmin

Analiz


19.Soru

Acil durum için yapılan acil durum tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumdaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalara ne ad verilmektedir?


Tatbikat

Acil durum senaryosu   

Planlama

Tahmin

Analiz


20.Soru

Zarar görebilirlik derecesini ölçerken 0 ila 1 arasında değişen bir sayı ile ölçülebilir hale getirmek mümkündür. Burada “0” hiç zarar görmeme halini, “1” ise tamamen zarar görme halini ifade edebiliriz. Belirtilen durum hangi kavrama ilişkindir?


Fiziksel fiziksel zarar görebilirlik

Sosyal zarar görebilirlik

Ekonomik zarar görebilirlik

Eğitimsel zarar görebilirlik

Çevresel zarar görülebilirlik