Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile entegre olarak kesintisiz ambulans ve acil servis hizmeti verilen istasyonlar hangi kategoridedir?


A Tipi Ambulans İstasyonu

B Tipi Ambulans İstasyonu

C Tipi İstasyon

D Tipi Ambulans İstasyonu

E Tipi Ambulans İstasyonu


2.Soru

“ABC’si stabil olan yaralılardır. 4-6 saat(Friedrich Süresi) içerisinde tedavi edilmedikleri takdirde ABC stabilitesi bozulacaktır.”
Yukarıda tanımı verilen triaj kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?


T1 – Kırmızı

T2 - Sarı

T3 - Yeşil

T4 - Siyah

T5- Mor


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerde, tıbbi yanıtı zorlaştıran temel nedenlerden biri değildir?


Ekonomik unsurların yetersizliği

Tıbbi afet planlarının olmayışı

İşlem ve protokollerin iyi anlaşılamaması

Beceri yetersizliği ve tecrübe eksikliği

Personellerin yeterli eğitime sahip olmaması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Tıbbi Şiddet Endeksi(MSI), Yaralı Sayısı(N) ve Tıbbi Şiddet Faktörü(S) ile ters, Tıbbi Hizmet Kapasitesi(C) ile doğru orantılıdır.

Tıbbi Şiddet Endeksi(MSI), Yaralı Sayısı(N) ve Tıbbi Şiddet Faktörü(S) ile doğru, Tıbbi Hizmet Kapasitesi(C) ile ters orantılıdır.

Tıbbi Şiddet Endeksi(MSI), Yaralı Sayısı(N) ve Tıbbi Hizmet Kapasitesi(C) ile doğru, Tıbbi Şiddet Faktörü(S) ile ters orantılıdır.

Tıbbi Şiddet Endeksi(MSI), Tıbbi Şiddet Faktörü(S) ve Tıbbi Hizmet Kapasitesi(C) ile doğru, Yaralı Sayısı(N) ile ters orantılıdır.

Tıbbi Şiddet Endeksi(MSI), Yaralı Sayısı(N) ve Tıbbi Hizmet Kapasitesi(C) ile ters, Tıbbi Şiddet Faktörü(S) ile doğru orantılıdır.


5.Soru

“ABC’si mevcut olmayan ve eldeki koşullar altında tedavi edilmesi mümkün olmayan ABC stabil olmayan kurbanlardır” tanımı aşağıdaki triyaj sınıflarından hangisine aittir?


T0

T1

T2

T3

T4


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tıbbi Şube Direktörünün Sorumlulukları arasındadır?


Kaynak atamaları için isteklere yanıt vermek

Gereken kaynakları olay yerine konuşlandırır ve bu kaynaklarla olayı etkin bir şekilde yönetir

Tıbbi Kurtarma Grubunu kurar ve acil olayın boyutlarına bağlı olarak ek kaynak ve personel talep eder

Tedavi Alanlarına talep edilen malzemeleri dağıtır

Kırmızı, Sarı ve yeşil olarak sınıfandırılan hastalar için ayrı alanlar oluşturur


7.Soru

Afetin kendisi için kullanılır Afetin hazırlık aşamasındaki tıbbi gereksinimleri tahmin etmek için kullanılır. Acil durumları afetlerden ayırır. Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?


Triyaj Kategorileri

Tıbbi Şiddet Endeksi 

Acil Durum Kırılma Noktası

Afet Kırılma Noktası

Triyaj Protokolü


8.Soru

T1 ve T2 triyaj kategorisi toplam yaralı sayısının, T3 triyaj kategorisinde sınıflandırılan toplam yaralı sayısına oranı aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılır?


Tıbbi Tedavi Kapasitesi

Tıbbi Kurtarma Kapasitesi

Tıbbi Tahliye Kapasitesi

Tıbbi Şiddet Faktörü

Hastane Tedavi Kapasitesi


9.Soru

Türkiye’de paramediklerin görev ve sorumlulukları “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği”ne göre, ambulans ve acil bakım teknikerleri (paramedik), Bakanlıkça yapılan  düzenlemeler  çerçevesin de aşağıda ki hangi işi yapamazlar?


İntravenöz girişim yapmak,

Oksijen uygulaması yapmak,

Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,

Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak,

Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak,


10.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Afet Şiddet Skalası (DSS) parametrelerindendir?

 I-Altyapı üzerindeki etkisi     II-Etki zamanı   III-Etki alanı yarıçapı

 IV-Temel Yaşam Desteği       V-Yaralı sayısı


I, II, IV

I, II, III

II, III, IV, V

I, II, III, V

III, IV, V


11.Soru

I. Mülk Koruma
II. Olay İstikrarı
III. Koordinasyon Faaliyeti
IV. Yaşam Güvenliği
V. Faaliyet Raporu
Yukarıdakilerden hangileri OKS organizasyonu yapılandırılırken değerlendirmede öncelikli amaçlardandır?


I, II ve III

III, IV ve V

I, II ve IV

II, III, IV ve V

I, III ve V


12.Soru

Bilgi ve İstihbarat Yönetimine farklı kaynaklardan gelen diğer bilgiler içeriği ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I- Tıbbi istihbarat

II- Hava durumu bilgileri

III- Zehirli kirletici tehlikeli madde seviyeleri

IV-  Çoklu yetki alanları


I, II           

   II, III                     

 I, II, III      

 II, III, IV               

 I, III, IV


13.Soru

Triyaj alanında bulunan renk sembollerinden biri olan Siyah aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Bulaşıcı Hastalığı Bulunanlar

Gecikmeli Acil Sağlık Hizmeti Verilebilecek Olanlar

Acil Olmayan

Ölü/Umutsuz Vaka

Acil Sağlık Hizmeti Gerekenler


14.Soru

Kalbi duran bir hastanın beyin ölümü gerçekleşmemesi için en geç kaç dakika içinde temel yaşam desteğine başlanması gerekir?


1 dakika

3 dakika

5 dakika

7 dakika

10 dakika


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OKS (Olay Komuta Sistemi)’nin, standartlaştırılmış olay yönetim yaklaşımlarından biri değildir?


Ortak bir organizasyon yapısı içinde faaliyet gösteren tesislerin, ekipmanların, personelin, prosedürlerin ve iletişimlerin entegrasyonuna izin verir.

Kamu ve özel olmak üzere çeşitli yetki alanlarında ve işlevsel kuruluşlar arasında koordineli bir yanıt sağlar.

Kaynakları planlamak ve yönetmek için ortak süreçler oluşturur.

Tüm olaylara karşı, tekli ya da bütünleşik yönetim gerektiren olaylara yetkiyi kullanmada özgürlük tanır. 

Olaylara müdahale sırasında OKS ilgili kurumlar için büyük veya çok paydaşlı operasyonlara geçişi sağlar.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, "altın saat" olarak ifade edilmiştir?


Yaralanmadan sonraki ilk bir gün

Yaralanmadan sonraki ilk bir saat

Yaralanmadan sonraki ilk yarım saat

Yaralanmadan sonraki ilk 3 saat

Yaralanmadan sonraki ilk tıbbi müdahale zamanı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaralanmaların ciddiyetine göre sınıflandırılmasını ifade eder?


Operasyon

Fizik muayene

Bilinç kaybı

Triaj

Acil servis


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaca göre sadece günün belirlenen saatlerinde ambulans hizmeti verilen acil sağlık istasyonudur?


A1 tipi ambulans istasyonu

A2 tipi ambulans istasyonu

B1 tipi ambulans istasyonu

B2 tipi ambulans istasyonu

C tipi ambulans istasyonu


19.Soru

Hastanenin afet ve acil duruma müdahalesinde, Acil Müdahale Planının etkinleştirilmesi ve Olay Yönetim Ekibinin harekete geçmesiyle birlikte gerçekleştirilecek öncelikli uygulamalar aşağıdakilerden hangileridir?

I- Triyaj

II- Tahliye

III- Bilgi Yönetimi

IV- Kullanılabilecek boş fonksiyonel yatak sayısı


I, II

I, II, III

II, III, IV

I, III, IV

III IV


20.Soru

……………………….. Bölümünün görevi, kaynak durumunu ve olay durumunu takip etmek ve sürdürmek, Olay Eylem Planı’nı geliştirmek ve teknik uzmanlar sağlamaktır.

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Planlama

Komuta

Finans

Operasyon

Lojistik