Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye Afet Müdahale planı gereğince, "Ulusal Afet Tatbikatı" kaç yılda bir yapılmalıdır?


Her yıl

2

3

4

5


2.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre hangi afet türleri için planlama yapılan insan kaynaklı afetler arasındadır?


Biyolojik afetler ve salgın hastalıklar

Radyolojik ve nükleer kazalar

Deprem

Kuraklık

Sel


3.Soru

Seçeneklerden hangisi afet senaryosunun hazırlanma amaçları arasında yer alır?


Bölge halkının refah düzeyini arttırmak

Ülke kalkınmasına ve üretimine destek olmak

Turizm gelirlerini arttırmak

Uluslararası arenada bilimsel nitelikli çalışmaları arttırmak

Hasar ve kayıp tahmini yapmak


4.Soru

Afet olayı gerçekleştikten sonra yapılan çalışmaların tümüne ne ad verilir?


İnsani yardım

Kaynak aktarma

Hasar tespiti

Arama kurtarma

Kriz yönetimi


5.Soru

  1. Etkin bir veri paylaşım aracı olması
  2. Güncellenebilmesi
  3. Hızlı veri analizleri yapabilmesi ve kolay çözümler sunabilmesi
  4. Çok yönlü görselleştirme imkanı sunması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri coğrafi bilgi sistemlerinin avantajları arasındadır?


I-II

I-III-IV

I-II-III

I-III

I-II-III-IV


6.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hangi olay türlerine yönelik ulusal düzeyde plan hazırlanacağına karar veren kimdir?


Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

STK’lar

TAMP

Özel kuruluşlar

AKUT


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulusal düzeydeki afet ve acil durum koordinasyon birimleri arasında değildir?


Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

Cumhurbaşkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri


8.Soru

Ülkemize gelen çok sayıda “Suriyeli sığınmacılar” zarar görebilirliğe etki eden faktörlerden hangisi altında değerlendirilebilir?


Yoksulluk ve az gelişmişlik

Ormanların ve çevrenin tahribi

Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler

Savaşlar ve sivil kargaşalar

Bilgisizlik, bilinçsizlik ve eğitim eksikliği


9.Soru

Aşağıdaki eylemlerdem hangisi afete hazırlık aşamasında yer almaz?


Tatbikatlar

Önlem alma

Eğitim

Kurtarma planı

Senaryo çalışması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2015 yılında Japonya’nın Sendai kentinde yapılan Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansı'nda Birleşmiş Milletler’in 187 üye ülkesi tarafından kabul edilen Sendai Bildirgesine göre 2030’a kadar uygulanacak  dört öncelik arasındadır?


2030 yılına kadar altyapı ile eğitim ve sağlık tesisleri gibi kritik temel hizmetlerde afetten kaynaklanan zararı azaltmak ve bu tesislerin dayanıklılığının artırılması

Etkili müdahale ve kurtarma, iyileştirme ve yeniden yapılanma safhası için afetlere hazırlığın artırılması

Küresel gayri safi yurt içi hasıla ile ilişkili doğrudan afete bağlı ekonomik kayıpların 2030 yılına kadar azaltılması

2030 yılına kadar bu çalışma kapsamında ulusal eylemlerin tamamlanması için yeterli ve sürdürülebilir destek sağlanması amacıyla gelişmekte olan ülkelerle uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi

2020 yılına kadar ulusal ve yerel afet riskini azaltma stratejilerini uygulayan ülke sayısının artırılması


11.Soru

"Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller" olarak tanımlanan kavram hangisidir?


Afet

Acil durum

Fakirlik

Bilgisizlik

Tehlike


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı tehlikelerdendir?


Savaş

Erozyon

Çevre kirliliği

Deprem

Terör


13.Soru

Acil durum ve afet yönetimi arasındaki en önemli fark nedir?


Acil durum sürekli değildir

Acil durum daha az önemlidir

Acil durum daha önemlidir

Acil durum daha az kaynak gerektirir

Acil durum daha fazla uzmanlık gerektirir


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim eksikliği veya yetersizliğine bağlı oluşan ve  tehlike oluşturan olay türüdür?


deprem

trafik kazaları

savaş

erozyon

kuraklık


15.Soru

  1. Afete yol açabilecek tehlike ve risklerin iyi bilinmesi
  2. Tehlike ve risklerin olaylar olmadan önce önlemlerinin alınması
  3. Tehlike ve risklerin en akılcı yol ve yöntemlerle ortadan kaldırılması
  4. Tehlike ve risklerin yol açabilecekleri olumsuz etkilerin azaltılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri afet yönetimi kapsamında ele alınan konular arasında yer almaktadır?


I-IV

I-II-III 

II-III-IV

I-II-IV

I-II-III-IV


16.Soru

Toksik bir maddenin havaya, suya veya toprağa yayılması hangi tehlike türü altında sınıflandırılabilir?


Klimatolojik Tehlikeler

Biyolojik Tehlikeler

Teknolojik Tehlikeler

Hidrolojik Tehlikeler

Meteorolojik Tehlikeler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal duruma ilişkin veri değildir?


Bina Verileri

Yol Verileri

Jeoteknik Veriler

Altyapı Verileri

Köprüler


18.Soru

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesine ne ad verilir?


Seferberlik ilanı

Arama kurtarma planı

Afet ve acil durum yönetimi

Tatbikat uygulamaları

Toplum sağlığı ve güvenliği


19.Soru

Zarar görebilirlik kavramı kaça ayrılır?


2

3

4

5

6


20.Soru

Tehlike ve riskin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve yerel imkanlarla üstesinden gelinebilecek farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalara ne denir?


Afet

Afet senaryosu

Acil durum

Acil durum senaryosu

Tabikat