Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

5902 sayılı yasada Afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyet olarak tanımlanan hangisidir?


Tatbikat

Müdahale

Afete hazırlık    

Arama kurtarma

Afet müdahale planı


2.Soru

  1. Değerlendirmenin planlanması ve organize edilmesi
  2. Tatbikatın gözlemlenmesi ve verilerin toplanması
  3. Verilerin analiz edilmesi

Yukarıdaki bilgilerin hangisinde Değerlendirme süreci boyunca izlenecek yol ile ilgili ifadeler doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Aşağıda verilen yapı türlerinden deprem sırasında en az güvenli olanı hangisidir?


Yığma taş yapılar

Betonarme çerçeve yapılar

Tuğla yığma yapılar

Kerpiç yapılar

Ahşap karkas yapılar


4.Soru

Tatbikat sonrası hazırlanan taslağa ne isim verilir?


Tatbikat İyileştirme raporu

Tatbikat Sonuç raporu

Tatbikat geliştirme raporu

Tatbikat tasarım raporu

Tatbikat takip raporu


5.Soru

Depremin şiddeti, depremlerin gözlenen etkileri sonucunda ve uzun yılların vermiş olduğu deneyimlere dayanılarak hazırlanmış olan şiddet cetvellerine göre belirlenmektedir. Ülkemizde hangi şiddet şiddet cetveli kullanılmaktadır?


10 dereceli MSK şiddet cetveli

11 dereceli MSK şiddet cetveli

12 dereceli MSK şiddet cetveli

13 dereceli MSK şiddet cetveli

14 dereceli MSK şiddet cetveli


6.Soru

Sivil savunma hizmet kollarında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu vazifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile hazarda tertiplenecek eğitim ve tatbikatlara davet vukuunda iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların müddeti yılda kaç günü geçemez?


7

8

9

10

11


7.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisi raporlamada karşılaşılan sorunlardan biri değildir?


Raporda yer alan açıklamaların yetersizliği

Değerlendirme verilerini iyi analiz etmek

Rapor konusunun kapsamı dışına çıkmak

Net ifadelerin kullanılmaması

Raporları usulen/formaliteden yazmak


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikatı değerlendirmenin amaçlarından birisi değildir?


Katılımcılardan hangisinin daha iyi olduğunu görmek

Gerçekleşebilecek senaryoların tatbik edilmesi

Afet sırasında yaşanan ani değişimlere karşı personelin hazırlanması

Plan ve prosedürlerin test edilmesi

Afet ve acil durumlarda koordinasyonun sağlanması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yangın tatbikatlarının amaçlarından biri değildir?


Olası yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemlerin alınması

Yangın sırasındaki doğru davranış şekli ile yangına müdahale yöntemlerinin öğrenilmesi

Yangın sırasındaki söndürme ve kurtarma teknik- lerinin bilinmesi ve uygulanması

Kişilerin yangın güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi

Yangın esnasında binaların planlı bir şekilde boşaltılması ve  toplanma alanında toplanmayı sağlamak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikat katılımcıları ile ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan biridir?


Katılımcıların yaş ortalaması

Katılımcıların cinsiyeti

Katılımcıların spor yapıp yapmadığı

Katılımcıların rol dağılımı

Katılımcıların hobileri


11.Soru

Yapılaşmış alanlarda olası deprem neticesinde meydana gelebilecek tüm hasarları, zarar ve kayıpları sorunları tahmin etmek için hangi senaryo yapılır?


Deprem senaryoları

Sel senaryoları

Çığ senaryoları

Afet senaryoları

Yangın senaryoları


12.Soru

Herhangi bir yer veya bölgedeki deprem tehlikesinin
doğru olarak saptanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


Bu yer veya bölgenin yakın veya uzağında bulunan deprem kaynak zonlarının (diri fay ve/veya diri fay zonları) iyi bilinmesi veya tahmin edilmesi gerekmektedir.

Bu kaynaklarda oluşan veya oluşabilecek olan depremlerin mekanizmalarının iyi bilinmesi veya tahmin edilmesi gerekmektedir.

Bu kaynaklarda oluşacak olan değişik büyüklüklerdeki depremlerin oluş olasılıklarının iyi bilinmesi veya tahmin edilmesi gerekmektedir.

Kaynaktan yayılan sismik dalgaların ilgilenilen yer veya bölgeye gelene kadar kat ettikleri yol boyunca uğrayacakları azalım veya değişim özelliklerinin iyi bilinmesi veya tahmin edilmesi gerekmektedir.

Uzaydaki yapı ile yerel zemin özelliklerinin genel sismik dalgalar üzerindeki etkilerinin, iyi bilinmesi veya tahmin edilmesi gerekmektedir.


13.Soru

1 Şubat 1944 olan Bolu-Gerede depreminin büyüklüğü (Mw) ne kadardır?


7.0

6.0

6.7

7.6

8.2


14.Soru

Tatbikatların amaçlarından biri acil durumlarda görev alan aynı veya farklı kurum personelinin birlikte ve koordineli bir şekilde çalışmasına ve ekip çalışmasını algılamalarına katkı sağlamaktır. Belirtilen amaç tatbikatın hangi amacıyla ilgilidir?


Kendi kendine yetebilirlik

Ortaklaşa çalışabilme

Plan ve prosedürlerin uygulanabilirliği

Koordinasyon ve işbirliği

Öğrenme ve güncelleme


15.Soru

Yerleşim yerlerinin depremlerden nasıl etkileneceğini belirlemenin en doğru yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Geçmiş olayların incelenmesi

Deprem senaryosu oluşturulması

Tarihi kitapların araştırılması

Kentsel dönüşüm yapılması

Deprem sonrası hasar tespiti yapılması


16.Soru

Deprem anıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Metro veya trendeyseniz, içeride kalınmalıdır.

Kapalı bir otoparktaysanız, aracın içinde kalınmalıdır.

Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.

Binalardan ve elektrik direklerinden uzaklaşılmalıdır.

Karayolunda seyir halindeyseniz, sağa yanaşıp durulmalıdır.


17.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?


Hiçbir basına veya belirli basın ajansına karşı ayrımcılık yapmayın. TV veya radyo, ulusal veya yerel gazete ve yabancı ya da ulusal basın gibi tüm basına açık olunmalıdır.

“Yorum yok” şeklinde yanıt verilmemelidir.

Kişisel görüş belirtilmemelidir. Gerçeklere bağlı kalınmalıdır.

Yayınlanmaması kaydıyla bilgi verilmemelidir. Söylenilen her şey aleyhte kullanılabilir

Sigara içilmelidir.


18.Soru

  1. Belirlenmiş zaman dilimi
  2. Ortaklaşa ve koordineli çalışma
  3. Görev ve sorumluluk noktalarını dikkate alma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurum ve kuruluşların afet ve acil durumlara müdahale ederken dikkate aldıkları özellikler arasındadır?


Yalnız I

Yalnız III

I-III

II-III

I-II-III


19.Soru

  1. Olası yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemlerin alınması
  2. Yangın sırasındaki doğru davranış şekli ile yangına müdahale yöntemlerinin öğrenilmesi
  3. Yangın sırasındaki söndürme ve kurtarma tekniklerinin bilinmesi ve uygulanması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yangın tatbikatlarının amaçları arasında yer alır?


I-II-III

II-III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı afet türlerinden birisi değildir?


Deprem

Sel

Heyelan

Çığ

Nükleer kazalar